20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

January 03,2019

๘ คนโคราชเข้ารอบส.ว. ‘ทัศนา’แม่ยายผู้ว่าฯติดโผ ลุ้น‘คสช.’จิ้มเหลือ ๕๐ คน

          กกต.สรุปผลการเลือกส.ว.ระดับประเทศ ๒๐๐ คน โคราชเข้าลุ้นเลือก ๕๗ คน สุดท้ายเหลือ ๘ คน แบบองค์กร ๕ คน แบบอิสระ ๓ คน ‘อภิวัตน์’ อดีตปลัดอบจ., ‘ชัชวาล’ ปธ.หอการค้าฯ, ‘ทัศนา’ แม่ยายผู้ว่าฯวิเชียร ผ่านรับเลือกระดับประเทศ กกต.เตรียมเสนอชื่อให้คสช. วันที่ ๒ ม.ค.๖๒ ก่อนคสช.พิจารณา ส.ว. ๕๐ คนสุดท้าย  

          เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่อาคารชาติชายฮอลล์ อินดอร์สเตเดี้ยม ๕,๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นครราชสีมา สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ผู้สมัครอิสระหรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และผู้สมัครองค์กรแนะนำ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด

ส.ว.เฉพาะกาล ๑๐ กลุ่มอาชีพ

          สาเหตุจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในวาระเริ่มแรกได้กำหนดให้มีกลุ่มจำนวน ๑๐ กลุ่ม ดังนี้ ๑.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง, ๒.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, ๓.กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข, ๔.กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง, ๕.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ, ๖.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม, ๗.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว, ๘.กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์, ๙.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม และ ๑๐.กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอื่นๆ) 

เลือกระดับจังหวัด ๒๐๗ คน

          นายศิริชัย  วิริยะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัด และคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้สมัคร ส.ว.ทั้ง ๒ ประเภท จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๗ คน เป็นผู้สมัครอิสระ ๑๙๐ คน และผู้สมัครองค์กรแนะนำ ๑๗ คน ปรากฏว่า ผู้สมัครอิสระ ๓ คน สังกัดกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๗  และ กลุ่มที่ ๘ มารายตัวไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จึงไม่มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด และห้ามเข้าไปพื้นที่ด้านในสถานที่เลือก สำหรับการเลือก ส.ว. จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดให้ลงคะแนน ๑๐ กลุ่มในประเภทของผู้สมัครอิสระ แต่ในส่วนขององค์กรแนะนำ ไม่มีการลงคะแนนเลือก เนื่องจากว่า แต่ละกลุ่มมีผู้สมัครไม่ถึง ๔ คน 

‘สมัครเอง’ลุ้นถึงจับฉลาก

          ส่วนกลุ่มที่มีการลงคะแนนเลือกคือกลุ่มที่สมัครด้วยตนเอง ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ได้คะแนนเท่ากันอยู่ ๕ กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ ๒ (กลุ่มกฎหมาย), กลุ่มที่ ๔ (กลุ่มอาชีพกสิกรรม), กลุ่มที่ ๖ (กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม) กลุ่มที่ ๙ (กลุ่มศิลปะ) และ กลุ่มที่ ๑๐ (กลุ่มอื่นๆ) และบางกลุ่มที่มีลำดับ ๓ ร่วม ลำดับ ๔ ร่วม ต้องใช้การจับสลากเป็นตัวตัดสิน แต่ที่มีการจับสลากมากที่สุดคือกลุ่ม ๑๐ มีลำดับที่ ๓ ร่วม ถึง ๙ คน ต้องมาจับฉลากเพื่อหาผู้ได้รับเลือกอีก ๒ คน

