25thJanuary

25thJanuary

25thJanuary

 

December 03,2018

อุดร’ทดสอบเมืองแห่งการเดิน มุ่งประโยชน์เศรษฐกิจ-สุขภาพ

         “อุดรธานี” ทดลองปฏิบัติการเมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริง “Udonthani Walkable City” เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ กลางเมืองย่านธุรกิจสำคัญ คล้าย ‘ชิบูย่า’ ที่ญี่ปุ่น พร้อมดึง สกว.หนุนปฏิบัติการทดลองเมืองแห่งการเดิน

         เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณสี่แยกสถานีรถไฟ ถนนทองใหญ่ตัดถนนประจักษ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี สมาคมผังเมืองไทย Smart Growth Thailand เครือข่าย UDON๒๐๒๙ กลุ่มมาดีอีสาน จัดเสวนาเรื่อง “Udonthani Walkable City” อุดรธานีเมืองเดินได้ เดินดี ให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ ตลอดทั้งการทดลองปฏิบัติการ เมืองแห่งการเดินบนพื้นที่จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปักหมุดทดสอบออกแบบเมืองแห่งการเดินด้วยวิธี Tactical Urbanism ครั้งแรกของประเทศไทยที่ใช้เกณฑ์ LEED-ND บวกกับ Completed Street เริ่มต้นที่สี่แยกสถานีรถไฟกลางย่านธุรกิจสำคัญ ยูดีทาวน์ ตลาดเริ่มอุดร ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ ด้วยการตีเส้นทางข้ามม้าลายและวาดระบายสีบนผิวทางเท้า และทดสอบการใช้พื้นที่สาธารณะ Public Space โดยระบบอาณัติสัญญาณไฟจราจร จะถูกตั้งเป็น ๓ เฟส คือ เฟสที่ ๑ ไฟเขียวถนนประจักษ์ เฟสที่ ๒ ไฟเขียวถนนทองใหญ่ และเฟสที่ ๓ ไฟแดงทั้ง ๔ ทิศทางเป็นเวลา ๓๐ วินาที และให้ผู้คนข้ามถนนแบบทแยงมุมได้ เพื่อให้คนอุดรร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

         พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์อุดรธานี ผู้ริเริ่มโครงการ เปิดเผยว่า แนวความคิดเริ่มจากได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เห็นประสบการณ์จากหลายๆ ที่ จากผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่าเมืองจะต้องปรับเปลี่ยน ฟื้นฟูกายภาพของเมือง โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ย่านธุรกิจ “ชิบูย่า” กรุงโตเกียว ชัดเจนมากเกี่ยวกับถนนให้คนเดิน ทำไมบ้านเราจะทำไม่ได้ จึงนำมาหารือกับสมาคมการผังเมืองไทย และ Smart Growth Thailand  มาทำที่อุดรธานี แล้วนำเสนอให้เทศบาลนครอุดรธานีซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และได้รับความร่วมมือด้วยดี วันนี้เป็นวันเปิดทดลองใช้ วัตถุประสงค์คือ “ความปลอดภัยบนท้องถนน” เป็นถนนแห่งการเดิน ผู้คนต้องเดินได้ และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องแรก เรื่องที่ ๒ คือพื้นที่สาธารณะริมถนน ที่ระบายสีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั่วโลกยอมรับจากสมาคมการผังเมือง และเรื่องที่ ๓ คือความสวยงาม น่าสนใจ ดึงดูดให้คนมา เป็นเมืองที่มีจุดสนใจให้คนทั่วประเทศ

         นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดมีเป้าหมายในเรื่องนี้อยู่แล้ว เนื่องจากการจราจรแออัด ไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน เราจึงพยายามส่งเสริมให้ประชาชนลดใช้รถส่วนตัว เพื่อปัญหาในระยะยาว ก็จำเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก ปลอดภัยและทันสมัย และในอนาคตจังหวัดเราจะมีซิตี้บัสและผ่านตรงนี้ด้วย เมื่อลงแล้วอาจจะเดินต่อ ซึ่งปัจจุบันวิถีชีวิตชาวอุดรธานี อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเรื่องขบวนการเดินมากนัก ก็จะมีการถามว่ามีการเตรียมความพร้อมให้อย่างไร เส้นทางเดินสะดวกไหม ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมา และโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการนำร่องที่ทดลองขึ้น เป็น Walkable City เป็นแบบฝึกหัดให้คนอุดรลองเดินดู วันนี้เป็นการจุดประกาย เป็นการหยั่งเสียงชาวอุดรว่า มีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งปัญหาอุปสรรคมีแน่นอน จากผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า แต่จะมีการรับฟังแล้วเอาประเด็นปัญหาต่างๆ มาสังเคราะห์แล้วหาแนวทางให้ดีที่สุด เหมือนกับโยนหินถามทาง ตีโจทย์ไปก่อนเพื่อให้หันมาคุยกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ในอนาคตคงจะมีอีกหลายแห่ง เราจำเป็นต้องเปลี่ยนเมือง เพื่อการจราจรที่คล่องตัว และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน  

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๐ วันเสาร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

598 914