22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

February 04,2019

‘ฟลอร่าพาร์ค’บุกรุก ๔๐๐ ไร่ ประชาชนไม่ควรจ่ายเงิน สปก.เล็งฟ้องแพ่งอาญา

             หลังตรวจสอบพบผู้บริหารห้างดัง ครอบครองที่ดินส.ป.ก.กว่า ๔๐๐ ไร่ เปิดสวนดอกไม้และเก็บค่าเข้าชมกว่า ๘ ปี โดยไม่ได้รับอนุญาต อ้างเจ้าของเดิมยินยอมและขออนุญาตแล้ว แต่ไม่พบหลักฐาน ส.ป.ก.ส่งหนังสือและปิดประกาศห้ามแล้ว แต่ยังดื้อดึง ล่าสุดมติที่ประชุมคปจ.ยกคำร้องขอใช้ประโยชน์ เตรียมดำเนินคดีบุกรุกและเรียกค่าเสียหาย ประชาชนอย่าส่งเสริมผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

             ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ดินส.ป.ก.ในอำเภอวัง

             น้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ แห่ง ตามที่มีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนว่า มีนายทุนใหญ่เข้ามาถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ พื้นที่ฟลอร่าพาร์ค และพื้นที่ฟ้าประทานฟาร์ม ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอวังน้ำเขียว โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. จังหวัดนครราชสีมา) นำโดยนายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินส.ป.ก.อย่างชัดเจนนั้น ซึ่งต่อมาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปติดประกาศหนังสือเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ถือครองที่ดินส.ป.ก. ๒ แปลง ไว้หน้าที่ทำการบริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด และไร่ฟ้าประทาน ซึ่งถือครอง ส.ป.ก.๔-๐๑ เนื้อที่ ๑๐๓-๐-๐๖ ไร่ รวมทั้งส่งถึงนายชยะพงส์ นะวิโรจน์ นักธุรกิจหนุ่มบุตรของรองประธานกรรมการบริหารห้างฯ ชื่อดังไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง ที่เป็นผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินไร่ฟ้าประทาน ถือครอง ส.ป.ก. ยังไม่จัดสรรสิทธิ เนื้อที่ ๒๗๙-๒-๑๒ ไร่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว ที่มีการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ ส.ป.ก. โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้ผู้ถือครองมาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน และปิดประกาศให้ทราบว่า ไม่มีสิทธิ์ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ซึ่งในส่วนของฟลอร่าพาร์คมีการขออนุญาตจัดงานพืชสวนโลกเมื่อปี ๒๕๕๓ แต่หลังจากงานจบ ก็ไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินการต่อ แต่ยังมีการเปิดดำเนินการและเก็บค่าเข้าชมสวนดอกไม้มาถึงทุกวันนี้ในอัตรา ๑๕๐ บาทต่อคนนั้น

เปิดบริษัทรองรับกิจการ

               “โคราชคนอีสาน” ตรวจสอบพบว่า มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ๒ บริษัท ได้แก่ ๑.บริษัท ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ด้วยทุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในหมวดธุรกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการขายกาแฟ เครื่องดื่ม ขายของฝาก มีกรรมการ ๒ คน ได้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์ และนางสุวรรณา มงคลการ ซึ่งบริษัทมีการส่งงบการเงินปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒.บริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ด้วยทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีที่ตั้งเดียวกับบริษัท ฟ้าประทาน ฟาร์ม วังน้ำเขียว จำกัด คือ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นธุรกิจในหมวดกิจกรรมบริการสำรองอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น โดยระบุวัตถุประสงค์ว่า ขายบัตรเข้าชมดอกไม้ บริการสถานที่จำหน่ายสินค้าและอื่นๆ มีการส่งงบการเงินปี ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ ปรากฏชื่อกรรมการ ๓ คน ได้แก่ นางลักขณา นะวิโรจน์, นางสุวรรณา มงคลการ และนายชยะพงส์ นะวิโรจน์  

