22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

November 23,2018

หอการค้าผนึก ๓ คณะมข. ปั้นเอสเอ็มอีชุมชนให้ปัง เพิ่มศักยภาพแข่งขันธุรกิจ

        หอการค้าขอนแก่น จับมือ ๓ คณะ มข. ผนึกความร่วมมือปั้นเอสเอ็มอีชุมชนให้โดดเด่น หวังเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคธุรกิจ พร้อมร่วมเดินหน้าสร้างค่านิยมให้คนขอนแก่นอุดหนุนซึ่งกันและกัน

        เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดการแถลงข่าว โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ ๑ (KKU Linkage for SMEs Competitive Competency : Phase 1) โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการ ค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลาง ผู้ประกอบการ นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

        ทั้งนี้ โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ ๑ (KKU Linkage for SMEs Competitive Competency : Phase 1) สืบเนื่องจากมติที่ประชุมหารือร่วม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงบูรณาการ จึงจัดโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะที่ ๑ (KKU Linkage for SMEs Competitive Competency : Phase 1) เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาการสู่ผู้ประกอบการ SMEs

        รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จากมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเห็นชอบที่จะดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ ๑ (KKU Linkage for SMEs Competitive Competency : Phase 1) เพื่อยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เท่าทันโลก รวมไปถึงการดำเนิกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องความใส่ใจห่วงใยสังคม และการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาควิชาสู่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งโครงการดังกล่าว  ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้เป็น ๓ โครงการย่อย ได้แก่ ๑.ศึกษาความต้องการและการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดระบบข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ อาทิ ร้านขายของชำ ธุรกิจท่องเที่ยวและไมค์ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน  ๒.การจัดการร้านค้าปลีกอัจฉริยะ โครงการเพื่อปรับปรุงระบบ หรือ แก้ไขปัญหาด้านการจัดการภายในร้านค้าขนาดเล็ก หรือร้านค้าในชุมชน และ ๓.การออกแบบรูปลักษณ์ภายในภายนอกและการจัดวางสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงส่งเสริมการขาย และเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงร้านค้าอื่นๆ ประเภทเดียวกัน

        รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหา วิทยาลัยขอนแก่นมีอุดมการณ์ในการอุทิศเพื่อสังคม ฉะนั้นทุกเรื่องที่สังคมเผชิญปัญหามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเข้าไปแก้ไข ซึ่งเราทำมาตลอดระยะเวลา ๕๕ ปี นับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปัจจุบันปัญหาที่พบคือบริษัทระดับโลกขยายธุรกิจ มีการทำออนไลน์ และผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าปลีกหรือแม้กระทั่งภาคอุตสาห กรรมขนาดกลางขนาดย่อม ฉะนั้นทำอย่างไรให้ธุรกิจรายย่อยได้รับการช่วยเหลือ ได้การสนับสนุนที่ดี

        “ในการทำโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ ที่มีองค์ความรู้ เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอย่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เกาะติดการทำธุรกิจ SME มาโดยตลอด  มีองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ โดยรับผิดชอบในด้านการสำรวจข้อมูลก่อนทำโครงการอย่างละเอียด หลังจากนั้นจะออกแบบและลงมือปฏิบัติจริง คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับผิดชอบในส่วนโครงการย่อยที่ ๓ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจ ประทับใจ โดยใช้ศิลปะ การออกแบบ และอัตลักษณ์ของอีสานส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างจุดเด่น ในการผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมสามารถแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นอีกโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน พัฒนาสังคม ช่วยเหลือระบบธุรกิจได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงต่อไป” อธิการบดี มข. กล่าว 

        นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการฯ หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจะนำไปขยายผล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการสนใจปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรับมือในการแข่งขัน รวมถึงการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการเดินหน้าสร้างค่านิยมให้คนขอนแก่นอุดหนุนซึ่งกันและกัน  เชื่อว่าความร่วมมือกันอย่างบูรณาการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจชุมชนต่อไป โดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง เป็นผู้ประกอบการใน ๑๐ ชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่ม ชุมชนบ้านศิลา ชุมชนบ้านโนนม่วง ชุมชนการเคหะ ชุมชนกังสดาล ชุมชนบ้านเป็ดบ้านคำไฮ ชุมชนพระลับ ชุมชนท่าพระ ชุมชนบ้านศรีฐาน และชุมชนบ้านเกาะ

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๘ วันพุธที่ ๒๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

594 904