21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

November 10,2018

ยืนยันชัยภูมิไม่มี‘นักเรียนผี’ ปฏิเสธแต่งตัวเลขรับงบเพิ่ม

          ผอ.สพม.๓๐ ชัยภูมิ แถลงข่าวโต้ หลังมีคนร้องเรียนสื่ออ้างมีนักเรียนผีโผล่ ตัวเลขไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนจริง เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม และเลื่อนระดับผู้อำนวยการ ยืนยันไม่เป็นความจริง ชี้ต้องเข้าใจสภาพพื้นที่ บางทีเด็กหยุดไปตัดอ้อยหลายเดือน โรงเรียนก็ยังไม่ตัดชื่อออก

          หลังจากเกิดกรณีที่มีสื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวมีนักเรียนผีโผล่ในเขตรับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ชัยภูมิหลายแห่ง เพื่อหวังเงินอุดหนุนค่าหัวเด็กนักเรียน มีการอ้างตัวเลขนักเรียนผีจากผู้ร้องผ่านสื่อจำนวนมากกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน ทั้งที่มีเพียง ๑๑๐,๐๐๐ คน และมีนักเรียนผีโผล่เกินมาจำนวนมากเพื่อกินหัวคิวเกินมากว่า ๗๐,๐๐๐ คน เพื่อที่จะได้รับเงินอุดหนุนค่าหัวเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล หัวละ ๑,๗๐๐ บาท ประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท มัธยมต้น ๓,๕๐๐ บาท และชั้นมัธยมปลาย ๓,๘๐๐ บาท ซึ่งคิดว่ามีการทุจริตเงินตัวเลขนักเรียนผีในครั้งนี้สูงนับ ๑,๐๐๐ ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งมีการแต่งตัวเลขนักเรียนผีโผล่เพิ่มขึ้นให้กับโรงเรียนคอนสาร ที่อ้างว่ามีนักเรียนผีโผล่เพิ่มขึ้นมาในชั้น   ม.๒ จำนวน ๕๓ คน และชั้นม.๕ อีก ๔๘ คน เพื่อปรับเลื่อนชั้นผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวให้ย้ายไปในระดับโรงเรียนใหญ่ขึ้นที่อำเภอภูเขียวด้วยนั้น ซึ่งกรณีข่าวที่เกิดขึ้นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 

          ล่าสุดเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ชัยภูมิ (ผอ.สพม.๓๐ ) จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกรณีข่าวที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์  รอง สพป.ชัยภูมิเขต ๑ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ และนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ พร้อมตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกว่า ๕๐ คน ร่วมแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชน ที่ห้องประชุมชั้น ๓ สำนัก งาน สพม.๓๐ ชัยภูมิ

          นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ชัยภูมิ กล่าวว่า ข่าวที่ออกไปมีความคลาดเคลื่อนและสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิอย่างมาก จึงอยากขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังเกิดกรณีข่าวนี้ขึ้น ความคลาดเคลื่อนแรกคือตัวเลขที่อ้างว่า มีจำนวนนักเรียนผีโผล่ใน ๔ หน่วยงานที่มาวันนี้ รวม ๑๘๐,๐๐๐ คน และอ้างว่ามีเพียง ๑๑๐,๐๐๐ คน เกินหรือมีนักเรียนผีแต่งตัวเลขโผล่เกินมากว่า ๗๐,๐๐๐ คนนั้น ผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องทั้ง ๔ สำนักงาน ได้ร่วมกันตรวจสอบจำนวนนักเรียนรายบุคคลในระบบ “DMC” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข้อเท็จจริงตามหลักฐานเลข ๑๓ หลัก ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ ชัยภูมิ มีจำนวน ๓๑,๖๗๕ คน และตรวจสอบเพิ่มล่าสุดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี ๓๑,๒๘๒ ซึ่งกลับลดลง รวม ๓๙๓ คน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มี ๓๓,๗๖๐ คน ส่วนวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี ๓๓,๖๗๔ คน ลดลง ๘๖ คน, เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มี ๓๓,๔๙๘ คน ส่วนวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี ๓๓,๕๕๘ เพิ่ม ๖๐ คน และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มี ๒๖,๗๒๗ คน และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  มี ๒๖,๔๖๓ คน ลดลง ๒๖๔ คน ซึ่งรวมทั้งหมด ๔ เขตของชัยภูมิ มีตัวเลขนักเรียนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๑๒๕,๖๖๐ คน ส่วนตัวเลขล่าสุดที่ตรวจสอบวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีเหลือ ๑๒๔,๙๗๗ คน ลดลง ๖๘๓ คน ซึ่งสาเหตุที่มีจำนวนเด็กนักเรียนลดลงโดยภาพรวม เป็นกรณีทั้งการย้ายสถานศึกษา เสียชีวิต จบการศึกษาภาคบังคับ จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดเรียนนาน นักเรียนลาออก และมีนักเรียนซ้ำซ้อน ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลที่มีข่าวคลาดเคลื่อนออกไปเลย    ที่อ้างว่า มีกว่า ๑๘๐,๐๐๐ คน และยังอ้างให้เสียหายเกินไปอีกกว่า ๗๐,๐๐๐ คน ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

