20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

March 04,2019

โคราช’พร้อมจัดพิธีมหามงคล ประกอบพิธีจัดทำ‘น้ำอภิเษก’

         สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร นำผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน สำรวจต้นน้ำลำคะคอง สำหรับร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

         ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ มีการประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน วาระการประชุมที่ ๔.๑.๑ การจัดการน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนต่างๆ ร่วมรับฟัง

         นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เล่าว่า “จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดสถานที่ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณต้นน้ำลําตะคอง ที่ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒  จากนั้น ในวันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้เป็นวันที่ประกอบพิธีอภิเษก ฤกษ์เวลา ๑๗.๑๐-๒๒.๐๐ น. จะเป็นฤกษ์ของการอภิเษก คือการเจริญพระพุทธมนต์ โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดไว้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อดำเนินการเชิญพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครราชสีมา” 

         “โดยได้กำหนดให้วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชพร้อมกันทั่วประเทศ ฤกษ์เวลา ๑๒.๐๐ น. ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดพิธีที่วัดพระอารามหลวง เช่นเดียวกัน ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จะเป็นการเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก หลังจากนั้น ในวันที่ ๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้แต่ละจังหวัด อัญเชิญคนโทน้ำที่ได้ทำการอภิเษกเรียบร้อยแล้ว นำไปส่งให้ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย สำหรับประกอบน้ำพิธีอภิเษกรวมกัน ที่กรุงเทพ มหานคร พร้อมกับ ๗๖ จังหวัด อีกครั้งหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ จากนั้นกระทรวงมหาดไทย จะอัญเชิญน้ำคนโทที่ได้อภิเษกเรียบร้อยแล้วของแต่ละจังหวัด ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามฯ เพื่อประกอบพิธีอภิเษกอีกครั้งหนึ่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ มีการแห่อัญเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ไปยังวัดพระศรีรัตน ศาสดาราม โดยจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ร่วมในพิธีนี้ด้วย”  

         นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา กล่าวอีกว่า “สิ่งที่จังหวัดนครราชสีมาจะต้องเตรียมการ เรื่องที่ ๑ คือ สถานที่จัดพิธีกรรม ที่ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จะต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่ การจัดสร้างฝาย และการจัดการพื้นที่บริเวณสถานที่ประกอบพิธีกรรม เรื่องที่ ๒ คือ การจัดพิธีอัญเชิญน้ำมายังจังหวัดนครราช สีมา โดยผ่านอำเภอต่างๆ เรื่องที่ ๓ การเตรียมการในเรื่องของพิธีการแห่ ขบวนแห่อัญเชิญน้ำอภิเษกมาสมโภชที่จังหวัดนครราชสีมา เรื่องที่ ๔ การจัดเตรียมพิธีพุทธาภิเษก เวียนเทียนสมโภช รวมถึงการจัดเตรียมพิธีการส่งมอบน้ำอภิเษก ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้แต่งตั้งคณะศูนย์การอำนวยการ จะประชุมกันในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.”

         “สำหรับการเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะกรรมการฝ่ายจัดการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้การเตรียมการถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้ ๑.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยพร้อมเพียงกัน ๒.การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ สำหรับใช้ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล การจัดกลุ่มผู้ร่วมพิธีให้เรียบร้อยสวยงาม รวมถึงการจัดกลุ่มสำหรับผู้พิการและคนชรา ให้อำนวยความสะดวกในที่นี้ด้วย การจัดเตรียมจอแอลอีดี สำหรับรับสัญญาณการถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ให้ประชาชนได้รับชมพร้อมๆ กับส่วนกลาง การจัดเตรียมเต็นท์และเก้าอี้สำหรับการพักคอยของประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ตลอดจนการจัดเตรียมอาหารว่าง น้ำดื่ม หน่วยแพทย์พยาบาล รถสุขา อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพิธีในวัน ดังกล่าว” หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าว

         นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ขอเชิญทุกท่าน ถ้าอยู่ในพื้นที่นี้เชิญร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เราจะประชุมกัน เพื่อวางแผนในการที่จะไปประกอบพิธีกรรมน้ำอภิเษก ที่บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการคลองอีเฒ่า เนื่องจากต้องเดินจากปากคลองอีเฒ่าไปอีกเกือบครึ่งกม. และเดินต่ออีก ๔ กม. ต่อจากนั้นเดินไปอีก ๕๐๐ เมตร เรากำลังดูว่าทุกท่านจะไปร่วมกิจกรรมนั้นได้อย่างไร และกิจกรรมที่อยู่จังหวัดนครราชสีมา เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และประชาชน พร้อมเพรียงกันในวันและเวลา ตามที่สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา รายงานให้ทราบแล้ว”

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑ - วันอังคารที่ ๕ เดือนมีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

591 896