17thJanuary

17thJanuary

17thJanuary

 

April 12,2019

อบจ.เสนองบ ๑๑ ล้านบาท ซื้อเรืออีโปง-ท้องแบน ๔ ลำอ้างแก้ปัญหาลำน้ำครบวงจร

       ประชุมสภา อบจ.โคราช ยังวุ่นเรื่องเรือเก็บผักตบชวา ส.อบจ.ร้องถามถึงความจำเป็นใช้งบ ๑๑ ล้านบาท ซื้อเรืออีโปง ๔ ลำ นายก อบจ.เชื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อ้างเป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยสร้างลำน้ำสะอาดแบบครบวงจร 

 

       เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.นครราชสีมา) สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร ราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบวาระรวมทั้งหมด ๙ วาระ โดยมีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ๒๘ คน จากทั้งหมด ๔๘ คน (๔๘ เขต) แต่ลาออกไปสมัครส.ส. ๑๓ คน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

       ระเบียบวาระที่สำคัญคือ ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) ฝ่ายบริหาร ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวขอญัตติในสภาในการจัดซื้อเรือเก็บผักตบชวา ๒ ลำๆ ละ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเรือท้องแบนอีก ๒ ลำๆ ละ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

       นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต ๒ อภิปรายว่า จะนำเงิน ๗ ล้านไปซื้อจริงหรือ ถ้าเราจะมาดูว่าประเด็นที่ ๑ ยังยืนยันว่าจะซื้อเรืออีโปง (เรือเก็บผักตบชวา) จะนำไปกำจัดที่ใดและอย่างไร คุ้มค่าแก่การจัดซื้อหรือไม่ อยากขอให้ฝ่ายกองช่างถ่ายรูปมาให้ดูว่า เรือลำละล้าน มีรูปร่างหน้าตาอย่างไร การใช้เงิน ๑๑ ล้าน ในการไปซื้อเรือกำจัดผักตบชวา ซึ่งผมไม่เห็นด้วย ซึ่งอยากจะท้วงติงว่า จะใช้เงิน ๑๑ ล้านในการซื้อเรืออีโปง มากำจัดผักตบจริงหรือ และไปกำจัดตรงไหนอย่างไร 

       ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา ชี้แจงว่า การจัดซื้อเรือเก็บผักตบชวา ถามว่ามีความจำเป็นหรือไม่ จังหวัดนครราช สีมามีหลายอำเภอที่มีหนองน้ำหรือลำน้ำ เช่น อำเภอพิมาย ครบุรี จักราช ห้วยแถลง ถ้าจะใช้รถแบคโฮในการไปกำจัดผักตบชวา อาจจะเป็นการนำอุปกรณ์ไปใช้ผิดประเภท ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละท้องที่ยืมไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๒ สัปดาห์ หรือเป็นเดือน ซึ่งก็มีจำนวนไม่เพียงพอ เรามองในความเป็นจริง การซื้อเรือเก็บผักตบชวาจะซื้อทั้งสองขนาดคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่การนำไปใช้งานในแต่ละพื้นที่ หลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมามีลำน้ำจำนวนมาก ซื้อมาเพื่อกำจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้หมดไป สนองความต้องการของประชาชน ในการซื้อเรือจะดูตามรูปแบบของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่ดูตัวอย่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชนิดสายพานลำเลียงขึ้นไปบนรถจะเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่ทำให้แม่น้ำลำคลองสะอาดอย่างครบวงจร ทั้งการเก็บผักตบชวาขึ้นมา ไปจนถึงการจัดการตะกอนที่อยู่ใต้น้ำ เพราะต้นผักตบชวารากลึกไปถึงโคนดิน ทำอย่างไรก็ไม่หมด 

       ผลการลงมติปรากฏว่า สภามีมติให้ผ่านงบซื้อเรืออีโปงและเรือท้องแบน

        ระเบียบวาระที่ ๘ นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง ตั้งกระทู้ถามถึงโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการมีอะไรบ้าง ดำเนินไปแล้วกี่โครงการ และยังไม่ดำเนินกี่โครงการ เพื่อให้สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมาทุกคนได้รับทราบ

       นายก อบจ.นครราชสีมา ชี้แจงว่า โครงการที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของสำนักงานช่าง มีทั้งหมด ๔๑๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการช่าง ๖๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการพัสดุ ๔๑ โครงการ ยังไม่ดำเนินการ ๕๕ โครงการ ยกเลิก ๕ โครงการ ส่วนของสำนักการศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๔๔๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการช่าง ๖๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา ๑๘๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการโรงเรียน ๑๖๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการพัสดุ ๑๕ โครงการ

รดน้ำขอพร เทศกาลสงกรานต์

       ต่อมาเวลา ๑๔.๓๐ น. ที่กองอำนวยการ สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ทำพิธี “สรงน้ำพระ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร-ฝ่ายสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ารดน้ำขอพรนายก อบจ. และประธานสภาฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

       นอกจากนี้ภายในงาน กองสาธารณสุข ยังได้จัดบูธร่วมรณรงค์งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยราชการ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ประชาชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

591 867