คปจ.ประชุม

             ล่าสุดเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ถนนสรรพสิทธิ์ ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.นครราชสีมา) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน โดยมีคปจ.นครราชสีมาเข้าร่วมประชุมและรับเบี้ยประชุมด้วย แต่นายวิเชียรฯ ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการพิจารณาวาระเกี่ยวกับสวนฟลอร่าพาร์ค จำกัด ของผู้บริหารบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ปที่ขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน ๑๐๓ ไร่ ในอำเภอวังน้ำเขียว ต่อจากที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้ขอจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับในปี ๒๕๕๓ โดยในปี ๒๕๕๔ ผู้ครอบครองได้ขอเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่อง ๓ ปี แต่คปจ.นครราชสีมาให้กลับไปทำรายละเอียดแผนการใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน ซึ่งผู้ครอบครองไม่ได้ยื่นเสนอมาให้พิจารณาอีกนั้น

มติที่ประชุมยกคำร้องเอกชน

             ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมคปจ.นครราชสีมา นายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า ที่ประชุมคปจ.นครราชสีมามีมติยกคำร้องที่บริษัท ฟลอร่า พาร์ค จำกัด ขอเข้าทำประโยชน์เพื่อทำสวนดอกไม้ ซึ่งจากนี้ทางคปจ.นครราชสีมาก็ต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ทำประโยชน์ทราบ ถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน ๓๐ วัน 

             โดยก่อนหน้านี้ทางส.ป.ก.จังหวัดฯ ได้ทำหนังสือไปถึงผู้บริหารฯ ให้มาชี้แจงพร้อมนำเอกสารมาแสดงถึงสิทธิการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ซึ่งเขาชี้แจงว่า กรณีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งที่ หลังจากคปจ.นครราชสีมาก็ให้บริษัทกลับไปทำแผนงานและงบประมาณมาให้พิจารณาใหม่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ปรากฏว่าทางบริษัทเพิกเฉย คปจ.นครราชสีมา ซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเห็นว่า บริษัทฯ มีเจตนาทิ้งคำร้อง จึงยกคำร้องฉบับดังกล่าว หลังจากนี้จึงต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบมติของที่ประชุม คปจ. ซึ่งเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายใน ๓๐ วัน 

บุกรุกที่ดินของรัฐ

             “ในเรื่องนี้ จะต้องมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ซึ่งถือว่าเป็นการบุกรุกที่ดินของรัฐ และหากเขาไม่ยอมออกโดยดุษณีก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายทางการปกครอง หรือหากเขายอมออก ก็ต้องจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้ส.ป.ก. ซึ่งมีการคำนวณไว้แล้วว่าเป็นเงินจำนวนเท่าไร” นายสุรชัย กล่าว 

             นายสุรชัย กล่าวอีกว่า “ที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ตรวจสอบ และทำหนังสือแจ้งให้ผู้ทำประโยชน์ทราบมาตลอด และนำหนังสือไปปิดประกาศด้านหน้าที่ดิน ซึ่งเอกชนก็ทำหนังสือชี้แจงและโต้แย้งมาว่า ได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ถือครองเดิม ซึ่งสละสิทธิ์ และอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ตั้งศูนย์เรียนรู้ แต่ในสารบบของส.ป.ก.กลับตรวจสอบไม่พบว่ามีการสละสิทธิ์ และเอกชนก็ไม่มีการติดต่อมายังส.ป.ก.อีก แม้ว่าส.ป.ก.จะทำหนังสือแจ้งให้ทราบว่าไม่มีสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ก็ยังมีการเปิดสวนดอกไม้ให้เข้าชมพร้อมเก็บค่าเข้าชมคนละ ๑๕๐ บาทอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน”

             “หนังสือโต้แย้งที่เอกชนอ้างว่า มีสิทฺธิ์ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น อยู่ในช่วงที่ส.ป.ก.ทำหนังสือแจ้งตั้งแต่แรกหลังมีประชาชนร้องเรียน และส.ป.ก.จังหวัดฯ ลงไปตรวจสอบ เขาจึงมีหนังสือโต้แย้งแสดงเหตุผลมา ซึ่งจากนี้จะทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุม คปจ.นครราชสีมาให้เอกชนทราบ หากภายใน ๓๐ วัน เอกชนมีการอุทธรณ์คำสั่งมา ก็จะมีคณะกรรมการฯ พิจารณาคำอุทธรณ์ว่า คำอุทธรณ์ฟังขึ้นหรือไม่” ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ กล่าว

