22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

November 02,2018

กรมทางหลวงโชว์หรูพันล้าน ทุ่มงบยกระดับแยกโชคชัย

          กรมทางหลวงจัดประชุมนัดสุดท้ายสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทางแยกยกระดับอำเภอโชคชัย ยกสะพาน ๓ ระดับ งบ ๙๕๘,๖๖๓,๐๐๐ บาท เร่งให้รีบก่อสร้างแก้ปัญหาจราจร ผู้จัดการโครงการย้ำไม่กระทบ ‘ปรางค์สระเพลง’ ที่อยู่ในรัศมี ๓๙๔.๔๓ เมตร คาดก่อสร้าง ๒ ปี ได้ใช้ปี’๖๕   

          เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กรมทางหลวงจัดประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๔ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายบัลลังก์ ไวทยาวันศิริ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายชิตพล เหล่าอัน, นางสุนทรี แทบประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ และนางสาวดาราวดี ใจคุ้มเก่า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง โดยมี นายนคร ศรีธิวงค์ ผู้จัดการโครงการ และนายคมชาญ ชัยพิทักษ์โรจน์ วิศวกรงานทาง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซึ่งนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนในพื้นที่อำเภอโชคชัยใน ๓ ตำบล ๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑, ๒, ๓, ๑๒, ๑๓ ตำบลโชคชัย, หมู่ ๕ ตำบลพลับพลา และหมู่ ๑๒ ตำบลกระโทก เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า ๑๐๐ คน

ประชุม EIA นัดสุดท้าย 

          นางสาวดาราวดี ใจคุ้มเก่า นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๔ (ช่วงถนนเดชอุดม) กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ถนนราชสีมา–โชคชัย (แยกโชคชัย) จังหวัดนครราชสีมา ในการพัฒนาโครงการข้างต้น เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางหลวงหมายเลข ๒๔ และทางหลวง หมายเลข ๒๒๔ เป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสู่จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒๔ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกโชคชัย) เป็นแยกมีปัญหาการจราจรคับคั่ง ซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้อย่างเพียงพอ ส่งผลกระทบกระแสการจราจรบนเส้นทางหลัก ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและติดขัด รวมถึงมีชุมชนหนาแน่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้จัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจรควบคุม ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนจะให้ทางแยกต่างระดับบรรเทาปัญหาดังกล่าว แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่า ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ในระยะ ๑ กิโลเมตร จึงเข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment Report)

          “กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ตลอดทั้งดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรขนส่ง สรุปผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนคติ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพื่อการดำเนินการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากที่สุด” นางสาวดาราวดี    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กล่าว

ทางแยก ๓ ระดับสุดหรู

          นายคมชาญ ชัยพิทักษ์โรจน์ วิศวกรงานทาง กล่าวว่า แนวเส้นทางแยกโครงการตั้งอยู่ในย่านชุมชน โดยทางแยกนี้เป็นทางแยกที่ตัดกันของทางหลวงหมายเลข ๒๔ ที่ กม. ๕๒+๙๙๗.๑๑๐ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ (แยกโชคชัย) ซึ่งตัดกันที่ กม. ๓๒+๑๑๙.๔๑๐ ของทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ จุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ระหว่าง กม.๕๑+๓๕๐ ถึง กม.๕๔+๕๗๕ รวมความยาว ๓.๒๒๕ กิโลเมตร และจุดสิ้นสุดโครงการบนทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ระหว่าง กม.๓๑+๔๐๐ ถึง ๓๒+๘๐๐ รวมความ ยาว ๑.๔๐ กิโลเมตร สำหรับแนวศูนย์กลางของการก่อสร้างกำหนดไว้ที่กึ่งกลางของทางแยกโชคชัย 

