21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

February 13,2019

โคราชสมัครส.ส.อื้อ ๕๑๑ คน ๒๑ พรรคสู้ครบ ๑๔ เขต

           รับสมัคร ส.ส.โคราช แบบแบ่งเขต ยอดผู้สมัคร ๑๔ เขต รวม ๕๑๑ คน ๒๑ พรรคเล็ก-ใหญ่ ส่งครบทุกเขต เดือดสุดสนามเลือกตั้งเขต ๑ สมัครมากที่สุด ๔๑ คน หลายพรรคแต่งกายสร้างสีสันก่อนหมดเวลา ด้านชัยภูมิ ยอดผู้สมัครรวมทั้ง ๖ เขต ๒๒๖ คน จาก ๔๐ พรรค 

           ตามที่ “โคราชคนอีสาน” ได้นำเสนอข่าว บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.จังหวัดนครราช สีมา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งเป็นวันแรกที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดให้มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ โดยจังหวัดนครราชสีมาใช้อาคารอินดอร์ส                 เตเดียม ๕,๐๐๐ ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ เป็นสถานที่รับสมัครทั้ง ๑๔ เขตเลือกตั้ง ซึ่งมากที่สุดในภูมิภาค และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งสิ้น ๒,๐๘๖,๖๕๓ คน มากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานคร

           เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. บรรยากาศชั่วโมงสุดท้ายก่อนถึงเวลาปิดการรับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา ผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆ ได้เดินทางมาสอบถามเจ้าหน้าที่ กกต.แต่ละเขต เกี่ยวกับเอกสาร หลักฐานการใช้สมัคร ส.ส. เขต จากนั้นได้มานั่งเก้าอี้อยู่บริเวณหน้าจุดรับสมัครฯ เพื่อรอยืนเอกสารฯ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. ส่วนหนึ่งต้องการเบอร์สุดท้าย เพื่อง่ายต่อการจดจำและใช้หาเสียงให้กาช่องสุดท้ายของบัตรเลือกตั้ง พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ต้องคอยประกาศเสียงตามสายชี้แจงก่อนถึงเวลากำหนด เพื่อให้ เจ้าหน้าที่รับสมัครแต่ละเขตรับเข้าใจถึงกฎ กติกา หากถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้ใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นใต้รายชื่อผู้สมัครคนสุดท้ายที่ยื่นก่อนเวลากำหนดทันที 

           นายพฤกษ์ สธนเสาวภาคย์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต ๑ พรรคผึ้งหลวง ผู้ลงรายชื่อสุดท้ายลำดับที่ ๔๕ โดยใช้หมายเลข ๔๑ เนื่องจาก ๔ คน ที่ลงรายชื่อในวันแรกๆ มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานไม่ครบ โดยได้กล่าวว่า “ต้องการสมัครได้หมายเลขลำดับสุดท้ายของเขต เนื่องจากประชาชนที่มาใช้สิทธิ์สามารถกาหมายเลขในลำดับสุดท้ายที่เห็นได้ง่ายไม่ต้องหาให้วุ่นวาย หากต้องการเลือกพรรคผึ้งหลวงให้มองลำดับสุดท้ายทันที”

ภาพรวมการรับสมัคร

           ด้านนายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการ สนง.กกต.จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า “ภาพรวมของการเปิดรับสมัคร ส.ส. ๑๔ เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคักจนถึงนาทีสุดท้าย ขณะนี้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครฯ มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๑๑ คน ๕๔ พรรคการเมือง ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอเชิญผู้สมัครและทีมงานเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง กฎ ระเบียบ กติกาการหาเสียงเลือกตั้งพร้อมกิจกรรมสมานฉันท์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา ในเวลา ๐๙.๐๐ น.”

           ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑-๑๔ ระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมมีผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๑๑ คน จาก ๕๔ พรรคการเมือง โดยแยกเป็นแต่ละวัน ดังนี้ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้มาสมัคร จำนวน ๒๕๘ คน จำนวน ๓๐ พรรค, วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้มาสมัคร จำนวน ๓๔ คน จำนวน ๑๒ พรรค, วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้มาสมัคร จำนวน ๔๑ คน จำนวน ๕ พรรค, วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้มาสมัคร จำนวน ๗๘ คน จำนวน ๒๐ พรรค และวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้มาสมัคร ๑๐๐ คน  ๒๖ พรรค

