21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

November 28,2018

โวยแบ่งเขตเลือกตั้งไม่จบ วางตัวผู้สมัครพรรคไม่ได้

         พรรคเสรีรวมไทย และพรรคไทยธรรม ประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ ๑ กับ กกต.จังหวัด หลังเปิดให้แสดงความคิดเห็นแบ่งเขตเลือกตั้งรอบใหม่ หวั่นอำนาจมืดเสนอรูปแบบที่ ๔ แยกอำเภอใหญ่ออกจากกัน พร้อมขอความชัดเจน เพื่อที่จะวางตัวผู้สมัครลงพื้นที่ได้ถูกต้อง

         เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สำนัก งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนคร ราชสีมา นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อแผ่นดิน ในฐานะว่าที่ประธานสาขาพรรคเสรีรวมไทยจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมายื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นการจัดแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เดิมมี ๑๕ เขต ได้ลดจำนวน ส.ส. เหลือ ๑๔ เขต โดยมีนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราช สีมา รับหนังสือและชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การจัดแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนด

         นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ว่าที่ประธานสาขาพรรคเสรีรวมไทยจังหวัดนครราช สีมา เปิดเผยว่า ความอึมครึมของการจัดแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. ทำให้พรรคเสรีรวมไทยและพรรคอื่นๆ สับสนไม่สามารถกำหนดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตได้ และต้องหยุดการวางแผนลงพื้นที่หาเสียง และพบความเคลื่อนไหวว่าที่ผู้สมัครพรรคการเมืองที่ใกล้ชิดอำนาจรัฐ ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่หาเสียงในรูปแบบที่  ๔ ที่มีนายสถาพร โชติกลาง ชาวอำเภอโนนสูง จังหวัดนคร ราชสีมา กันอย่างโจ่งครึ่ม โดยจัดแบ่งให้อำเภอใหญ่ๆ หายไป เช่น อำเภอเมือง ถูกแบ่ง ๕ เขต และอำเภอพิมาย มีจำนวนประชากร ๑.๓ แสนคน มากเป็นอันดับ ๓ ของจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่เลื่อนลอยไม่มีเขตเลือกตั้งหลัก หากมีจัดแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนด เกรงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกของชาวจังหวัดนครราชสีมา เรายังเชื่อในความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมของ กกต.จังหวัดนครราชสีมา ขอสนับสนุนเขตเลือกตั้งรูปแบบที่ ๑ เนื่องจากยึดหลักเกณฑ์และมีความยุติธรรม ที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับมากที่สุด 

         ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและพรรคการเมืองวันสุดท้าย นายนะโม สุขปราณี รองหัวหน้าพรรคไทยธรรม พร้อมนายจักรวุฒิ ไตรวัลลภ หรือ “ตี๋ไก่ ตลาดย่าโม”   ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานพรรคไทยธรรมสาขาจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมายื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นการจัดแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต 

         นายนะโม สุขปราณี รองหัวหน้าพรรคไทยธรรม เปิดเผยว่า พรรคไทยธรรม ขอสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.จังหวัดนครราชสีมา ในการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม โดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนด มิใช่หลักกูของกลุ่มการเมืองที่ใกล้ชิดอำนาจรัฐ ขีดเส้นทางไว้ สถานการณ์ขณะนี้พรรคไทยธรรม ไม่สามารถยืนยันจะส่งว่าที่ผู้สมัครในแต่ละเขตได้ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนการจัดแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกอบกับพบความเคลื่อนไหวของว่าที่ผู้สมัครบางพรรคได้ลงพื้นที่หาเสียงในรูปแบบที่ ๔ นานนับเดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยแบ่งแยก อำเภอเมือง ออกเป็น ๕ เขต อำเภอพิมาย และ อำเภอห้วยแถลง ๓ เขต อำเภอด่านขุนทด อำเภอสีคิ้ว อำเภอโนนไทย อำเภอคง และอำเภอวังน้ำเขียว ๒ เขต เราขอสนับสนุนให้ใช้รูปแบบที่ ๑ ที่ กกต.จัดทำไว้ และขอคัดค้านรูปแบบอื่นๆ ที่มีไอ้โม่งแอบสอดไส้นำเสนอเข้ามา จึงไม่ควรเกิดขึ้น มิเช่นนั้น กกต.จะตอบคำถามสังคมที่กำลังเฝ้าจับผิดไม่ได้ อย่างไรก็ตาม พรรคไทยธรรม คือพรรคของประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมและมีจุดยืนต่อต้านอำนาจรัฐประหาร คัดค้านการสืบทอดอำนาจที่มิชอบ

