17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

January 14,2019

‘ชัชวาล’นั่งปธ.หอฯอีกสมัย ‘ฟุ้ง’สายการบินมาแน่นอน เข้าการเมืองได้ไหม?

          ตามคาดไร้คู่แข่ง ‘ชัชวาล วงศ์จร’ รับเสียงโหวตนั่งประธานหอการค้าโคราชอีกสมัย พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่ ๓๕ คน ชูนโยบายเดิม ผลักดันให้เกิดสายการบินระหว่างประเทศ หันมาเจรจา สปป.ลาวและเวียดนาม ด้านอดีตปธ.ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียว โดดร่วมงาน หวังฟื้นศก.ท่องเที่ยว ปัญหาหลายคนสมัครลง ส.ว.ผิดหรือถูก 

          ตามที่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๐–๒๕๖๑ โดยนายชัชวาล วงศ์จร เป็นประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ครบกำหนดวาระเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาชุดใหม่ ปีบริหาร ๒๕๖๒–๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ฮอลล์ ๒-๓ ศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช โดยผู้สมัครคณะกรรมการหอการค้ามาจากอำเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน ๒๔ คน และเขตต่างอำเภอจำนวน ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓๕ คน โดยมีนายอรชัย ปุณณะนิธิ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๒–๒๕๖๓

          ผลคะแนนการเลือกตั้งปรากฏว่า เขตอำเภอเมือง จำนวน ๒๔ คน ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับ ได้แก่ นายชัชวาล วงศ์จร ๘๙ คะแนน, ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล ๘๘ คะแนน, นายศักดิ์ชัย จามรสุริยา ๘๘ คะแนน, นายไพจิตร มานะศิลป์ ๘๘ คะแนน, นาย จีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ๘๗ คะแนน, นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย ๘๗ คะแนน, น.ส.พจนกร รัตนพงษ์วณิช ๘๗ คะแนน, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ๘๗ คะแนน, นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ ๘๖ คะแนน, นายสหพล กาญจนเวนิช ๘๖ คะแนน, นายรังสรรค์ อินทรชาธร ๘๖ คะแนน, นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ ๘๕ คะแนน, นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ ๘๔ คะแนน, นายโชคชัย วิริยะสิทธิ์ ๘๓ คะแนน, นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ๘๓ คะแนน, นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง ๘๓ คะแนน, นาย ก่อเกียรติ บินอารี ๘๓ คะแนน, ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก ๘๓ คะแนน, นาย นันทวัฒน์ กมลวัทน์ ๘๒ คะแนน, นายวงศกร นิมมิต ๘๑ คะแนน, นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล ๗๙ คะแนน, นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช ๗๗ คะแนน, นายรวีวงศ์ สุภาพวนิช ๗๗ คะแนน และนายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง ๗๗ คะแนน

          ผลคะแนนการเลือกตั้งเขตต่างอำเภอ ๑๑ คน ได้แก่ นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ ๙๐ คะแนน, นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ ๘๙ คะแนน, นายสุขเกษม งามสะพรั่ง ๘๘ คะแนน, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ๘๘ คะแนน, นายวิรัช ฉัตรวงศ์วาน ๘๗ คะแนน, นาย ยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล ๘๖ คะแนน, นาย พงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ๘๔ คะแนน, นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ๘๔ คะแนน, นายเทิดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล ๘๓ คะแนน, นายสมบูรณ์ เดชขุนทด ๘๓ คะแนน และนายสุระ พาขุนทด ๘๐ คะแนน 

‘ชัชวาล’นั่งปธ.หอฯ อีกสมัย 

          และล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ ชั้น ๔ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีวาระในการประชุมเลือกประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 

          นายอรชัย ปุณณะนิธิ เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เสนอต่อที่ประชุมให้มีวิธีการเลือกตั้ง ๒ แบบคือ แบบเปิดเผย และแบบลงคะแนนลับ ถ้ามีคณะกรรมการเสนอมากกว่า ๒ ชื่อจะใช้วิธีลงคะแนนลับ ผลปรากฏว่า นายรังสรรค์ อินทรชาธร เสนอชื่อนายชัชวาล วงศ์จร เพียงคนเดียว นายอรชัยจึงให้คณะกรรมการยกมือรับรองและเห็นชอบ ซึ่งทุกคนยกมือโดยพร้อมเพรียง นายชัชวาล วงศ์จร จึงได้รับเลือกเป็นประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอีกสมัย ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ๒๔ เสียง

