21stJuly

21stJuly

21stJuly

 

September 10,2018

เอไอเอสแถลงข่าว“Digital For Thais” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

            เอไอเอสจัดงานพบปะสื่อมวลชนโคราช พร้อมประกาศ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” ใน ๔ แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ หนุนการนำดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ 

            เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่ร้านอาหารสวนสนโคราช เอไอเอส นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานเอไอเอส จัดงานเลี้ยงพบปะพี่น้องสื่อมวลชนโคราช พร้อมแถลงข่าว “AIS Digital For Thais” ต่อสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกว่า ๕๐ คน ภายในงานยังพบกับกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อมวลชนมากมาย พร้อมร้องเพลงด้วยกันอย่างสนุกสนานอีกด้วย

            นายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ หัวหน้าส่วนงานดิจิทัลฟอร์ไทย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะที่มีโครงสร้างพื้นฐานสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ จึงมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปช่วยเสริมความแข็งแรงในรากฐานหลักของประเทศ ผ่านแนวคิด “Digital For Thais” โดยนำดิจิทัลเข้าไปเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมกันของเทคโนโลยีไปสู่ประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานหลัก ๔ ด้านที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สาธารณสุข และธุรกิจสตาร์ทอัพ 

            โดยเอไอเอสได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งวิชาการและสาระบันเทิง ในโครงการ “สานรัก สานความรู้” ด้วยการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมอบกล่อง AIS สานรัก สานความรู้ ซึ่งมีเนื้อหาเป็นดิจิทัลคอนเท้นต์ต่างๆ ที่ครบทั้งสาระ ความรู้และความสนุกสนาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนให้ก้าวทันโลกอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบัน ได้ติดตั้งกล่องสานรักสานความรู้ให้กับโรงเรียนต้นแบบไปแล้ว จำนวน ๓๔ แห่งทั่วประเทศ

            ด้านการเกษตร เอไอเอส ได้นำส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรให้ก้าวไปสู่เกษตรกร ๔.๐ ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” ผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มสุข เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลสำคัญในการทำการเกษตร คลังความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ รวมถึงข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศที่มีความความแม่นยำสูง เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้สูงขึ้น รวมทั้งยังได้พัฒนาแพลทฟอร์มร้านฟาร์มสุข เพื่อเป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมถึงสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชน หรือ OTOP ขณะนี้ ร้านฟาร์มสุขมีร้านค้า จำนวน ๓๑๐ ร้านค้า มีจำนวนสินค้า ๑,๖๕๐ รายการ

            นอกจากนี้ ยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงาน ด้านสาธารณสุข โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมไทย “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารในการปฎิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านรูปแบบการแจ้งข้อมูลการสนทนา ทำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขชุมชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญแอปฯ อสม.ออนไลน์ สามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย แต่เมื่อใช้งานบนเครือข่ายเอไอเอสจะไม่เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน หน่วยบริการสุขภาพและรพ.สต.เปิดใช้งานแอปฯอสม.ออนไลน์แลัว จำนวน ๒,๒๖๔ แห่งทั่วประเทศ และมีผู้ใช้งานจำนวน ๓๘,๖๘๗ คน โดยในปีนี้จะขยายการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ไปยังระดับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ ด้วยการสร้างต้นแบบการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ

            สำหรับธุรกิจสตาร์อัพ เอไอเอส ได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ประกอบการในระดับชุมชน โดยนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาสินค้าให้เติบโตในเชิงธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิด AIS The StartUp ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไปยังระดับท้องถิ่น ซึ่งการส่งเสริมกลุ่มสตาร์อัพอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดข้อจำกัดในการสร้างธุรกิจให้กลุ่มสตาร์ทอัพได้มีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์      คอนเทนต์และบริการดิจิทัลออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง”
ด้านนายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า “ทางสำนักงานภาคฯ ได้ขยายโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง ๔ ด้านให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ โดยด้านการศึกษา ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผ่านโครงการสานรัก สานความรู้ โดยได้ติดตั้งกล่องสานรัก สานความรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ๒ โรงเรียน, ร้อยเอ็ด ๒ โรงเรียน, ชัยภูมิ ๑ โรงเรียน และบึงกาฬ ๑ โรงเรียน เพื่อให้เด็กในโรงเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์และเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

            สำหรับด้านการเกษตร เอไอเอส ได้ส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกร ๔.๐ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและศักยภาพขององค์กรไปเพิ่มพูนความรู้และสร้างช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ผ่านร้านฟาร์มสุข โดยขณะนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีร้านค้านำสินค้ามาจำหน่ายบนร้านฟาร์มสุข จำนวน ๔๗ ร้านค้า มีสินค้า จำนวน ๒๑๘ รายการ  โดยในจังหวัดนครราชสีมา มีร้านค้าและกลุ่มผู้ประกอบการ นำสินค้ามาจำหน่ายบนร้านฟาร์มสุข จำนวน ๒๐ ร้านค้า มีสินค้า จำนวน ๘๓ รายการ เช่น หมี่โคราช ๕ ดาว, น้ำพริกปลาร้า ไส้กรอกอีสาน ร้านปัญญ์อาหารอีสาน, สมุนไพรนางฟ้า, ผักปลอดสารพิษจากไร่นายทองก้อน เป็นต้น

            ด้านสาธารณสุข การให้บริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการพัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างรพ.สต.และอสม.จะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ทำให้สามารถป้องกัน และเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่ได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ โดยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเปิดใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์แล้ว จำนวน ๗๖๗ แห่ง และมีหน่วยบริการสุขภาพและรพ.สต.ในจังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งาน แล้ว จำนวน ๑๓๕ แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายอสม.ในภาคใต้ ก้าวไปสู่ อสม.๔.๐ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้ในระบบการทำงานด้านสาธารณสุข

            สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ นั้น เอไอเอส ได้เตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย รวมถึงไอทีแพลตฟอร์ม และโซลูชั่นส์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากเอไอเอสที่พร้อมให้คำแนะนำ และสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ที่สนใจเข้าร่วมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์กับครอบครัว AIS The StartUp ซึ่งสามารถสมัครผ่านทาง  www.ais.co.th/thestartup  ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ เอไอเอส พร้อม สนับสนุนแนวคิดที่สร้างสรรค์และไอเดียของกลุ่มผู้สนใจเหล่านี้ให้เป็นความจริง

             “สิ่งเหล่านี้ คือความมุ่งมั่นของชาวเอไอเอส ที่จะนำขีดความสามารถทั้งแรงกาย แรงใจและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปร่วมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศมีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะก้าวสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 

 


413 7577