22ndJanuary

22ndJanuary

22ndJanuary

 

February 18,2019

อบจ.ปิดห้องประชุม เลือก‘ชุณห์’นั่งปธ.สภา หลัง ๑๓ คนสละเก้าอี้ลงส.ส.

         หลังส.อบจ.และผู้บริหารสละเก้าอี้ในอบจ. ไปลงสมัคร ส.ส. ๑๓ คน ได้วาระเปิดประชุมสภา ที่ประชุมเสนอ ‘ชุณห์’ กับ ‘วีระชาติ’ ชิงตำแหน่งประธาน ท้ายสุด ๒๐ เสียงยกมือหนุนส.อบจ.วังน้ำเขียว ย้ำจับมือฝ่ายบริหารเดินหน้าแก้ปัญหา เพื่อประชาชน

         เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา นายวิสูตร  เจริญสันธิ์ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งหมด ๑๓ วาระ โดยมี ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา นายประดิษฐ์ กิ่งโก้, นายกิตติ เชาวน์ดี และนายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกอบจ.พร้อมด้วย ส.อบจ.นครราช สีมา ๓๕ คน หัวหน้าส่วนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

         สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญมีดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ ๖ นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองประธานสภาฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ กรณีส.อบจ.นครราชสีมา จำนวน ๑๓ คน ลาออก เพื่อไปลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ประกอบด้วย ๑.นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาฯ (ลงสมัคร  ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนา, ๒.นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.อ.บัวใหญ่ เขต ๒ รองประธานสภา อบจ.นม. คนที่ ๒ (ลงสมัครส.ส.เขต ๕ พรรคภูมืใทย), ๓.นายกลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง เลขานุการสภาฯ (ลงสมัคร ส.ส.เขต ๗ พรรคภูมิใจไทย), ๔.นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๒ (ลงสมัครส.ส.เขต ๑ พรรคภูมิใจไทย), ๕.นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๓ (ลงสมัครส.ส.เขต ๙ พรรคชาติพัฒนา), ๖.นายมนัส ศรีบงกช ส.อบจ.อ.โนนไทย (ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย), ๗.นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต ๒ (ลงสมัครส.ส.เขต ๑๐ พรรคภูมิใจไทย) , ๘.นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อ.สูงเนิน (สมัครส.ส.เขต ๓ พรรคภูมิใจไทย), ๙.นายอัฏฐกร อินทร์ศร ส.อบจ.อ.ปากช่องเขต ๒ (ลงสมัครส.ส.เขต ๑๒ พรรคพลังประชารัฐ), ๑๐.นายสมชาย ภิญโญ ส.อบจ.แก้งสนามนาง (สมัครส.ส.เขต ๖ พรรคเพื่อไทย), ๑๑.นายชยกฤต ยินดีสุข ส.อบจ. อ.ลำทะเมนชัย, ๑๒. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๑ (สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย) และ ๑๓.นายสาทิช บวชสันเทียะ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต ๑ 

         จากนั้นระเบียบวาระที่ ๓ การเลือกประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ คนที่ ๒ และการเลือกเลขานุการ สภาฯ ซึ่งต้องจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งเดิมภายใน ๑๕ วัน โดยนายศุภชัย ไพบูลย์วงศ์ ส.อบจ. อ.หนองบุญมาก เสนอชื่อ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม ส.อบจ.อ.เสิงสาง ด้าน ดร.ภูกิจ พันธ์เกษม ส.อบจ. อ.ปักธงชัย เขต ๒ เสนอชื่อ นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียว สำหรับการลงคะแนนให้ ส.อบจ.ทั้ง ๓๕ คน ออกมาเขียนชื่อของผู้ถูกเสนอชื่อแล้วหย่อนลงกล่องนับคะแนน ถ้าคะแนนเสมอกันจะต้องทำการลงคะแนนใหม่ แต่ถ้าเสมอกันอีกครั้งจะต้องทำการจับฉลาก โดยระหว่างจะทำการลงคะแนน นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อ.บ้านเหลื่อม เสนอให้ประธานสภาฯ เชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนน

         เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ ๓๐ นาที มีการประกาศผลการลงคะแนน ปรากฏว่า นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียว รับเลือกให้เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ ต่อ ๑๔ คะแนน งดออกเสียง ๑ คะแนน จากนั้นมีการเลือกตั้งรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ ได้แก่ นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต ๖ และเลขานุการสภาฯ นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อ.บัวลาย โดยทั้งสองตำแหน่งไม่มีการเสนอรายชื่อ ส.อบจ.คนอื่นมาแข่งขัน ทั้งนี้ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ ยังคงเป็น นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง ๓ ตำแหน่ง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังได้รับการรับรองเป็นมติที่ประชุมสภาฯ อย่างเป็นเอกฉันท์ จากนั้นทั้งหมดได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ คนใหม่ พร้อมมอบดอกกุหลาบเนื่องในวันวาเลนไทน์

         นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล เปิดเผยว่า เนื่องจากนายสมบัติ กาญจนวัฒนา ประธานสภาฯ ลาออก จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานสภาฯ คนใหม่ ซึ่งตนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก พร้อมที่จะเดินหน้านโยบายร่วมกับฝ่ายบริหารให้มีความโปร่งใส มีความชอบธรรม และที่สำคัญคือ แก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนที่เดือดร้อน นี่คือนโยบายที่ผมตั้งใจไว้ ในฐานะที่ได้รับตำแหน่งในวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก ก็จะนำความรักในวันนี้คืนสู่พี่น้องประชาชน และขอรับใช้พี่น้องประชาชนตลอดไป

         ด้าน ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งในสภา อบจ.ว่า พร้อมที่จะร่วมมือและบูรณาการในการแก้ปัญหา เพื่อให้จังหวัดนครราชสีมารับการพัฒนาทุกๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

         หลังจากดำเนินการเลือกตั้งในสภาเสร็จสิ้น ที่ประชุมเสนอให้วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นวันเริ่มสมัยการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดให้วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมติในที่ประชุมเห็นด้วยแบบเป็นเอกฉันท์ 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

593 904