22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

November 23,2018

กกต.ติวเข้มเลือกส.ว. เปิดสมัคร ๒๖-๓๐ พ.ย.

          กกต.โคราชติวเข้มคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการเลือกตั้ง ๓๒ อำเภอ พร้อมระบุวันสมัคร ส.ว.ระดับอำเภอ ๒๖-๓๐ พ.ย.นี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้สมัคร และกลุ่มที่สมัคร เลือกระดับจังหวัด ๒๒ ธ.ค.๖๑ ใช้อาคารชาติชายฮอลล์ เป็นจุดลงคะแนน ส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้งจับฉลากแล้ว เตรียมทำความเข้าใจก่อนลง พื้นที่ปฏิบัติงาน

          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่อาคารอิ่มวิเศษทาวเวอร์ ห้องไดมอนด์แกรนด์ ชั้น ๖ สำนักงานสตาร์เวลล์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้แก่คณะกรรมการระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยมีนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมพนักงานกลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง ร่วมถ่ายทอดความรู้ กระบวนการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ฝึกซ้อมขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผลและชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้นายอำเภอทั้ง ๓๒ แห่ง เพื่อเป็นการเตรียมการ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและระดับอําเภอที่ต้องรับผิดชอบภารกิจอันสําคัญในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีขึ้น ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ วรรค ๕ บัญญัติว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันเริ่มดำเนินการ เพื่อเลือกไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับ ซึ่งต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้กําหนดวันเริ่มดําเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อไปนั้น

          นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมาตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จึงได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้อํานวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัด และระดับอําเภอ รวมทั้งสิ้น ๒๓๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อให้คณะกรรมการและผู้อํานวยการการเลือกทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจสามารถดําเนินการจัดการเลือก สมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ๒.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเลือกทุกขั้นตอนสามารถนําไปถ่าย ทอดให้แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด

          “สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมชี้แจง คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและระดับอําเภอแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านจะมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถเตรียมการตามภารกิจกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรมต่อไป” นายศิริชัย กล่าว

          ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นการเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม กฎหมายบทหลักกำหนดให้มี ส.ว. ๒๐๐ คน แต่ในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ สมาชิกวุฒิสภาจะมีจำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งจะมาจาก ๓ ส่วน คือ ๑.กกต.ดำเนินการจัดให้มีการเลือก ส.ว. จำนวน ๒๐๐ คน แล้ว นำรายชื่อเสนอต่อ คสช. คัดเลือกจำนวน ๕๐ คน ๒.คณะกรรมการสรรหา ส.ว. คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจำนวนไม่เกิน ๔๐๐ คน แล้วนำ รายชื่อเสนอต่อ คสช. คัดเลือกจำนวน ๑๙๔ คน ๓.ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๖ คน รวมแล้วจะได้ ส.ว. ๒๕๐ คน และเมื่อไปรวมกับ ส.ส.จำนวน ๕๐๐ คน จะได้สมาชิกในรัฐสภาทั้งสิ้น ๗๕๐ คน โดยปกติการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจของ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ กำหนดให้ ส.ว.แต่งตั้งและส.ส. ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี

กำหนดวันเลือกส.ว.ระดับอำเภอ

          เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กกต.จึงมีมติกำหนดวันเลือกและรับสมัคร ส.ว.ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และกำหนดวันเลือกระดับอำเภอวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อด้วยวันเลือกระดับจังหวัด                วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันเลือกระดับประเทศวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากนั้นจะมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยจะเปิดรับสมัครที่อำเภอ ทั้งผู้สมัครอิสระและผู้สมัครจากองค์กร โดยองค์กรที่ส่งผู้สมัครและผู้สมัครอิสระต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามให้ครบถ้วน ห้ามทำผิดกฎหมาย ซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด ๕ ปี ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้สมัคร ส.ว.ไม่สามารถหาเสียงได้ และห้ามเปิดเผยรายชื่อหรือข้อมูลของผู้สมัคร เพราะป้องกันการฮั้วกัน เพราะการเลือก ส.ว.ครั้งนี้เป็นการเลือกกันเองระหว่างกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดมีจำนวนผู้สมัครน้อยกว่าที่กฎหมายเลือกตั้งกำหนด ก็ไม่จำเป็นต้องเลือก สามารถเป็นตัวแทนได้เลย 

          สำหรับผู้สมัครที่มีรายชื่อต้องไปรายงานตัวตามสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. โดยกลุ่มใดที่มาครบสามารถทำการเลือกได้ทันที ส่วนกลุ่มใดที่ผู้สมัครยังมาไม่ครบต้องรอจนกว่าจะครบ แต่ไม่เกินเวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนการเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาจะใช้สนามชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีขึ้ยในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประชุมเครือข่ายสร้างความรู้

          โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราช สีมา เปิดการประชุมเครือข่ายกำหนดกิจกรรมและสื่อให้ความรู้ “โครงการผลิตสื่อให้ความรู้การดำเนินการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” โดยมีภาคเครือข่ายประชาธิปไตย ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนรวมทั้งอาสาสมัครศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จำนวน ๒๕๐ คน รับฟังการบรรยายพิเศษ “การปฏิรูปการเมืองสู่การเลือกตั้งโดยพลเมืองคุณภาพสู่การเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม” และ “การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่เห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และขาดจิตสำนึกในวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย โดยเฉพาะการอุปถัมภ์และเครือญาติมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก จึงส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาเลือกสรรคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ฝ่ายนิติ บัญญัติและฝ่ายบริหาร โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ทำให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ส่งผลให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การทำให้การเมืองมีความมั่นคงก้าวหน้า ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจมีอุดมการณ์และวัฒนธรรมประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในทางการเมือง จึงจำเป็นต้องมีสื่อที่สามารถให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนได้ถูกต้อง   

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ๘ คน

          ส่วนการจับฉลากแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้ครบทั้ง ๘ คนแล้ว โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ๒ คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในโคราช ส่วนอีก ๖ คน มาจากอีกหลายจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มบัญชีแบ่งกลุ่มจังหวัดเลือกตั้ง ซึ่งนครราช สีมาอยู่ในกลุ่มที่ ๗ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เพราะผู้ตรวจการเลือกตั้ง เป็นเหมือนกลุ่มข่าวกรองที่ค่อยแจ้งเบาะแสการทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หลังจากนี้ กกต.จังหวัดจะเรียกทั้ง ๘ คนมาทำความเข้าใจและแบ่งกลุ่มหน้าที่กันทำต่อไป

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๘ วันพุธที่ ๒๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

593 904