            ผลการลงคะแนนเลือก กลุ่มที่สมัครด้วยตนเอง ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก (อดีตเกษตรจังหวัดขอนแก่น), นายวิทยา กามนต์ (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์), นายเบิ้ม พลแก้ว, นายวีระ ชัยพิมลผลิน (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร), กลุ่ม ๒ นายอดุลย์ ฉัตรเมืองปัก (ทนายความ), นายบุญนาค วัฒนสันติพงศ์, นายประสิทธิ์ บรรณบดี, ด.ต.วิทยา สร้อยจู, กลุ่ม ๓ นายออน กาจกระโทก (อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา), นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ (อดีตนายกสมาคมครูประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา), นายสิทธิศักดิ์ พรหมสุข, นายปราโมทย์ สัจจาวัฒนา, กลุ่ม ๔ นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง, นายสุพจน์ เตียนพลกรัง, นายจารุ จารุชัยสิริ, นายวีระ ค่าเจริญ, กลุ่มที่ ๕ นายธนรัตน์ จันทา, นางบัวไล สองขุนทด, นายวิชิต จันทะยางค์, นายวัชรากร นามสีฐาน (ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ประจำอำเภอปากช่อง)

          กลุ่มที่ ๖ นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์, น.ส.ลินดา นันขุนทด, นายสมพงษ์ แสงศิริ, นายวรพงษ์ จันทรรวงทอง (น้องชายของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรมช.คมนาคม), กลุ่ม ๗ นางวันเพ็ญ แสงกันหา, นายจักรี วัฒนเสถียร, นายณรงค์ เหลือล้น, นางเปรมกมล คุณเจริญ, กลุ่ม ๘ นางทัศนา ยุวานนท์ (แม่ยาย นายวิเชียร จันทรโณทัย), นางวรรณรวี วิริยะกุลนันท์, นางสุมาลี เริงสุขพิพัฒนะ, นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์, กลุ่ม ๙ น.ส.ธัญณีย์ ศรีวรเรืองชัย, นายรังสรรค์ หันสันเทียะ, นางหนูจีน ศรีนัมมัง, ส.ต.บุญสม สังข์สุข (อดีตนายกสมาคมเพลงโคราช), กลุ่ม ๑๐ น.ส.กฤตพร แก้วพรม, นายศรราม คิดรอบ, นายจอห์น ธีฬจิตต์ ศรีสุข และนายดำรง จงดี

‘องค์กรแนะนำ’ ไม่ต้องเลือก

          สำหรับผู้สมัครจากองค์กรไม่ได้ทำการเลือก เนื่องจากผู้สมัครน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดกลุ่มละไม่เกิน ๔ คน กลุ่ม ๑ นายธัญพิสิษฐ์ เทียงเปา องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านเนินสง่า หมู่ที่ ๗ ตําบลโคกปี่ฆ้อง, นายอภิวัตน์ พลสยม (อดีตปลัดอบจ.นครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านเนินสง่า หมู่ที่ ๗ ตําบลโคกปี่ฆ้อง, กลุ่ม ๒ พ.ต.ต.กมล วงศ์สิทธิ์ องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านตาพระยา หมู่ที่ ๑ ตําบลตาพระยา, ด.ต.จันทร์ แก้วใส องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านตาพระยา หมู่ที่ ๑ ตําบลตาพระยา, น.ส.เสาวรียา ไชยยังธัญทวี หรือ “ทนายโก้” องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านตาพระยา หมู่ที่ ๑ ตําบลตาพระยา, กลุ่ม ๓ นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย (อดีตผอ.โรงเรียนสุรนารีวิทยา) องค์กรที่แนะนําชื่อ ทันตแพทยสภา, นายอาคม หาญสงคราม (อดีต ผอ.รร.สุรธรรมพิทักษ์) องค์กรที่แนะนําชื่อ ทันตแพทยสภา, กลุ่ม ๔ นายเติมศักดิ์ บุญชื่น (อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ กลุ่มเกษตรกรทํานาสนามแจง, นายเลียบ บุญเชื่อง (อดีตประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน) องค์กรที่แนะนําชื่อ กลุ่มเกษตรกรทํานาสนามแจง, กลุ่ม ๕ นายอภิชัย สุทำแปง องค์กรที่แนะนําชื่อ สภาวิชาชีพสังคม สงเคราะห์