เปิดสวนดอกไม้ไม่ได้รับอนุญาต

             นายสุรชัย กล่าวย้ำอีกว่า “หนังสือโต้แย้งของเขาอ้างว่า ได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับสิทธิจัดสรรที่ดินจากส.ป.ก. ซึ่งมีเอกสารทั้งหมด แต่กิจกรรมที่เขาทำก็ไม่ได้รับอนุญาต และถึงแม้ว่าผู้ถือครองที่ดินเดิมจะยินยอม แต่ในการจะเข้าไปทำกิจการในลักษณะนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ และต้องได้รับอนุญาตจากส.ป.ก.ด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เข้ากับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน”

จัดการเด็ดขาดไม่มีละเว้น

             “โคราชคนอีสาน” ถามกรณีปัญหาการถือครองที่ดินส.ป.ก.ในจังหวัดนครราชสีมามีมากน้อยเพียงใด? นายสุรชัย ยุทธชนะ ชี้แจงว่า “สำหรับปัญหาการใช้ที่ดินส.ป.ก.ผิดวัตถุประสงค์ หากตรวจสอบพบก็จะฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งรีสอร์ตในพื้นที่วังน้ำเขียวก็ดำเนินคดีไปแล้วหลายราย มีทั้งคดีสิ้นสุดแล้ว และอยู่ในระหว่างบังคับคดีก็หลายแปลง เป็นการดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่เลือกปฏิบัติด้วย” 

             “ส่วนการที่มีประชาชนซื้อบัตรเข้าชมสวนดอกไม้ ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการผิดระเบียบ ก็ขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละคน” นายสุรชัย กล่าวย้ำ

ต้องออกใน ๓๐ วัน

             ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.ว่า หากคปจ. มีมติยกเลิกคำร้องขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ผู้ครอบครองซึ่งประกอบกิจการฟลอร่าพาร์คต้องออกจากที่ดินภายใน ๓๐ วัน โดยจะรายงานถึงนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป โดยที่ผ่านมา ได้หารือกับอัยการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเร่งดำเนินคดีทางอาญา ฟ้องหยุดกิจการ ขับไล่ ฟลอร่าพาร์ค และฟ้าประทาน ที่บุกรุกที่ดินส.ป.ก. รวมทั้งหมดเกือบ ๔๐๐ ไร่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปักป้ายให้ออกจากพื้นที่ แต่ผู้ครอบครองยังไม่ปฏิบัติตาม จึงต้องเร่งรัดดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งเนื่องจากบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ส่วนการเรียกค่าเสียหาย จะสรุปวงเงินก่อนส่งให้อัยการคิดคำนวณค่าดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ด้วย ย้อนหลังไปถึงวันที่เอกชนเข้าทำประโยชน์ รวมทั้งจะระบุคำขอท้ายคำฟ้องให้จำเลยหยุดดำเนินการกิจกรรมในพื้นที่ โดยขับไล่ออกจากที่ดินไปทันที เพราะที่ผ่านมาไม่ยินยอมออกแต่โดยดี หลังจากยึดคืนที่ดินดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ หากพบว่าไม่มีคุณสมบัติ จะต้องออกจากพื้นที่ไป และ ส.ป.ก.จะนำมาจัดที่ดินให้กับผู้มีคุณสมบัติรายใหม่ต่อไป

ส.ป.ก.เร่งรัดจัดการ

             อนึ่ง ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยายามเร่งรัดให้ส.ป.ก.ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ซึ่งเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้สรุปรายงานต่อนายกฤษฏาฯ ถึงการดำเนินการกรณีแปลงฟลอร่าพาร์ค แปลงฟ้าประทานโรสปาร์ค โดยเอกชนเข้าประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตในที่ดินส.ป.ก.อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งสั่งการให้ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกับสำนักงานกฏหมายและสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินส.ป.ก. ดังนี้ ๑. แปลงฟลอร่าพาร์ค มีผู้ได้รับส.ป.ก.๔-๐๑ จำนวน ๓ ราย และมีข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า สละสิทธิที่ดินแล้ว ๒ แปลง ได้แปลงเลขที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๕๓ เนื้อที่ ๒๔-๒-๖ ไร่ และแปลงที่ ๒ กลุ่มที่ ๑๕๓ เนื้อที่ ๓๐-๐-๙๖ ไร่