          นายรังสรรค์ อินทรชาธร คณะกรรมการหอการค้าฯ ให้เหตุผลที่เสนอชื่อนายชัชวาล วงศ์จร ว่า ตามข้อบังคับแล้วประธานหอการค้าฯ มีวาระดำรงตำแหน่งได้ถึง ๒ วาระ ที่ผ่านมาเขาทุ่มเท่ในการทำงานอย่างเต็มที่ เสียสละเวลาในเรื่องของธุรกิจครอบครัว เข้าร่วมประชุมประสานงานติดต่อพูดคุยมากมาย ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมาดำรงตำแหน่งแบบนี้ ด้านผลงานไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเลย นับเป็นคนดีที่น่ายกย่อง เพื่อให้ทำงานต่อไป

          สำหรับรายชื่อคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ประกอบด้วยคณะกรรมการคนเก่า ๒๔ คน ได้แก่ นายชัชวาล วงศ์จร, นายศักดิ์ชัย จามรสุริยา, นายไพจิตร มานะศิลป์, นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์, นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์, นายสหพล กาญจนเวนิช, นายรังสรรค์ อินทรชาธร, นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์, นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์, นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง, นายก่อเกียรติ บินอารี, นายนันทวัฒน์ กมลวัทน์, นายวงศกร นิมมิต, นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล, นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช, นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์, นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์, นายสุขเกษม งามสะพรั่ง, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์, นายวิรัช ฉัตรวงศ์วาน, นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล, นาย กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท, นายเทิดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล และนายสุระ พาขุนทด

          คณะกรรมการคนใหม่ ๑๑ คน ได้แก่ นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง, นายโชคชัย วิริยะสิทธิ์, ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล, ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก, นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์, น.ส.พจนกร รัตนพงษ์วณิช, นายรวีวงศ์ สุภาพวนิช, นายเศรษฐกิจ ทับทิมธงไชย, นายสมบูรณ์ เดชขุนทด และนายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

ย้ำเดินหน้าทาบสายการบิน

          นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาอีกสมัย กล่าวว่า ขณะนี้ตนเป็นบุคคลว่างงาน ได้วางมือจากธุรกิจต่างๆ หมดแล้ว เหลือตำแหน่งตรงนี้อย่างเดียว ส่วนแนวทางในการพัฒนาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมายังคงมีนโยบายเช่นเดิมคือ เราจะเป็นคนประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งแนวทางจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการสร้างจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการลงทุน ตลอดทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ จังหวัดนครราชสีมาค่อนข้างจะได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐบาลในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน เพราะฉะนั้นคณะกรรมการชุดใหม่จะนำประโยชน์เหล่านี้ มาผลักดันช่วยเหลือกัน ระดมความคิดที่จะช่วยจังหวัดให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

          “ส่วนนโยบายหลักยังคงเป็นเรื่องของการเกิดสายการบินในจังหวัดนครราชสีมา ยังยืนยันว่าจังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ต้องมีเส้นทางการบิน แต่เป้าหมายจากนี้ไปจะชัดยิ่งขึ้น แต่จะเป็นสายการบินระหว่างประเทศ ที่ทำการบินข้ามภูมิภาคเท่านั้น ส่วนในเรื่องของกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องของการถ่ายความเจริญมา มอเตอเวย์ ใกล้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ เวลาในการเดินทาง ๒ ชั่วโมงต้นๆ และรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่จะเข้ามา คิดว่าระยะทางระหว่าง โคราช-กทม. หรือ กทม.- โคราช แทบจะเป็นปริมณฑลไปแล้ว ไม่น่าที่จะกังวลนัก แต่ในเส้นทางการบิน ควรจะขยับความยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความอินเตอร์มากขึ้น ฉะนั้นจะบินข้ามประเทศมากกว่า เป้าหมายของคณะกรรมการชุดนี้นโยบายแรก เป็นเรื่องของเส้นทางการบินระหว่างประเทศเท่านั้น” 

          นายชัชวาล วงศ์จร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีการประสานกับทางการจีนอยู่ตลอดแต่ติดปัญหาเรื่องรันเวย์ ซึ่งตามมาตรฐานกรมการบินของจีน จะต้องมีความยาวรันเวย์ที่ ๒,๓๐๐ เมตร แต่ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมามีความยาวแค่ ๒,๑๐๐ เมตร ขณะนี้ทำรายงานนำเสนอข้อมูลให้กับท่านผู้ว่าฯ ให้รับทราบแล้ว ซึ่งต้องหางบประมาณที่จะมาเพิ่มเติมรันเวย์ให้ได้ตามมาตรฐานของจีน แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ประสานงานกับทางจีนอย่างเดียว ล่าสุดมีการพูดคุยกับสายการบินลาวแอร์ไลน์ และสายการบินของเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสายการบินที่เราเจรจา คาดว่าอีกไม่นาน ผมยืนยันว่าเราสามารถทำได้แน่นอน