         ด้านนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้เป็นขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและพรรคการเมือง เมื่อครบกำหนดในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะประมวลผลเพื่อรวบรวมเสนอให้ กกต.กลาง พิจารณาปรับรูปแบบเขตเลือกตั้งให้เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ๑.พื้นที่ติดต่อกัน ๒.ความสะดวกในการคมนาคม ๓.เป็นรูปแบบที่แยกตำบลออกจากอำเภอน้อยที่สุด และ ๔.เคยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนหรือใกล้เคียงกับรูปแบบการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ทั้งนี้หากสัดส่วนแตกต่างกันเกินไปให้แบ่งตำบลของแต่ละอำเภอมารวมเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง เพื่อจัดให้ได้จำนวนราษฎรเพียงพอต่อเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถแยกหมู่บ้านออกจากตำบลมารวมได้

         สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบที่ ๑ ที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมือง เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลหนองไผ่ล้อม ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหนองจะบก และตําบลปรุใหญ่, เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอเมือง เฉพาะตําบลพลกรัง ตําบลพุดซา ตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลโคกสูง ตําบลหนองไข่น้ำตําบลจอหอ ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบลตลาด ตําบล บ้านเกาะ ตําบลหมื่นไวย ตําบลพะเนา ตําบล มะเร็ง ตําบลหัวทะเล ตําบลหนองระเวียง และหนองบัวศาลา, เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมือง เฉพาะตําบลโคกกรวด ตําบลบ้านใหม่ ตําบลสุรนารี ตําบลสีมุม และตําบลไชยมงคล รวมอําเภอขามทะเลสอ และอําเภอสูงเนิน, เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอโนนสูง อําเภอโนนไทย, เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอบัวใหญ่ อําเภอบัวลาย อําเภอสีดา, เขตเลือกตั้งที่ ๖ อําเภอคง อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย, เขตเลือกตั้งที่ ๗ อําเภอชุมพวง เฉพาะตําบลสาหร่าย ตําบลโนนตูม ตําบลตลาดไทร และตําบลโนนรัง อําเภอห้วยแถลง อําเภอลําทะเมนชัย และอําเภอเมืองยาง, เขตเลือกตั้งที่ ๘ อําเภอชุมพวง เฉพาะตําบลหนองหลัก ตําบลประสุข ตําบลชุมพวง ตําบลโนนยอ ตําบลท่าลาด รวมอําเภอพิมาย, เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจักราช และอําเภอโชคชัย, เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อําเภอครบุรี เฉพาะ ตําบลแซะ ตําบลมาบตะโกเอน ตําบลสระว่านพระยา ตําบลบ้านใหม่ ตําบลเฉลียง ตําบลตะแบกบาน ตําบลโคกกระชาย และตําบลลําเพียก รวมอําเภอเสิงสาง อําเภอหนองบุญมาก, เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ อําเภอครบุรี เฉพาะตําบลครบุรี ตําบลครบุรีใต้ ตําบลอรพิมพ์ ตําบลจระเข้หิน รวมอําเภอปักธงชัย และอําเภอวังน้ำเขียว, เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ อําเภอปากช่อง, เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ อําเภอด่านขุนทด เฉพาะตําบลห้วยบง ตําบลหินดาด ตําบลบ้านเก่า ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข้ ตําบลด่านนอก ตําบล ด่านใน และเขตเลือกตั้งที่ ๑๔ อําเภอสีคิ้ว อําเภอ ด่านขุนทด เฉพาะตําบลหนองกราด ตําบลบ้านแปรง ตําบลหนองไทร ตําบลพันชนะ ตําบลกุดพิมาน ตําบลหนองบัวตะเกียด ตําบลโนนเมืองพัฒนา ตําบลหนองบัวละคร ตําบลด่านขุนทด รวม อําเภอเทพารักษ์ อําเภอพระทองคํา และอําเภอขามสะแกแสง

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๓๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

592 905