17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

November 10,2018

‘อาชีวะอุบลฯ’คว้าเหรียญทอง คุณภาพการศึกษาระดับเอเชีย

          สุดยอดสถาบันอาชีวศึกษาไทย ‘อาชีวะอุบลฯ’ สอบผ่านการประเมินระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC คว้าเหรียญทองมาครอบครอง พร้อมเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน และตอบโจทย์ตลาดแรงงานฝีมือของอาชีวะไทย

          นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ผลการเข้าร่วมประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC (ASIA PACIFICI ACCREDITATION AND CERTIFICATION COMMISSION) ในระดับเหรียญทอง ด้วยผลการประเมินสูงถึง ๔๗๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน โดยเข้ารับการประเมินเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

          “สำหรับการประเมินของคณะกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) จาก Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) นำโดย Pn.Noor Aidi binti Nadzri, Mr. Bryan Noel Lazaro, Dr.Renato Sorolla ได้เดินทางเข้าประเมินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตามมาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน แบ่งมาตรฐานเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับเหรียญทอง (Gold) ๔๕๑-๕๐๐ คะแนน ระดับเหรียญเงิน (Silver) ๔๐๑-๔๕๐ คะแนน และระดับเหรียญทองแดง (Bronze) ๓๕๑-๔๐๐ คะแนน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของด้านการศึกษาอาชีวศึกษา       ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในระดับเอเชียแปซิฟิก และระดับนานาชาติ” นายธวัชชัย กล่าว

          ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวอีกว่า ผลปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในระดับเหรียญทอง สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพราะที่ผ่านมาบุคลากรทุกระดับต่างทุ่มเทให้ความสำคัญกับการรับการประเมินของคณะกรรมการ เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษานำร่องของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ผ่านมามีการพัฒนาปรับปรุงด้านการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน เพื่อให้สามารถเข้ารับการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติที่กำหนดไว้ เมื่อปรากฏผลเช่นนี้ ย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวอาชีว ศึกษาทุกคน รวมทั้งได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดมาตรฐานไว้ 

          “สำหรับอนาคตของวิทยาลัยอาชีว ศึกษาอุบลราชธานี จะไม่หยุดอยู่เท่านี้ จะยิ่งมุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวสู่เป้าหมายอันสูงสุด คือ การผลิตนักเรียน นักศึกษา ออกไปทำงานตอบแทนให้กับสังคมและร่วมกันสร้างชาติ ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “วิทยาลัยหัวใจวิชาชีพ” ต่อไปอีก” ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวในที่สุด

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕  เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ 


591 868