12thDecember

12thDecember

12thDecember

 

January 17,2019

ฟ้าหญิงทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตั้งเป้า‘พิษสุนัขบ้า’หายขาดปี’๖๓

          สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ที่จังหวัดนครราชสีมา หลังองค์การอนามัยโลก ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเอเชีย ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ณ เลขที่ ๙๐๖ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้แทนนายกรัฐมนตรี, นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายธีรธร จุฑาทิพย์ชาติกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา, พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑, พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

          ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” สร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาล ทรงมีพระปณิธานที่แน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก ภายในปี ๒๕๗๓

          ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลก ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          รวมทั้ง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” เป็นศูนย์ที่ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ จาก ๘ ยุทธศาสตร์ของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          ก่อสร้างบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน สามารถรองรับสุนัขจรจัดจำนวน ๕,๐๐๐ ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ปัจจุบันมีสุนัขจรจัดอยู่ในความดูแล ๑๐๐ ตัว โดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการ Laboratory Investigation ที่ทันสมัย มีสัตว์แพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคของสุนัขจรจัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานประกอบด้วย อาคารอำนวยการและคลินิกรักษาสัตว์ อาคารเลี้ยงสุนัข อาคารคัดกรอง ดูแลสุขภาพสัตว์และคลังอาหาร อาคารพักอาศัย อาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก

          ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ มีขั้นตอนในการรับสุนัขจรจัดเป็นไปตามระบบที่วางไว้ โดยสุนัขจรจัดทุกตัวที่เข้ามายังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจะผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์จังหวัด เพื่อทำการตรวจรักษาเบื้องต้นและฝังไมโครชิพ บันทึกข้อมูลของสัตว์โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจะดำเนินการคัดแยกสัตว์ เพื่อนำไปดูแลและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสม สามารถเชื่อฟังคำสั่งง่ายๆ ณ บริเวณอาคารพักพิงสัตว์ เพื่อให้สัตว์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสุนัขจรจัดจะได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพที่ดีและได้รับการฝึกฝน ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์ สามารถขอรับสุนัขนำกลับไปเลี้ยงดูต่อไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๔๓-๗๓๐๔๙๐-๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ต่อไป

 

 

 


503 7629