          กลุ่ม ๖ พ.ต.ท.ก้องกาญจน ฉันทปรีดา องค์กรที่แนะนําชื่อ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กลุ่ม ๗ นายชัชวาล วงศ์จร (ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ, กลุ่ม ๘ นายโกศล สมจินดา (อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ มูลนิธิกีฬาคนพิการไทย, นายธนเดช ศรีณรงค์ (ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไชย) องค์กรที่แนะนําชื่อ มูลนิธิกีฬาคนพิการไทย, กลุ่ม ๙ นายพีรพล หล้าวงษา (ทนายความ) องค์กรที่แนะนําชื่อ สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร, กลุ่ม ๑๐ นางทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์ (เจ้าของนิตยสารกุลสตรี) องค์กรที่แนะนําชื่อ มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ และ นายเสด็จ เขียวแดง (อดีตข้าราชการกรมป่าไม้) องค์กรที่แนะนําชื่อ มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิมพระ เกียรติ ๕ รอบ ซึ่งโคราชได้ตัวแทนส.ว.ระดับจังหวัด ๕๗ คน มากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร

เลือกระดับประเทศ หา ๒๐๐ คน

          ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ที่ดำเนินการโดย กกต. จัดขึ้นที่อิมแพคเมืองทองธานี มีผู้สมัครที่ผ่านการเลือกมาจากระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าสู่การเลือกระดับประเทศจำนวน ๒,๗๔๕ คน จากทั้งหมด ๗,๐๕๖ คน แต่มีผู้มาเลือก ๒,๖๗๕ คน ไม่มา ๗๑ คน

          ปรากฏว่า จากการเลือกกันใน ๑๐ กลุ่มอาชีพ ทั้งแบบ สมัครด้วยตนเอง และแนะนำโดยองค์กร ซึ่งผู้ได้คะแนน ๑๐ อันดับแรกในแต่ละกลุ่มอาชีพ ได้รับเลือกเป็น ส.ว.จำนวน ๒๐๐ คน ก่อนจะส่งชื่อให้ คสช. ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๕๐ คน สำรอง ๕๐ คน นำไปรวมกับ ส.ว.ที่มาจากการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาที่ คสช.ตั้งขึ้นอีก ๑๙๔ คน และโดยตำแหน่ง ๖ คน รวม ๒๕๐ คน

          ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ส.ว. ๒๕๐ คน จะมีความสำคัญมี ๑ คะแนนเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรี หลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โคราชคว้า ๘ ที่ รอ คสช.จิ้ม

          สำหรับการเลือกระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมามีผู้รับเลือกทั้งหมด ๘ คน แบ่งเป็นแบบ แนะนำโดยองค์กร ๕ คน ได้แก่ ผู้สมัครด้วยองค์กรแนะนำ กลุ่ม ๑ (การบริหารราชการแผ่นดิน) นายอภิวัตน์ พลสยม (อดีตปลัดอบจ.นครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านเนินสง่า หมู่ที่ ๗ ตําบลโคกปี่ฆ้อง และนายธัญพิสิษฐ์ เทียงเปา องค์กรที่แนะนําชื่อ กองทุนหมู่บ้านเนินสง่า กลุ่ม ๔ (กสิกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง) นายเติมศักดิ์ บุญชื่น (อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ กลุ่มเกษตรกรทํานาสนามแจง กลุ่มที่ ๗ (ผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและย่อม การท่องเที่ยว) นายชัชวาล วงศ์จร (ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) องค์กรที่แนะนําชื่อ สมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มที่ ๑๐ (อื่นๆ) นายเสด็จ เขียวแดง (อดีตข้าราชการกรมป่าไม้) องค์กรที่แนะนําชื่อ มูลนิธิงานสวัสดิการสังคมเฉลิม พระเกียรติ ๕ รอบ

          ส่วนผู้สมัครด้วยตนเอง ๓ คน ได้แก่ กลุ่ม ๓ (การศึกษาและสาธารณสุข) นายออน กาจ กระโทก (อดีตประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา) กลุ่มที่ ๘ (สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ชาติพันธ์ ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์) นางทัศนา ยุวานนท์ (แม่ยายนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) และกลุ่มที่ ๙ (ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงบันเทิง นักกีฬา สื่อมวลชน) นายรังสรรค์ หันสันเทียะ (คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย)

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๖ วันอังคารที่ ๑ - วันเสาร์ที่ ๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 896