19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

February 18,2019

‘เสี่ยปิง’นั่งปธ.หออุดรฯตามคาด ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมคิดร่วมทำ ลุย‘นิคมอุตสาหกรรม’

         หอการค้าอุดรฯ เลือก “เสี่ยปิง” นั่งประธานอีกสมัย หลังบริหารมาแล้ว ๕ สมัย ย้ำทำงานไปด้วยกัน ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ได้ โดยเฉพาะ “นิคมอุตสาหกรรม” พร้อมชวนคนรุ่นใหม่ร่วมคิดร่วมทำ หลายคนแปลกใจ อดีตประธานฯ สอบตก

         ตามที่เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส ๑ (ชั้น ๑) โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๘ เป็นสักขีพยานและประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ ๑๘ โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี รองประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมดำเนินการเลือกตั้ง มี สมาชิกสามัญหอการค้าฯ ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหอการค้าฯ สมัยที่ ๑๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

         ตามข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ข้อ ๓๐ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีการบัญชีของหอการค้าฯ ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ ได้สิ้นสุดการบริหารงานลง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยนายธนันชัย สามเสน ประธานหอการค้าอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ และคณะ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑ พิจารณางบสถานะการเงินและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเลือกตั้งคณะกรรมการสมัยที่ ๑๘ 

         การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น ๔๒ คน มีสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน ๙๖๐ คน มีผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน ๑๕๒ คน และมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๘ ปีบริหาร ๒๕๖๒-๖๓ จำนวน ๓๙ คน ดังนี้ (เรียงตามลำดับคะแนน) ๑. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (๑๐๔ คะแนน) ๒. นายวีระพงษ์ ไชยเอีย (๑๐๐ คะแนน) ๓. นายขวัญชัย อรุณยะเดช ๔. นางไอลดา สุขบัญชา ๕.นางศมน ชคัตธาดากุล ๖. นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ ๗. นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง ๘. นายสรายุทธ์ คงประสานกาล ๙. นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ ๑๐. นายสุวัฒน์ วิไลงาม ๑๑. นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ ๑๒. นางดวงนภา มกรานุรักษ์ ๑๓. นายสัญญพงศ์ ต่อสหะกุลเจริญ ๑๔. นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ ๑๕. นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล ๑๖. นายทนงศักดิ์ โตวัน ๑๗. นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล ๑๘. นางสาวเกศสุดา พัฒนเพ็ญ ๑๙. นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ๒๐. นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ๒๑. นางอรัญญา อุดมลาภ ๒๒. นายเปรม ภักดีประยูรวงศ์ ๒๓. นายปิติ ธรณนิธิกุล ๒๔. ว่าที่ ร.ท.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ๒๕. นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต ๒๖. นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ ๒๗. นายจตุรงค์ ธนะปุระ ๒๘. มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ๒๙. นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล ๓๐. พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ๓๑. นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล ๓๒. นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ๓๓. นายพีรพัฒน์ ตั้งสืบกุล ๓๔. นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล ๓๕. นายภานุพงษ์ โล่ห์สีทอง ๓๖. นายมงคล ขุนอ่อน ๓๗. นายวีระ วัฒนธีรวุฒิ ๓๘. นายทรงศักดิ์ ต.ศรีวงษ์ และ๓๙. นายสรโชติ ตั้งโชติสกุล

         ทั้งนี้ มีสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับสังคมคือ นายธนัชชัย สามเสน (เสี่ยแก้ว) ประธานหอการค้าฯ สมัยที่ ๑๗ (วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒) เพราะไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหอการค้าฯ ในครั้งนี้ 

         ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ รักษาการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๗ เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๘ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนางอรัญญา อุดมลาภ อดีตรองประธานหอการค้าฯ สมัยที่ ๑๗ ในฐานะผู้อาวุโสสูงสุด เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม มีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ ๑๘ ภายหลังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

         โดยที่ประชุมเสนอนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ๕ สมัย และเป็นประธานบริหาร บริษัท เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานหอการค้าฯ สมัยที่ ๑๘ โดยที่ไม่มีคู่แข่งรายใด ที่ประชุมต่างยกมือรับรองและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมกันนั้นก็ได้มีการเลือก เลขาธิการ คือ นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ และเหรัญญิกคือ นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ ส่วนตำแหน่งรองประธาน นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ ทางประธานจะคัดเลือกและจะประกาศให้ทราบอีกที โดยได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไปในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

         นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการ ค้าจังหวัดอุดรธานีคนใหม่ สมัยที่ ๑๘ กล่าวว่า ขอบคุณทุกๆ คนที่เลือก และไว้วางใจให้เข้ามาบริหารงานอีกครั้ง นับเป็นสมัยที่ ๖ ก็จะทำงานไปด้วยกัน ทำงานเป็นทีม พร้อมทำงานตรงนี้ คณะกรรมการที่เข้ามา คนรุ่นใหม่ก็เยอะที่เข้ามา บางเรื่องก็ต้องใช้คนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำช่วยกัน โดยเฉพาะภาคเอกชนของเรา ต้องขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องนิคมอุตสาหกรรม และเรื่องอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดของเรา

         อนึ่ง นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เกิดวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๘ จบมัธยมศึกษา โรงเรียนดอนบอสโก     วิทยา, ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มรภ.อุดรธานี และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ผ่านการอบรม/หลักสูตรพิเศษต่างๆ หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ ๒๐ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, หลักสูตร การบริหารด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑ (วปอ.มส.๑)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๓

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางธุรกิจ ดังนี้ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เทเลวิซ สาขาอุดรธานี) ผู้รับสิทธิ์ ตัวแทนจำหน่ายและบริการ TELEWIZ สาขาในจังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด โดยได้รับการแต่งตั้งจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส หรือ AIS รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการบริษัทในเครือ เอ็งจุ่งฮวดคอร์ปอเรชั่น

         ในส่วนของการทำงานเพื่อสังคมนั้น ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย     ปีบริหาร ๒๕๖๐-๒๕๖๑, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (๕ สมัย) สมัยที่ ๑๑-๑๒ (ปีบริหาร ๒๕๔๘-๕๑) สมัยที่ ๑๔-๑๖ (ปีบริหาร ๒๕๕๔-๕๙), กรรมการบริหารหอการค้าไทย ปีบริหาร ๒๕๕๘-๒๕๕๙, ประธานคณะกรรมการการค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย, ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

591 876