เขต ๑ เตรียมสู้กันดุเดือด

           โดยแยกจำนวนผู้สมัครตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขต ๑ จำนวน ๔๑ คน (มากที่สุดใน ๑๔ เขต), เขต ๒ จำนวน ๓๗ คน, เขต ๓ จำนวน ๓๔ คน, เขต ๔ จำนวน ๓๗ คน, เขต ๕ จำนวน ๓๘ คน, เขต ๖ จำนวน ๓๔ คน, เขต ๗ จำนวน ๓๒ คน, เขต ๘ จำนวน ๓๘ คน, เขต ๙ จำนวน ๔๐ คน, เขต ๑๐ จำนวน ๓๙ คน, เขต ๑๑ จำนวน ๓๖ คน, เขต ๑๒ จำนวน ๓๖ คน, เขต ๑๓ จำนวน ๓๕ คน และเขต ๑๔ จำนวน ๓๔ คน

           ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่สมัครครบทั้ง ๑๔ เขต จำนวน ๒๑ พรรค ได้แก่ ๑.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ๒.พรรคประชาชาติ ๓.พรรครวมพลังประชาชาติไทย ๔.พรรคประชาภิวัฒน์ ๕.พรรคเพื่อชาติ ๖.พรรคเสรีรวมไทย ๗.พรรคชาติพัฒนา ๘.พรรคภูมิใจไทย ๙.พรรคอนาคตใหม่ ๑๐.พรรคไทยธรรม ๑๑.พรรคเพื่อไทย ๑๒.พรรคประชาธิปัตย์ ๑๓.พรรคประชานิยม ๑๔.พรรคประชาชนปฏิรูป ๑๕.พรรคเพื่อนไทย ๑๖.พรรคพลังประชารัฐ ๑๗.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ๑๘.พรรคประชาไทย ๑๙.พรรคพลังไทสร้างชาติ ๒๐.พรรคพลังชาติไทย และ ๒๑.พรรคไทรักธรรม

สีสันวันสุดท้าย

           ในวันเดียวกัน พลโทประวิทย์ หูแก้ว อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะที่ปรึกษาพรรคประชาธรรมไทย (ปชท.) นำนายสวาท คำเกลี้ยง อายุ ๖๖ ปี มายื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส. เขต ๓ พื้นที่ อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ และ อ.สีคิ้ว เฉพาะ ต.สีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว ต.หนองน้ำใส ต.คลองไผ่ ต.มิตรภาพ และ ต.หนองหญ้าขาว สังกัด ปชท. โดยนายสวาท คำเกลี้ยง แต่งกายเป็นเกษตรกรสวมหมวกสานเขียนชื่อ “สวาท” เสื้อแขนยาวสีฟ้ามีรอยซีดๆ และคราบรอยเปื้อนดินโคลน สร้างสีสันเรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่อยู่ในอาคารฯ ส่วนหนึ่งได้ขอถ่ายภาพเซลฟี่ด้วย

           นายสวาท คำเกลี้ยง เปิดเผยว่า “การแต่งกายเป็นชาวไร่แบบจัดเต็มไม่มีนัยสำคัญอะไร แต่เป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันของตน ซึ่งมีอาชีพเป็นเกษตรกรชาวไร่ เพื่อแสดงความเป็นตัวแทนเกษตรกรไทย มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยจัดตั้งแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ดอกเบี้ยไม่สูงเกินไป ผลักดันราคาผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาดีขึ้นรวมทั้งสามารถกำหนดราคาสินค้าให้แข่งขันกับตลาดโลกอย่างทัดเทียมและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เสริมประสิทธิภาพการผลิต ทั้งหมดเป็นไปตามนโยบาย ปชท. ให้คนไทยยิ้มได้ถ้วนหน้าและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

           ด้านพลโทประวิทย์ หูแก้ว อดีตรองแม่ทัพภาคที่ ๒ และที่ปรึกษาพรรคประชาธรรมไทย กล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนหากมีโอกาสได้ร่วมเป็นรัฐบาล ว่า “นายพิเชษฐ สถิรชวาล (อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย) หัวหน้า ปชท. ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับราชวงศ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย จะต่อยอดการฟื้นฟูมิตรไมตรีให้กลับคืนมา เพื่อดำเนินการส่งแรงงานชาวไทยไปทำงานที่ประเทศซาอุฯ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวอีสาน ๒๐ จังหวัด ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นประมาณ ๑ แสนคนทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนการประกอบอาหารฮาลาลให้เป็นสินค้าส่งออกไปจำหน่ายให้กับชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งมีจำนวนนับพันล้านคน รวมทั้งผลักดันส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวประเทศแถบตะวันออกกลาง”

