20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

March 27,2019

‘มทร.อีสาน’ทุ่ม ๕๐ ล. เปิดศูนย์พัฒนาระบบราง ดึงจีนเพิ่มศักยภาพบุคลากร

         ราชมงคลอีสาน ร่วมมือกับ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง หลังเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการขนส่งระบบราง ทุ่มงบ ๕๐ ล้านบาท สร้างสถาบันระบบราง ดึงวิทยาลัยหลิ่วโจว ช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากร และอุปกรณ์

         เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องตะโกราย ๑ อาคาร ๓๕ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานราชการ นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการรถไฟความเร็วสูง จากสถาบันระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

         โดยสถาบันระบบรางแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นโครงการนําร่อง ที่อธิการบดีฯ ดําเนินต่อเนื่องจากปี พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาห กรรม ที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เดิมกําหนดจะจัดตั้งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า “โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย” โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ ของประเทศไทย

         เนื่องจากรัฐบาลได้กําหนดเป็นแผนระยะยาวที่จะพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยกําหนดการลงทุนมากกว่า ๑.๓ ล้านล้านบาทในระยะ ๔ ปี และในระยะยาว ๒๐ ปี กําหนดแผนจะลงทุนพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นมูลค่ากว่า ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งตามขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันนั้น เงินลงทุนส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อสร้างงานให้แก่คนไทยประมาณ ๕๐% ส่วนที่เหลือจะถูกใช้ออกไปนอกประเทศในรูปของการจัดซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์ และนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ประเทศไทยควรจะได้รับประโยชน์จากเงินลงทุนมากขึ้น โดยนําไปก่อให้เกิดการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนรถไฟ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพูนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังทําให้วิศวกร ช่างเทคนิค และแรงงานผลิตในภาคอุตสาหกรรม มีงานทํามากขึ้น และยังทําให้เกิดผลพลอยได้ในรูปของนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะช่วย ก่อให้เกิดการบูรณาการด้านเทคโนโลยี อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมีเกียรติภูมิของประเทศอีกด้วย

         ดังนั้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้ประชุมหารือและดําเนินการเพื่อกําหนดมาตรการที่จะเพิ่มบทบาทของภาคอุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาระบบขนส่งทางราง และการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนด้านความรู้ เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแก่ภาคอุตสาหกรรม

         สืบเนื่องจากมติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ จึงเตรียมผลักดันการจัดตั้งสถาบันฯ ไปอีกระดับหนึ่ง โดยเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้ง “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยระบบราง” มอบผู้เกี่ยวข้องนําข้อเสนอการจัดตั้ง สถาบันด้านระบบขนส่งทางรางเสนอต่อที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โครงการดังกล่าวได้ยกระดับประกาศเป็น “สถาบันระบบราง แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างานในสังกัดสํานักงานผู้อํานวยการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยอาศัยอํานาจ ตามในมาตรา ๙ วรรคสาม และ มาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ลงนามประกาศโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

         เพื่อให้มีการผลิตบุคลากรทางด้านระบบขนส่งทางราง รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากรัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะใช้เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศ โดยวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกําหนดให้สร้างขบวนรถไฟและองค์ประกอบรถไฟในประเทศ (Project-based Technology Transfer) โดยใช้สถาบันฯ เป็นกลไกดําเนินการแล้ว ก็จําเป็นต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อเตรียมการด้านบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับรองรับภารกิจดังกล่าว

         ดังนั้น “สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” จึงมีความสําคัญในการทําหน้าที่และมีบทบาทที่สําคัญเพื่อสั่งสมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศ และในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมระบบราง ควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางและระบบรถไฟของประเทศ ไทย

         นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านขนส่งและการเดินทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัว การเปลี่ยน แปลงของสังคม การพัฒนาระบบรางทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ได้ก่อตั้งเฟสแรกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อนาคตจึงเป็นฮับหรือศูนย์กลางคมนาคม สามารถเชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอินโดจีนและเส้นทางสายไหมของจีน ถือเป็นโอกาสของชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการของรัฐ ทุกภาคส่วนต้องรู้เท่าทันปรับตัวเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

         ด้าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า พันธกิจสำคัญของ มทร.อีสานมุ่งเน้นสอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระยะ ๒๐ ปี ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการขนส่งระบบราง ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง ก้าวให้ทันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการลงทุนสร้างองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีระบบรางในด้านต่างๆ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานถึงระบบเทคโนโลยีขั้นสูง เพราะการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นการลดต้นทุนการขนส่งและเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนและประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตด้านขนส่ง รวมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ยังขาดความผสมผสานและความต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายและการบริหารจัดการขนส่งและบริการที่รวดเร็ว เชื่อมชนบท พื้นที่เมืองและระหว่างประเทศ กระจายความเจริญจากกรุงเทพฯ สู่เมืองที่เป็นศูนย์กลางภูมิภาคในมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ความต่อเนื่องในการเดินทางให้สูงขึ้น

         “มทร.อีสาน เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการขนส่งระบบราง จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทย” อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าว

         ผศ.ดร.วิโรจน์ เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ศูนย์วิจัยระบบรางตั้งอยู่ที่ตำบลหนองระเวียง (อำเภอเมืองนครราชสีมา) ตัวอาคารสถานที่สร้างเสร็จแล้วด้วยงบประมาณ ๕๐ ล้านบาท ส่วนที่ มทร.อีสานจะเป็นศูนย์ประสานงาน อยู่ที่อาคาร ๑๙ กำลังออกแบบ ซึ่งผู้ที่สนใจมาติดต่อประสานงานก็จะส่งไปฝึกที่สถาบันระบบราง จะทำการเปิดสอนที่ “ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา” ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ หมู่ ๗ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ขณะนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวทางรถไฟหลิ่วโจว มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาคน, ช่วยเรื่องเครื่องมือเก่าที่เลิกใช้ ส่งมาให้เรียนรู้ฟรี รวมถึงระบบเหล็กราง ตัวประแจ ระบบไฟฟ้า ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้งานจริงทั้งหมด

         ทั้งนี้ สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Railway Systems Institute : RSI) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้เตรียมการเปิดรับนักศึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง โครงสร้างการบริหารองค์ความรู้ด้านระบบรางของสถาบันจําแนกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ด้านวิศวกรรมระบบราง อาทิ ด้านเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสํารวจ ฯลฯ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อาทิ วิศวกรรมขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ ด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และด้านการบริหาร ฯลฯ ด้านการวางแผนเมืองและสถาปัตยกรรม อาทิ การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน การออกแบบอาคารสถานีขนาดใหญ่ ฯลฯ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา วิศวกรระบบรางของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน, อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน, เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบํารุงรักษา ระบบราง, ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบราง, นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาทางด้านระบบราง

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 870