             สำหรับแปลงที่ ๑๑ กลุ่มที่ ๑๐๗ เนื้อที่ ๔๘-๑-๘๗ ไร่ จัดให้แก่นายสวัสดิ์ สายราช ซึ่งเสียชีวิตแล้ว และภริยาถือครองอยู่ แปลงนี้ถูกใช้เป็นที่จอดรถบัส เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (คปจ.) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เคยมีมติที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้บริษัทใช้พื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพืชดอก พืชสวนและพืชทุกชนิด มีกำหนดเวลา ๓ ปี โดยให้บริษัทฟลอร่าพาร์ค ส่งแผนงานโครงการเพิ่มเติม ที่น.ม.๐๐๑๑/๓๑๑ ลว. ๒๗ ม.ค.๒๕๕๕ แต่บริษัทไม่ส่งแผนงานโครงการและได้เข้าทำประโยชน์โดยพลการ ซึ่งแนวทางดำเนินการ กรณีคำขอของ บริษัทฯ นั้น ให้ส.ป.ก.นครราชสีมาในฐานะฝ่ายเลขานุการ นำเสนอ คปจ.นครราชสีมา มีมติให้ยกคำขออนุญาตและแจ้งผลเป็นหนังสือพร้อมสิทธิทางกฏหมายแก่บริษัท พร้อมแจ้งให้บริษัทออกจากที่ดิน ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมถือว่าเป็นการละเมิด ซึ่งส.ป.ก.สามารถเรียกค่าเสียหายกับบริษัท นับแต่วันที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยมิได้รับอนุญาต หากบริษัทยังเพิกเฉยไม่ยอมออกจากที่ดิน เห็นควรดำเนินคดีกับบริษัททั้งทางอาญาและแพ่ง กรณีแปลงที่ดินนายสวัสดิ์นั้น ให้ ส.ป.ก.นครราชสีมา มีหนังสือแจ้งเตือนภริยานายสวัสดิ์ และให้โต้แย้งสิทธิ หากพบว่ามีการกระทำอันฝ่าฝืนต่อระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(คปก.) ว่าด้วยการให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ เห็นควรพิจารณาดำเนินการสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ต่อไป

             กรณีผู้ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. ๒ ราย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติถึงการเป็นเกษตรกรในวันที่ได้รับการจัดที่ดินว่า เป็นเกษตรกรตามระเบียบและกกหมายของส.ป.ก.หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วเห็นว่า ไม่มีคุณสมบัติ จะเสนอคปจ.นครราชสีมา สั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ต่อไป พร้อมกับสั่งการให้ส.ป.ก.นครราชสีมา ทำหนังสือให้มาชี้แจงการทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการจัด ส.ป.ก.ว่า เหตุใดถึงได้มีการมอบการครอบครองให้บริษัทฟลอร่าพาร์ค เข้าดำเนินกิจการ หากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เป็นการซื้อขายก็จะดำเนินการเสนอคปจ.นครราชสีมาสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์

