22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

November 28,2018

มหาดไทยแต่งตั้ง ๑๒ ส.ท. ขับเคลื่อนสภานครอุบลฯ

         หลังมีคำสั่ง มท.๑ ประกาศยุบสภาเทศบาลนครอุบลฯ เหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ประชาชน ล่าสุดแต่งตั้ง ๑๒ ส.ท.ชุดใหม่แล้ว

         ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคําสั่งที่ ๑๙๐๒/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ระบุว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานและความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่า สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖, พ.ศ.๒๕๕๗ และ พ.ศ.๒๕๕๘ และไม่อนุมัติให้กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมให้เป็นไปโดยเหมาะสม มีการลดรายจ่าย หรือลดจำนวนเงิน ที่ขออนุญาตจ่ายจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และประโยชน์ของประเทศของส่วนรวม รวมวงเงินนับพันล้านบาท

         ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร นำโดยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ทำงานไม่ได้ และทำให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และประโยชน์ในภาพรวม ถือเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๗๔ แห่งพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบล ราชธานี

         ทั้งนี้ ตามหลักการต้องมีการเลือกตั้งใหม่ แต่เมื่อปี ๒๕๕๙ มีคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม กำหนดไว้ว่าเมื่อสภาเทศบาลว่างลง เนื่องจากยุบสภาฯ ได้กำหนดวิธีสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลเอาไว้ ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๙ กำหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคล โดยคัดเลือกจากข้าราชการในระดับชำนาญการพิเศษ หรือข้าราชการ ระดับซี ๘, ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง จำนวน ๓๖ คน ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย คัดเลือกให้เหลือ ๑๒ คน เพื่อมาพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันดำเนินการต่อไป

         ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มี   คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้กําหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการยุบสภาท้องถิ่นโดยกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นทําหน้าที่คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

         คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่นได้ดําเนินการคัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๙ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๑๒ คน ดังต่อไปนี้ ๑.นางเขมรินทร์ วงศ์ตระกูลไชย (รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราช ธานี) ๒.นายชาญณรงค์ ชลการ ๓.นายไพฑูรย์ บุญพุทธ (อดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓) ๔.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) ๕.จ.ส.อ. เกริกชัย ผ่องแผ้ว (ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี) ๖.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ (นายอำเภอพิบูล มังสาหาร) ๗.นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ์ (คลังจังหวัดอุบลราชธานี) ๘.นายประสงค์ จันจําปา (รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี) ๙.นายภพ ภูสมปอง (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี) ๑๐.นายไพฑูรย์ พรหมสอน (ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบล ราชธานี) ๑๑.น.อ.บุญมี สุปรียชาติ (ปัจจุบันเป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล) และ ๑๒.นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์ (อดีตผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี) ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

593 906