17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

March 27,2019

‘มทส.-ฮิตาชิ’จับมือวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

           มทส.และฮิตาชิ ร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ที่อาจนำไปต่อยอดด้านการผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ของประเทศ”

           เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๒ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) ร่วมมือทาง วิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ 

           โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายยูซีรุ มิยะโนะ ประธานบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมงาน 

           รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยฯ และบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้ก้าวหน้า ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยมุ่งเน้นให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยเชิงอุตสาห กรรม ที่อาจนําไปต่อยอดด้านการผลิตในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ”

           “สําหรับผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ร่วมวิจัยกับทางฮิตาชิ ในขณะนี้ ยังไม่มีงานวิจัยร่วมกัน เนื่องจากเป็นการเริ่มต้น แต่อย่างไรก็ตาม อันดับแรกต้องขอขอบคุณ บริษัท ฮิตาชิ คอนซูม เมอร์ โปรดักส์ ประเทศไทย จํากัด อย่างสูง มทส.มีงานวิจัยที่หลากหลาย บางครั้งงานวิจัยที่มีทําขึ้นมาเพื่อความต้องการ ความอยากรู้ของนักวิจัย แต่ไม่ได้คิดต่อไปว่า เมื่อทําสําเร็จแล้วจะสามารถนําขยายผล สร้างนวัตกรรม สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ จากการที่มีบริษัทฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ ประเทศไทย จํากัด เข้ามา ซึ่งมีความต้องการโปรดักส์ในรูปแบบต่างๆ แก้ปัญหาประเภทต่างๆ ให้กับบริษัท ทําให้นักวิจัยของเรามีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เปลี่ยนวิธีการวิจัยจากเดิมที่วิจัยเพื่อองค์ความรู้เท่านั้น กลายเป็นวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งคือ การที่บริษัทเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และให้โอกาสนักวิจัยของไทยได้แสดงความรู้ความสามารถในการทํางาน ซึ่งเชื่อว่าทางวิศวกรของบริษัทฮิตาชิ และทางนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะร่วมมือสร้างผลงานร่วมกันให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เราสามารถสร้างนวัตกรรมของคนไทยให้กับบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปุ่นได้แน่นอน” อธิการบดี มทส. กล่าว

           รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชํานิประศาสน์ คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรม ศาสตร์ มทส. กล่าวว่า “ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับบริษัท ฮิตาชิ คอนซูม เมอร์ โปรดักส์ ในครั้งนี้ เน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การประหยัดพลังงานและความสะดวกสบาย ตลอดทั้งการหาวัตถุดิบทดแทน เพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ แต่ยังคงคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ไว้ ตัวอย่างงานวิจัยของ มทส. ที่มีความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ อาทิ หลักการทํางานของ กระบวนการโฟโตแคตาไลติก (Photocatalytic Process) เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพื่อ การ ถนอมอาหารในตู้เย็น ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล รองผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์ และอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. เพื่อนําไปพัฒนาโครงการวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาและประโยชน์ต่อบริษัท ในการนําองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลให้เกิดนวัตกรรม และการนําไปผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป”

           นายยูซึรุ มิยะโนะ ประธานบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “สําหรับปัจจุบันทางบริษัทของเรา มีการพยายามออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา ทั้งนี้ที่พยายามออกแบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นมา ต้องมีหลักฐานหรือหลักทางวิทยาศาสตร์เป็นตัวจับ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบถึงประเด็นตรงนี้ได้ เพราะฉะนั้นให้การที่จะพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ ต้องขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอความร่วมมือกับการทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์ วิจัยร่วมกันต่อไป”

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๖ - วันอาทิตย์ที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 867