             สำหรับแปลงที่ตั้งของบริษัท ฟ้าประทาน จำกัด และแปลงที่ดินที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นของบริษัท โดยข้อเท็จจริงมีที่ดินที่ยังไม่เข้ากระบวนการจัดที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๒๐๖-๓-๕๐ ไร่ ได้แก่ แปลงเลขที่ ๕ ระวาง ๕๓๓๗IV๙๔๙๔ เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๓ ตารางวา แปลงเลขที่ ๔ กลุ่มที่ ๒๓๕ เนื้อที่ ๔๓-๓-๖๘ ไร่ และแปลงที่ได้เคยรังวัดสอบสวนสิทธิไว้ในนามนายดำหริ ธัญรัตน์ และเครือญาติ แนวทางการดำเนินงาน เนื่องจากที่ดินไม่ติดต่อเป็นผืนใหญ่ทำให้เนื้อที่ไม่เกินกว่า ๕๐๐  ไร่ ไม่สามารถกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ข้อ๑(๑) ได้ เห็นควรจัดตามระเบียบคัดเลือกปกติ ส่วนผู้ที่ไม่ยินยอมเข้ากระบวนการให้ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายทั้งทางอาญาและแพ่ง ในส่วนแปลงฟ้าประทาน จากการตรวจสอบหลักฐานและเอกสารแล้วเห็นว่า ควรเรียกผู้ครอบครองที่ดินมาตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรและเห็นควรให้มีการตรวจเนื้อที่ที่ครอบครองโดยบริษัท ฟ้าประทานให้ชัดเจนอีกครั้งว่า จำนวนเนื้อที่ที่บริษัทได้เข้าครอบครองทำประโยชน์มีจำนวนเนื้อที่สุทธิเท่าใด

             ทั้งนี้ แปลงที่ตั้งฟ้าประทานโรสพาร์ค มีการจัดตั้งอาคารศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ร้านขายของที่ระลึก และแปลงดอกกุหลาบ เปิดให้เข้าชมโดยเรียกเก็บค่าผ่านประตูเป็นแพ็คเกจรวมกับฟลอร่าพาร์ค สำหรับข้อเท็จจริง ส.ป.ก.ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว ๖ ราย ๗ แปลง เป็นแปลงเลขที่ ๕ กลุ่มที่ ๑๐๗ เนื้อที่ ๒๕-๑-๗ ไร่ แปลงเลขที่ ๖ กลุ่มที่ ๑๐๗ เนื้อที่ ๑๗-๒-๗๑ ไร่ แปลงเลขที่ ๗ กลุ่มที่ ๑๕๕ เนื้อที่ ๒๘-๒-๔๘ ไร่ แปลงเลขที่ ๑๒ กลุ่มที่ ๑๕๕ เนื้อที่ ๑๕-๐-๑๒ ไร่ แปลงเลขที่ ๑๓ กลุ่มที่ ๑๕๕ เนื้อที่ ๒๑-๒-๒๑ ไร่ แปลงเลขที่ ๑๗ กลุ่มที่ ๑๕๕ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ แปลงเลขที่ ๑๘ กลุ่มที่ ๑๕๕ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๑๓๘-๐-๕๙ ไร่ 

             แนวทางการดำเนินการ เห็นสมควรเรียกเกษตรกรมาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงการมอบพื้นที่ให้บริษัทฟ้าประทานจำกัด เข้าทำประโยชน์ โดยเป็นการซื้อขาย หรือยินยอม ให้เช่าหรือเข้าทำประโยชน์ด้วยเหตุผลใด มีการซื้อขายหรือไม่ และให้โต้แย้งสิทธิเพื่อดำเนินการกรณีสั่งให้สิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ หากมีพื้นที่ที่สั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์รวมกันเกิน ๑๐๐ ไร่ สามารถกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ข้อ ๑(๒) แล้วนำมาจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

             ที่ดินบริเวณโดยรอบของบริษัทฟ้าประทานที่จัดให้เกษตรกรแล้วและผู้ได้รับการจัดที่ดินยืนยันว่า เป็นผู้ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง โดยแนวทางดำเนินการ ติดตามการทำประโยชน์ให้ชัดเจนอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ส.ป.ก.นครราช สีมา ได้ดำเนินการปักป้ายเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหน้าแปลงฟ้าประทานและฟลอร่าพาร์คเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการต่อจากนี้จะสั่งการให้สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ร่วมกับส.ป.ก.นครราชสีมา สำรวจแปลงที่ยังไม่เข้ากระบวน การจัดที่ดินอีกครั้งว่า มีเนื้อที่เท่าไหร่ มีการรังวัดไปแล้วหรือไม่ และให้ส.ป.ก.นครราชสีมา ตรวจสอบการจัดที่ดินบริเวณนี้อีกครั้งว่ามีการดำเนินการไปแล้วแค่ไหนเพียงไรโดยเร่งด่วน

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๒ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 904