20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

February 28,2019

ปฏิรูป‘อบจ.โคราช’ ชูเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง มีประโยชน์กว่าขุดคลอง

        ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก อบจ.นครราชสีมา ‘ชุณห์’ ปธ.สภาฯ เดินหน้าขอญัตติ แต่งตั้งคณะทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ พร้อมชูโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโมเดลหลัก ติงคณะทำงานขุดลอกคลองศึกษาให้ดี คุ้มค่าหรือไม่ จากที่มีปัญหาอื้อฉาวในปีก่อนๆ

        เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งหมด ๑๑ วาระ โดยมี นายกิตติ เชาวน์ดี รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ.) ๒๙ คน จากเดิมทั้งหมด ๔๘ คน แต่ลาออกไปสมัครการเมืองระดับชาติ ๑๓ คน 

        ระเบียบวาระที่สำคัญคือ ระเบียบวาระที่ ๓ การขอญัตติ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต ๕, นายภาณุ ยนต์สุข ส.อบจ.อ.ปักธงชัย เขต ๑, นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์ ส.อบจ.อ.พระทองคำ, นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต ๑ และ นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต ๑

        ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ. อ.บ้านเหลื่อม, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต ๒ และนายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต ๔

        ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ คน นายบัวพันธ์ จันคำวงษ์ ส.อบจ. อ.ประทาย, นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ. อ.โนนสูง เขต ๒ และนายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อ.สีคิ้ว เขต ๒

        ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติเรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.) จำนวน ๑ คน ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง

        ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการโอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร ราชสีมา ในหมวดรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ส่วนครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพราะได้รับคําร้องจากส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาว่า มีความประสงค์ที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ รายการโอนลด ๑.กองแผนและงบประมาณ จํานวน ๑ โครงการจํานวน ๕๒๐,๐๐๐ บาท ๒.สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน ๑ โครงการ จํานวน ๕๙๕,๐๐๐ บาท ๓.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๓ โครงการ จํานวน ๑,๕๑๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น จํานวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท

        รายการโอนเพิ่ม ๑.สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๔ โครงการ จํานวน ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑.๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ พร้อมโครงหลังคา โรงเรียนมะค่าวิทยา เหตุผลเนื่องจาก ต้องการลดภาระการจ้างเหมารถรับจ้างภายนอก, ๑.๒ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เนื่องจากงบประมาณคลาดเคลื่อนจาก ปร.๔ และปร.๕ ที่ส่วนราชการได้จัดส่ง, ๑.๓ โครงการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา เนื่องจากงบประมาณคลาดเคลื่อนจาก ปร.๔ และปร.๕ ที่ส่วนราชการได้จัดส่ง และ ๑.๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ เนื่องจากใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และกิจกรรมภายในชุมชน รวมทั้งสิ้น จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท

        นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยหลังการประชุมว่า ขณะนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายร่วมกับฝ่ายบริหาร ที่จะแต่งตั้งคณะทำงาน ในแต่ละกลุ่มหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อสรุปถึงปัญหาและอุปสรรค จะได้นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะงบประมาณต้องทำให้คุ้มค่า และสามารถเป็นโครงการตัวอย่าง เช่น โครงการพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ ๙ อบจ.นครราชสีมาควรทำเป็นโครงการตัวอย่าง แต่ละอำเภอให้เลือกโครงการนี้เป็นหลัก เพื่อสอนให้ประชาชนรู้ถึงทฤษฎีด้านเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและปฏิบัติ ไม่ให้หลงทางในการไปปลูกพืชกึ่งกลาง ที่ต้องใช้งบประมาณสูง อยากให้ใช้ งบประมาณที่ได้ มีการเรียนรู้ แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

        “การบริหารที่ผ่านมา อบจ.นครราชสีมาได้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของปากท้องให้มีกินมีใช้ มีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำต่างๆ แต่อาจจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลังจากนี้จะพยายามกระจายโครงการต่างๆ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ อยากให้มีการพิจารณาก่อนนำโครงการลงสู่พื้นที่ ให้ศึกษาวิเคราะห์ก่อนว่า จะคุ้มค่าหรือไม่ ในการที่จะนำโครงการไปใช้ เช่น ขุดลอกคลอง อยากให้คณะกรรมการลงไปตรวจสอบพื้นที่ก่อนว่า ควรขุดหรือไม่ เป็นโครงการซ้ำซากหรือไม่ โครงการนี้มีประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่  อยากให้เงินของประชาชนที่เสียภาษีตอบสนองถึงความคุ้มค่า และผมมีความมั่นใจว่า โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแน่นอน เพราะผมดำเนินโครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอวังน้ำเขียว ทำแหล่งน้ำให้กับประชาชนเกือบ ๓๐๐ ครอบครัวได้ใช้กัน” นายชุณห์ กล่าวปิดท้าย

        อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองจำนวน ๒๔๐ โครงการ โดยแยกย่อยมูลค่าโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ใช้วิธีตกลงราคา) ทั้งที่ตามนโยบายของรัฐบาลคสช.ให้จ่ายขาดเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยการนำเงินสะสมไปดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และช่วยเหลือภัยแล้งแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กันดารที่ประสบภัยแล้ง แต่ปรากฏว่า อบจ.นครราชสีมา ได้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๑๒๐ ล้านบาทไปขุดคลองทั้งหมด ๒๔๐ โครงการมีมูลค่าโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากันทุกโครงการ กลายเป็นที่โจษจันของสังคมทั่วไปอย่างมาก มีการร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ แต่นายกอบจ.นครราชสีมา อ้างว่าเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน

        ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๑ นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อำเภอเมืองเขต ๒ รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน ได้ร้องเรียนให้ สตง. และ ป.ป.ช. รวมถึงจังหวัดลงมาตรวจสอบงบประมาณ เพื่อความโปร่งใส โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราช สีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ที่มีโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากันทุกโครงการ ทั้งหมด ๔๒ โครงการ เป็นวงเงิน ๑๙,๐๖๖,๐๐๐ บาท และมีการระงับไปหลายโครงการ

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒


592 872