20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 12,2019

มทส.ห่วงใยชีวิตนักศึกษา ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจในอาคาร

        มทส.ห่วงใยติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ในอาคาร ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน เสริมความปลอดภัยชีวิตพนักงานและนักศึกษา

 

        เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเปิดจุดติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillators: AED) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิต ช่วยชีวิตเบื้องต้นให้กับผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ตามนโยบายการเสริมสร้างความสุขสุขอนามัยที่ดี รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมนี้อธิการบดี มทส. และคณะผู้บริหารรับชมการสาธิตการใช้เครื่องเพื่อรองรับการเกิดเหตฉุกเฉินดังกล่าว ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ หน้าห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร

        รองศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มทส. กล่าวว่า การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยได้บรรจุโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี (Happy and Healthy Workplace) ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเสริมสร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา กอปรกับนโยบายของอธิการบดี มทส. ที่มีความห่วงใยในชีวิตพนักงานและนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปว่า นอกจากการเสริมสร้างความสุขและสุขอนามัยที่ดีแล้ว มหาวิทยาลัยต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวอย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล โดยได้จัดอบรมฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับพนักงานไปแล้ว ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องดังกล่าวในเบื้องต้น จำนวน ๓ เครื่อง  โดยติดตั้งภายในอาคารที่มีผู้บริหาร มีการประชุมเป็นประจำ มีจำนวนพนักงานและนักศึกษามาใช้บริการในอาคารเป็นจำนวนมาก คือ อาคารบริหาร ชั้น ๒ อาคารวิชาการ ๑ และอาคารเรียนรวม ๒ ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมตามอาคารต่างๆ ต่อไป

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ - วันเสาร์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

592 875