20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

December 24,2018

‘เสฉวน’เล็งให้ทุนเรียนฟรีป.ตรี เล็งแลกเปลี่ยนผลไม้โคราช

           รองประธานสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเสฉวน พร้อมคณะ บินเยือนโคราช หวังแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา สังคม และการท่องเที่ยว สนับสนุนนักศึกษาโคราชเรียนฟรี       ปีละ ๑๐ ทุน สนใจผลไม้เมืองโคราช พร้อมแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมือง

           เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานชมรมไทย–เสฉวน ให้การต้อนรับนายเฉิน เหวินหัว รองประธานสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเสฉวน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดนครราช สีมา เพื่อหารือข้อราชการ สานความสัมพันธ์ไมตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา สังคม และการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

           นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่อีสาน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒.๘ ล้านไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๓๒ อําเภอ ๒๘๔ ตําบล ๓,๗๕๓ หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ ๒.๕ ล้านคน เศรษฐกิจของจังหวัดขึ้นอยู่กับ ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ๒๖๔,๙๖๔ ล้านบาท อยู่ในลําดับที่ ๑ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลําดับที่ ๑๑ ของประเทศ, รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี อยู่ที่ ๑๐๕,๖๑๘ บาท อยู่ในลําดับที่ ๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลําดับที่ ๓๕ ของประเทศ

           “สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน จึงมีศักยภาพการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า ๕๗,๒๙๖ ล้านบาท ร้อยละ ๓๓.๗๖ ภาคเกษตรกรรม มีมูลค่า ๒๐,๔๘๗ ล้านบาท ร้อยละ ๑๒.๐๗ ด้านอื่นๆ เช่น ค้าปลีก, ค้าส่ง เหมืองแร่, สาธารณูปโภค, การก่อสร้าง, โรงแรมและภัตตาคาร, การขนส่ง, การศึกษา การบริการ, ด้านสุขภาพ ฯลฯ มีมูลค่า ๙๒,๒๑๕ ล้านบาท ร้อยละ ๕๔.๓๓ รวม ๑๖๙,๗๒๘ ล้านบาท ในส่วนด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว จํานวน ๔,๓๙๘,๖๓๓ คน เป็นชาวไทย ๔๒๓๐,๖๔๔ คน ชาวต่างประเทศ ๑๒,๓๓๔ คน รายได้จากการท่องเที่ยว จํานวน ๒๐,๑๓๒.๙๙ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ๑,๓๙๗.๖๔ บาท/คน/วัน”

           นายวิเชียร กล่าวอีกว่า สําหรับความร่วมมือด้านการผลิตระหว่างประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวกับแนวความคิด “เส้นทาง สายไหม” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมามีโครงการและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รองรับการเชื่อมโยงกับโครงการเส้นทางสายไหม ประกอบด้วย โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ- หนองคาย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ–ขอนแก่น, ช่วงชุมทางจิระ-อุบลราชธานี และชุมทางมาบกะเบา-จิระ โครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน นครราชสีมา และโครงการจัดตั้งท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา

           นายเฉิน เหวินหัว รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติมณฑลเสฉวน กล่าวว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยปี ๒๕๖๐ ความสัมพันธ์ในด้านการค้ามากที่สุด เป็นจำนวนเงิน ๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ มณฑลเสฉวนมีโครงการเส้นทางสายไหมในศตวรรษใหม่ และมีโครงการอีกมากมายที่เปิดรับกิจการวัฒนธรรมด้านการค้าด้านอื่นๆ ที่สำคัญประเทศไทยกับประเทศจีนสร้างสัมพันธ์อันดีไว้ตลอด มีการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาคมไทย-เสฉวน ที่มณฑลเสฉวนอยู่เป็นประจำ

           ด้านการศึกษา มณฑลเสฉวนยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวน ๑๐ ทุน และนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่เขตมณฑลเสฉวนมีอยู่ ๔๖๕ คน และขณะนี้มณฑลเสฉวนแจกทุนการศึกษาทุกปีให้กับนักศึกษาไทยปีละ ๑๕ ทุน และที่มหาวิทยาลัยเฉิงตูมีเปิดการเรียนการสอนในวิชาเอกภาษาไทย 

           ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากมณฑลเสฉวนมาเที่ยวที่ประเทศไทยกว่า ๗ แสนคนต่อปี และมีนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่มณฑลเสฉวนประมาณ ๘ หมื่นคนต่อปี ทางสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเสฉวนยินที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับประชาชนชาวจีน และต้องการเชิญชวนชาวไทยไปท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มณฑลเสฉวนที่มีความยาวนานหลายพันปี

           นายเฉิน กล่าวอีกว่า ส่วนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมณฑลเสฉวนมีโครงการมากกว่า ๓๐๐ โครงการมีมูลค่ากว่า ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จะมาทำรวมกับประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา ที่มณฑลเสฉวนมีผลไม้จากจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมาก และยินดีที่จะนำผลไม้ในจังหวัดนครราชสีมาไปจำหน่ายเพิ่มที่มณฑลเสฉวน ถ้าโครงการเร็วไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน เสร็จเชื่อว่า การค้าขายจะง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และตนจะกลับไปสร้างความเข้าใจกับนักลงทุนที่มณฑลเสฉวน เพื่อที่จะเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยและจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๔ วันศุกร์ที่ ๒๑ - วันอังคารที่  ๒๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

593 872