          อนึ่ง ที่ผ่านมาในสมัยบริหารหอการค้าของนายชัชวาล มีความพยายามจะประสานสายการบินมาทำการบินเส้นทางโคราช ไปยังจังหวัดต่างๆ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เริ่มจากสายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส ที่บินไปยังภูเก็ตและเชียงใหม่ ก็อ้างประสบภาวะขาดทุน จากนั้นนายชัชวาล พยายามจะไปเจรจากับนกแอร์และแอร์เอเชีย แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า และล่าสุดคุณหมิงแอร์ไลน์ที่จะบินในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แต่ก็ไม่สำเร็จอีก

อดีตปธ.ท่องเที่ยววังน้ำเขียว

          ทางด้านนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ เจ้าของรีสอร์ตวังน้ำเขียว ลอดจ์ และเป็นผู้จัดการทีมวอลเลย์บอล เดอะมอลล์ นครราชสีมา วีซี หนึ่งในคณะกรรมการชุดใหม่ เปิดเผยกับ โคราชคนอีสานว่า ในสมัยที่แล้วผมผ่านการเป็นที่ปรึกษาประธานหอการค้าฯ มาแล้วและมีความสนใจ เพราะผมทำมาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ กีฬา ผมมองว่าหอการค้าฯ เป็นแหล่งที่จะให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมของโคราช ผมจึงเสนอตัวเข้ามารับใช้ในการทำงาน ส่วนในการทำงานถ้าผมได้รับมอบหมายงานไหนผมก็จะทำให้เต็มที่ 

          “ส่วนตัวในฐานะผมเคยเป็นอดีตประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว กิจกรรมต่างๆ ที่ผมทำมาสอดคล้องกับทางหอการค้าฯ ผมมีแผนจะเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยว และกีฬาที่ถนัด เพราะปัจจุบันผมเป็นผู้จัดการทีมวอลเลย์ บอล นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี ส่วนด้านสังคมผมเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ เพราะฉะนั้นงานทุกด้านผมมีแผนที่จะเสนอหลังจากที่รู้ว่ารองประธานด้านต่างๆ เป็นใคร เราก็จะได้พูดคุยกันแล้วกำหนดยุทธศาสตร์ออกมา”

          นายพงษ์เทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโคราชขณะนี้แน่นอนว่าหลักๆ คืออุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่า เรื่องเกษตรกรรม เรื่องอุตสาหกรรม ทางจังหวัดพยายามส่งเสริมมาโดยตลอด แต่ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องท่องเที่ยวที่จะมาหนุนธุรกิจต่างๆ ยุทธศาสตร์เรื่องการท่องเที่ยวจึงสำคัญ เป็นการสร้างรายได้ในทุกระดับชั้น การที่ผมเข้ามาครั้งนี้จะใช้ประสบการณ์มาช่วยหอการค้าโคราชได้เป็นอย่างดี

          สำหรับการแต่งตั้งรองประธานและคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมต่างๆ จะมีการเปิดปฐมนิเทศคณะกรรมการชุดใหม่ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

          อนึ่ง นายชัชวาล วงศ์จร มีรายชื่อติด ๑ ใน ๒๐๐ คน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่รอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้เลือก ๕๐ คน สุดท้าย จากการตั้งข้อสังเกตทีมบริหารชุดใหม่ของหอการค้านครราชสีมา หลายคนมีรายชื่อเชื่อมโยงต่อการเมือง ซึ่งอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติหอการค้า 

          ซึ่ง “โคราชคนอีสาน” สอบถามนายอมร วงศ์สุรวัฒน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และอดีตประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า การเลือกทีมบริหารหอการค้านครราชสีมาชุดใหม่ผิดต่อพระราชบัญญัติหอการค้า หรือไม่อย่างไร? นายอมร  ตอบว่า การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาชุดใหม่ ปีบริหาร ๒๕๖๒–๒๕๖๓ ตนมองว่า ถ้าตามพ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ.๒๕๐๙ ให้ความหมายไว้ชัดเจน โดยเฉพาะมาตรา ๓๐ ระบุไว้ว่า ห้ามมิให้หอการค้าแบ่งปันผลกำไรหรือรายได้ให้แก่สมาชิก หรือดำเนินการในทางการเมือง ถ้ายึดตามหลักพ.ร.บ.หอการค้า ว่าห้ามดำเนินการทางการเมือง น่าจะรู้ว่าผิดหรือถูก  

          อนึ่ง หอการค้า หมายความว่า เป็นสถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๔๘ วันศุกร์ที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

591 867