          “รวมทั้งในจำนวนที่ตรวจสอบล่าสุดทั้งหมดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบมีตัวเลขนักเรียนซ้ำซ้อน รวม ๕,๓๐๕ คน ซึ่งก็แจ้งตัดออกจากบัญชี DMC แล้วไม่มีการนำไปเบิกจ่ายเงินผีที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดด้วย ส่วนที่อ้างว่ามีการปรับตัวเลขนักเรียนผีโผล่เพิ่มขึ้นมาในโรงเรียนคอนสาร ในชั้น ม.๒ รวม ๕๓ คน และชั้น ม.๕ รวม ๔๘ คนนั้น ปัจจุบันได้ย้ายไปโรงเรียนภูเขียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้น เพื่อที่จะได้เลื่อนขั้นไปอยู่โรงเรียน ๔ ประเภท ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กไม่เกิน ๔๙๙ คน และขนาดกลาง ๕๐๐–๑,๔๙๙ คน ได้เงินอุดหนุน ๕ แสน–๑ ล้านบาท โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน ๑,๕๐๐–๑,๙๙๙ คน ได้งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียนเกิน ๒,๐๐๐ คนขึ้นไป จะได้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ก็ได้มีการตรวจจำนวนเด็กที่มีในโรงเรียนดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ไม่มีนักเรียนผีเพิ่มมาแต่อย่างใด เป็นลักษณะของการที่เด็กยังมีทะเบียนชื่อในโรงเรียนอยู่ และต้องเข้าใจสภาพพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิ บางครั้งเด็กนักเรียนต้องตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพรับจ้างตัดอ้อยบ้าง การมาเรียนก็ไม่ต่อเนื่อง บางช่วงก็ขาดไป ๑-๒ เดือน แล้วเด็กก็ต้องกลับมาเรียนต่อ ซึ่งตัดชื่อออกไม่ได้ เพราะเด็กยังมีชื่อในระบบอยู่ และไม่เป็นไปตามที่มีข่าวนำเสนอกล่าวอ้างจากผู้ร้องผ่านสำนักข่าวหลายแห่งที่ให้ข่าวออกมาครั้งนี้แต่อย่างใดด้วย” นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค กล่าว

          นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค กล่าวท้ายสุดว่า ต้องขอความเป็นธรรมให้กับหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิด้วย ซึ่งในส่วนที่พาดพิงไปยังจังหวัดอื่นๆ ก็เป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่ แต่ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ชัยภูมิที่เสนอข่าวออกไปทำให้เสียหายมาก ก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วย พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ และจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแจ้งข้อเท็จจริงทั้งหมดในไม่เกินวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนนี้ เพื่อเสนอเสนอต่อกระทรวงได้ชี้แจงต่อส่วนกลางต่อไป รวมทั้งผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ก็อยากให้ออกมารับผิดชอบต่อกรณีนี้ที่เกิดขึ้นด้วย เพราะจะไปกล่าวอ้างให้ใครเสียหายก็ต้องน่าจะออกมาชี้แจง คืนความเป็นธรรมให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


591 898