          “สำหรับรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย ๑.ช่วงก่อนเข้าสู่ทางแยก ทิศทางจากอำเภอปักธงชัย ถึงแยกโชคชัย ถนนระดับดินตามแนวทางหลวง หมายเลข ๒๔ มี ๘ ช่องจราจร ๒ ทิศทาง ไป-กลับ ขนาดช่องละ ๓ เมตร ๒.ช่วงทิศทางจากแยกโชคชัย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ (บริเวณขาหมูหินดาด) ถนนระดับดินตามแนวทางหลวงหมายเลข ๒๔ ช่องจราจรซ้ายทางมี ๔ ช่องจราจร ขนาดช่องละ ๓.๕๐ เมตร ช่องจราจรขวาทาง มี ๓ ช่องจราจรช่องละ ๓.๕๐ เมตร ๓.ช่วงก่อนเข้าสู่ทางแยก ทิศทางจากเมืองนครราชสีมาถึงแยกโชคชัย ถนนระดับดินตาม แนวทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ช่องจราจรซ้ายทางมี ๔ ช่องจราจรละ ๓.๕๐ เมตร มีทางเท้าทั้ง ๒ ข้าง ส่วนช่องจราจรขวาทางจะมี ๓ ช่องจราจร ขนาดช่องละ ๓.๕๐ เมตร ๔.ช่วงทิศทางจากแยกโชคชัย ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ (บริเวณสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย) ถนนระดับดินตามแนวทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ มีช่องจราจร ๘ ช่องจราจร ๒ ทิศทาง ไป-กลับ ขนาดช่องละ ๓.๕๐ เมตร และมีทางเท้าทั้ง ๒ ข้าง ส่วนในตัวสะพานระดับ ๒ จะมีขนาด ๒ ช่องจราจร สร้างสะพานเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบกล่อง ความสูงของช่องลอดใต้โครงสร้างสะพาน ๕.๕๐ เมตร และความยาวของสะพาน ๗๕๐ เมตร ส่วนในสะพานระดับ ๓ ขนาด ๑ ช่องจราจร ในทิศทางเลี้ยวขวาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าเมืองนครราชสีมา สะพานมีความกว้าง ๗.๑๐ เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ ๕.๕๐ เมตร โครงสร้างสะพานเป็นสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก แบบ Box Girder ความสูงของช่องลอดใต้โครงสร้างสะพาน ๑๕.๐๐ เมตร ความยาวของสะพาน ๙๗๕ เมตร” นายคมชาญ กล่าว 

งบเกือบพันล้าน ชาวบ้านเฮไม่เวนคืน

          นายนคร ศรีธิวงค์ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า บริเวณพื้นที่โครงการอยู่ใกล้สถานศึกษา ตลอดทั้งมีชุมชนสองข้างทางที่หนาแน่น แก้ไขปัญหาคนข้ามถนนโดยออกแบบสะพานลอยคนเดินข้าม ๒ จุด บริเวณหน้าโรงเรียนโชคชัยสามัคคี และบริเวณเกียรติกมลอะไหล่ รูปแบบโครงสร้างสะพานเป็นคานคอนกรีตรูปตัวไอ ความยาวช่วงคาน ๓๐ เมตร และ ๗๐ เมตร 

          “สำหรับงบประมาณการก่อสร้างงานถนนอยู่ที่ ๙๕๘,๖๖๓,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่อปี ๓๓๐,๐๐๐ บาท และค่าดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ๙,๘๒๗,๓๒๐ บาท เริ่มงานก่อสร้างประมาณกลางปี ๒๕๖๒ หลังจากสรุปพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA คาดว่าจะใช้เวลา ๒ ปีในการก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕” ผู้จัดการโครงการ กล่าว

          นายนคร ศรีธิวงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบข้อมูลโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี บริเวณพื้นที่โครงการจากสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หนังสือเลขที่ วธ ๐๔๒๐/๑๑๕๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และจากการสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี พบว่า มีโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี ในรัศมี ๑ กิโลเมตร จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ปรางค์สระเพลง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน ตั้งอยู่ห่างจากเขตทางแนวเส้นทาง โครงการประมาณ ๓๙๔.๔๓ เมตร ซึ่งระหว่างการก่อสร้างอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือน แต่จากการคาดการณ์ผลกระทบ ด้านอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จึงไม่มีผลกระทบแน่นอน

          สำหรับในช่วงการเปิดให้แสดงความคิดเห็นนั้น นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะจะช่วยแก้ปัญหาจราจรและน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชน ส่วนในผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องปรางค์สระเพลง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้ อยากฝากให้บริษัทที่ปรึกษาช่วยดูแลและระมัดระวังในการก่อสร้างด้วย แล้วถ้าทางยกระดับนี้สร้างเสร็จขอฝากกรมทางหลวงช่วยแนะนำหรือติดป้ายเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยว และปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามขึ้น ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอโชคชัยต่อไป  

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกรมทางหลวงไม่มีการเรียกเวนคืนที่ดินจากประชาชน ทำให้ช่วงการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่อยากให้รีบดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว เพราะจะได้ช่วยเรื่องปัญหาการจราจรและปัญหาน้ำท่วมด้วย

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน  ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ - วันจันทร์ที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

595 910