ชาวไร่’แบกมันฯ มาสมัคร

           นอกจากนี้ นายสาธิต ด่านกุล อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขต อ.สีคิ้ว ในฐานะผู้ประสานงานพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จ.นครราชสีมา นำผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มายื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ส.ส. โดยมี เขต ๑ นายญาณกิตติ์ ศิริทรัพย์ เขต ๒ นายรุ่งโรจน์ วรชมพู เขต ๓ นายศตวรรษ แก้วแสนไชย เขต ๔ นายจารึก กมลอินทร์ เขต ๕ นายภานุมาศ แก้วนอก เขต ๖ นายคมกฤษ กฤษณ์ตระกูล เขต ๗ นายจิรยุทธ บุญแต่ง เขต ๘ นายนิตย์ เจ๊กพิมาย เขต ๙ นางมะลิวัลย์ เจ็กพิมาย เขต ๑๐ นายธีรชาติ เสยกระโทก เขต ๑๑ นายชรินทร์ กรีกลาง เขต ๑๒ นายปริญญา ไอยรัตน์ เขต ๑๓ นายกิตติมาศักดิ์ โลหณุต และเขต ๑๔ นางศศิธิดา อตะศิลา โดยนายธีรชาติ รักษาการนายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังนครราชสีมา ผู้สมัคร ส.ส. เขต ๑๐ พื้นที่ อ.ครบุรี อ.เสิงสาง และ อ.วังน้ำเขียว เฉพาะ ต.วังน้ำเขียว และ ต.ไทยสามัคคี แต่งกายเป็นเกษตรกรชาวไร่พร้อมแบกหัวมันสำปะหลังขนาดใหญ่เข้ามาในสถานที่รับสมัครด้วย สร้างสีสันและเรียกความสนใจให้กับผู้ที่อยู่ในอาคารฯ พากันมาถ่ายภาพและยืนมุงดูด้วยความสนใจนับสิบคน 

           นายธีรชาติ เสยกระโทก ผู้สมัคร ส.ส. เขต ๑๐ พรรคชาติไทยพัฒนา เปิดเผยว่า “เหตุผลที่แต่งกายเป็นชาวไร่ เนื่องจากเคยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกและมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวไร่มันสำปะหลัง โดยเฉพาะโคราช เมืองหลวงมันสำปะหลังของประเทศไทย ที่มีพื้นที่และผลผลิตมากที่สุด ประสบปัญหาราคาที่ไม่เป็นธรรม ที่ผ่านมาไม่เคยมี ส.ส.โคราช ให้ความสนใจกับปัญหาดังกล่าว ตนจึงลงสมัคร เพื่อเสนอตัวเข้าไปแก้ไขปัญหาซ้ำซาก อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ ปรากฏกระแสตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องการผู้ที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงไปแก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยชูนโยบาย “เกษตรกรทันสมัยมีเงินใช้ทุกครัวเรือน” สนับสนุนให้มีอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ( อกม.) เพื่อดูแลพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น”

ชัยภูมิ’สมัครส.ส. ๒๒๖ คน

           ในขณะที่จังหวัดชัยภูมิ บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส. ที่สำนักงาน กกต.ชัยภูมิ เป็นวันสุดท้าย ในช่วงตลอดช่วงเช้าของวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คึกคักมาต่อเนื่องตลอดทั้งวันก่อนถึงเวลาปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะผู้สมัครส่วนใหญ่ที่ตั้งใจมาสมัครในวันสุดท้าย เพราะต้องการฤกษ์งามยามดี ที่ตรงกับวันศุกร์ ที่เป็นชื่อมงคลให้กับตัวเอง และเวลาเข้ายื่นใบสมัคร ส.ส.ให้ทันตรงกับเวลา ๙ โมงเช้าก่อนใคร ที่เชื่อว่าจะได้รับความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จให้กับตนเองได้รับชัยชนะในการชิง ส.ส.ครั้งนี้ได้

           ผู้ยื่นใบสมัครคนสุดท้าย ในวันสุดท้ายนี้ คือ นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์ อดีตนายก อบต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ลงสมัครในนามพรรคเพื่อชาติ และได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครหมายเลข ๓๑ ซึ่งเป็นที่ดีใจให้กับผู้สมัครรายนี้ไปอีก คือ หมายเลขที่ได้ก็ยังไปตรงกับวันเกิดของผู้สมัครรายนี้เองอีกด้วย ยิ่งถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นอย่างยิ่งให้กับตัวเองในการสมัคร ส.ส.ครั้งนี้ด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๔ วันจุนทร์ที่ ๑๑ - วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 900