19thJune

19thJune

19thJune

 

December 20,2018

สนข.ลุยโคราชรณรงค์ระบบขนส่งสาธารณะ เตรียมรับรถไฟฟ้ารางเบาเปิดให้บริการปี ๖๖

             กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย “One Transport, One Family” เดินทางปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทางในระบบขนส่งทุกรูปแบบของกระทรวงคมนาคม พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดนครราชสีมา รองรับการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway) เฟสแรกเปิดใช้ปี ๖๖ พร้อมให้บริการประชาชนและนักเดินทางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองหลวงประตูสู่ภาคอีสาน และรองรับปลายทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน

             นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกหน่วยงานในสังกัดจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ พร้อมจัดบริการและอำนวยความสะดวกทุกโหมดการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ และปลอดภัยผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของทุกหน่วยในสังกัด
กระทรวงคมนาคมในระบบขนส่งทุกรูปแบบการเดินทางที่ต้องเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดของประชาชนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ทั่วไทย ทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ควบคู่กับการควบคุม กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายใต้นโยบาย One Transport, One Family แนวคิด “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ “มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค”

             นายสราวุธ ทรงศิวิไล กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา “ประตูสู่อีสาน ดินแดนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ มีประชากรมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ เป็นประตูสู่อีสานจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อีสานเหนือและอีสานใต้ แต่บริบทและวิถีชีวิตของสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดความแออัดของเมือง จนส่งผลให้ความน่าอยู่ของเมืองลดลง ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากจำนวนรถที่มากกว่าพื้นที่ถนน มีความล่าช้าในการเดินทาง เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนงบประมาณและการลงทุนอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสม
มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสริมสร้างศักยภาพให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อสู่พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด และเป็นพื้นที่รองรับรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเร่งรัดให้มีการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดนครราชสีมาสายแรก เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ในปี ๒๕๖๖

             “คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้รับทราบผลการดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดย สนข. ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นระบบรถไฟฟ้า Light Rail Transit หรือ Tramway) มี ๓ เส้นทางหลัก ประกอบด้วย สายสีเขียว มีจำนวนสถานีทั้งหมด ๒๐ สถานี ระยะทาง ๑๑.๑๗ กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน ๘,๔๐๐ ล้านบาท สายสีส้ม มีจำนวนสถานีทั้งหมด ๑๗ สถานี ระยะทาง ๙.๘๑ กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน ๕,๒๐๐ ล้านบาท และสายสีม่วง มีจำนวนสถานีทั้งหมด ๙ สถานี ระยะทาง ๗.๑๔ กิโลเมตร 
มูลค่าการลงทุน ๔,๘๐๐ ล้านบาท รวมระยะทาง ๒๘.๑๒ กิโลเมตร ส่วนต่อขยายมี ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย สีเขียว สีส้ม และสีม่วง รวมสถานีทั้งหมด ๒๐ สถานี ระยะทางรวม ๒๑.๙๗ กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนส่วนต่อขยาย ๓ เส้นทาง จำนวน ๑๔,๒๐๐ ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมีสายสีเขียวเป็นโครงการนำร่อง เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน – ถนนมุขมนตรี – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง ๑๑.๑๗ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการออกพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจ รฟม. ในการดำเนินโครงการในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป” ผู้อำนวยการ สนข. กล่าว

             นายสราวุธ กล่าวตอนท้ายว่า ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในจังหวัดนครราชสีมาขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) โดยมีผู้บริหาร สนข. จังหวัดนครรราชสีมา ส่วนราชการ ส่วนงานท้องถิ่น ดารานักแสดงพร้อมประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้ยานพาหนะส่วนตัว รวมทั้งให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย


440 7592