22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

November 01,2018

‘เสือขามสอ’ชวนปั่นปันบุญ โคราช-หัวหิน ๕๓๕ กม. สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

         เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ลานด้านหน้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช สีมา เป็นประธานในการแถลงข่าวเสือขามสอปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑ เส้นทางหัวหิน-โคราช ระยะทาง ๕๓๕ กิโลเมตร เพื่อระดมทุนช่วยโรงพยาบาลขามทะเลสอในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และเพื่อปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยอดเงินที่ได้รับบริจาคตลอดเส้นทางจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลขามทะเลสอโดยไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไป
         โรงพยาบาลขามทะเลสอ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง มีจำนวนประชากรผู้ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน ๒๐,๙๙๘ คน ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีจำนวนประชากรรับผิดชอบค่อนข้างน้อย มีผลโดยตรงต่อจำนวนเงินรายหัวประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ที่มีจำนวนจำกัดตามสัดส่วนประชากร ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพตามความจำเป็นและส่วนขาด ฉะนั้น การปั่นปันบุญสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๑ เส้นทางหัวหิน–โคราช ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของการแก้ไขปัญหาตามส่วนขาดดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้มีโอกาสระดมทุนตามกำลังทรัพย์และจิตศรัทธาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการ

         สำหรับกิจกรรมมีเป้าหมาย ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรก ปั่นในเส้นทางโคราช เป็นการจับคู่ตลาด ๖๒ ตลาด vs แหล่งท่องเที่ยว ๒๗ แห่ง และในศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยนักปั่น ๑๐-๒๐ คัน จะปั่นรณรงค์รับบริจาคและแวะสถานที่ท่องเที่ยว ทุกวันอาทิตย์ เริ่มวันที่ ๒๒ กันยายน-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑, เส้นทางที่ ๒ ปั่นจักรยานไปตามทางหลวงตลอดเส้นทาง จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงโรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๖๑๓ กิโลเมตร นักปั่นจักรยานเข้าร่วมขบวน จำนวน ๕๐–๑๐๐ คน วันที่ ๑๒–๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเส้นทางที่ ๓ ปั่นจักรยานจากลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) ถึงโรงพยาบาลขามทะเลสอ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร นักปั่นจักรยานเข้าร่วมขบวน ๓๐๐ คน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันจันทร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


594 905