31stMay

31stMay

31stMay

 

August 11,2018

เศรษฐกิจอีสานไตรมาส ๒ ดีขึ้น จับตาลงทุนภาคอุตสาหกรรม

            เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนัก งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนรอบบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานแถลงข่าวสรุปเศรษฐกิจอีสานไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ท่ามกลางความสนใจนักธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมไปถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง จำนวนมาก

            นายสมชาย เลิศลาภวศิน กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจภาคอีสาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องตามการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะในหมวดรายจ่ายประจำและรายจ่ายของการลงทุน ขณะที่ด้านการบริโภคภาคเอกชนนั้นมีการขยายตัวเล็กน้อย จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ยังคงขยายตัว ขณะเดียวกันการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าในชีวิตประจำวันนั้นปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ขณะที่ปัจจัยของการสนับสนุนที่ทำให้เศรษฐกิจภาคอีสานขยายตัวต่อเนื่องนั้นมาจากรายได้ครัวเรือนเกษตรและรายได้จากการจ้างงาน ซึ่งในภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

            “สำหรับการลงทุนของภาคเอกชนนั้นยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมนั้นชะลอตัวลง และเน้นไปที่กลุ่มการลงทุนที่ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมาคือกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและกลุ่ม แปรรูสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะน้ำตาลอย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรยังขยายตัวดี โดยไตรมาสที่ ๒ นั้นสูงถึงร้อยละ ๓๓.๗ ตามปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดอย่างมาก ส่วนอัตราเงินเฟ้อนั้นปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงาน อยู่ที่ร้อยละ ๑.๓๐ และอัตราของการว่างงานนั้นลดลงจากไตรมาสก่อนอย่างมากคงเหลืออยู่ที่ร้อยละ ๐.๑ อย่างไรก็ดี การขยายตัวขึ้นของภาพรวมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของมาตาการภาครัฐช่วยสนับสนุนรายได้ของกลุ่มฐานรากที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร, โครงการไทยนิยมยั่งยืน,โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรายย่อยและโครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวกับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี”

            นายสมชาย กล่าวอีกว่า เศรษฐกิจไตรมาส ๓ ของปีนี้นั้นมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตสินค้าเกษตรจะมีเพิ่มขึ้น ตามปริมาณน้ำและสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจากส่วนหลางกระจายลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ในขณะนี้ที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและคู่ค้านั้นมีการขยายตัว โดยเฉพาะกับการที่รัฐบาลนั้นสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก รวมไปถึงการจ้างงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงที่กลุ่มนักลงทุนต้องจับตานั้นคือมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐและการตอบโต้ของประเทศคู่ค้ารวมถึงการหาตลาดใหม่ของประเทศที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในบางพื้นที่และหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอีกด้วย

 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๑๙ วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

522 7698