21stJuly

21stJuly

21stJuly

 

August 11,2018

ไร้คัดค้านขยายถนน ๔ ช่อง ลดอุบัติเหตุแก้น้ำท่วมทาง

            แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ เปิดเวทีทำประชาพิจารณ์ ขยาย ๔ ช่องจราจร งบประมาณ ๑๒๐ ล้าน ไร้เสียงคัดค้าน พร้อมขยายสะพานลำห้วยจักราช แก้ปัญหาน้ำท่วมถนน เชื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มศักยภาพในการเดินทางมากขึ้น 

            เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนรัฐการุณวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ เปิดเวทีทำประชาพิจารณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลจักราช, ตำบลหนองพลวง และตำบลทองหลาง ที่ตั้งอยู่สองฝั่งทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๐+๔๘๕-กิโลเมตรที่ ๓๕+๕๙๕ ระยะทางประมาณ ๕.๑๑๐ กิโลเมตร เพื่อก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงขยายจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร โดยมีนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอจักราช เป็นประธาน พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ และนายชิตพล เหล่าอัน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม ตลอดทั้งประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงรายละเอียดกว่า ๑๐๐ คน

            นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กล่าวว่า ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, จักราช และห้วยแถลงไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์ และสามารถเชื่อมต่อไปยังสุรินทร์และศรีสะเกษ ซึ่งปัจจุบันถนนสายนี้มีการจราจรจำนวนมาก ถนน ๒ ช่องจราจรไม่เพียงพอต่อการสัญจรไปมาที่สะดวก ปริมาณจราจรในแต่ละวันมีถึง ๑๘,๔๖๖ คัน รถบรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป ๑,๕๕๒ คน/วัน ส่งผลให้การจราจรติดขัด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรและช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงและปรับปรุงทางหลวงเข้าสู่ตัวจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัย สอดคล้องกับงบประมาณ จึงมีการออกแบบปรับปรุงทางหลวงช่วงระหว่าง กม.๓๐+๔๘๕-กม.๓๕+๕๙๕ ระยะทาง ๕.๑๑๐ กิโลเมตร ขยายเพิ่ม ๔ ช่องจราจร

            ผู้อำนายการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ กล่าวอีกว่า การขยายเพิ่มเป็น ๔ ช่องจราจรจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสังคมของคนในชุมชนและจังหวัด และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โครงการดังกล่าวอยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๑๒๐ ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปลายเดือนตุลาคมนี้ รูปแบบการก่อสร้างถนนเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายเพิ่มช่องจราจรกว้างข้างละ ๗ เมตร ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร มีเกาะกลางถนนกว้าง ๕.๑๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

            นายชิตพล เหล่าอัน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม กล่าวว่า ระยะทาง ๕.๑๑๐ กิโลเมตร ที่ขยายเพิ่ม ๔ ช่องจราจรมีสามจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคือ บริเวณแยกโคกพระที่เป็นทางโค้ง แยกทางไปอำเภอพิมาย และแยกทางเข้าโรงงานน้ำตาลพิมาย ซึ่งการก่อสร้างถนน ๔ ช่องจราจรดังกล่าว จะมีช่องกลับรถยนต์ขนาดมาตรฐานอยู่ ๒ จุด คือที่บริเวณ กม.๓๒+๖๐๐ และที่บริเวณทางเข้าโรงงานน้ำตาลพิมาย ซึ่งจุดกลับรถยนต์ขนาดมาตรฐานจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกให้ตลอด และเมื่อมีการวิเคราะห์ถึงปริมาณรถที่สัญจรไปมาก็จะมีการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติ่มบริเวณตรงแยกทางเข้าโรงงานน้ำตาลพิมาย ส่วนบริเวณลำห้วยจักราชสะพานเดิมจะทุบออกและขยายออกจากเดิมเป็น ๔๘ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดน้ำท่วมสะพานบ่อยครั้งเมื่อช่วงฤดูกาลน้ำหลาก ส่วนเรื่องระบบระบายน้ำที่ประชาชนเป็นห่วง ทางกรมทางหลวงจะปรับแก้จากเดิมที่เป็นท่อขนาด ๘๐ เซนติเมตร จะเปลี่ยนเป็นท่อขนาด ๑ เมตรทุกจุด ส่วนประชาชนที่ต้องการจะให้วางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านก็ขอให้ติดต่อที่หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติในวันและเวลาราชการ ทางกรมทางหลวงจะดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่ประชาชนต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์กันเอง

            โดยประชาชนที่เข้ารับฟังต่างเห็นด้วยกับโครงการถนนดังกล่าว และเชื่อว่าจะแก้ปัญหาอุบัติเหตุและการจราจรที่แออัดได้เป็นอย่างดี รวมถึงปัญหาน้ำท่วมบริเวณลำห้วยจักราชที่ส่งผลกับการเดินทางเป็นอย่างมาก ซึ่งมติที่ประชุม หน่วยงานทุกภาคส่วนเห็นชอบที่จะให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง ขยาย ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.๓๐+๔๘๕-กม.๓๕+๕๙๕ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๐ วันเสาร์ที่  ๑๑ - วันพุธที่  ๑๕  เดือนสิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๑


483 7677