21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

April 22,2019

กกต.นับคะแนนใหม่เขต ๒-๓ ผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นแห่ลุ้น

         เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ ๓ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดให้เป็นสถานที่ในการนับคะแนนใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ ๑๘๑/ ๒๕๖๒ ในการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ต.บัวใหญ่และหน่วยเลือกตั้งที่ ๕ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่อำนวยการและตรวจติดตามการดำเนินงานการนับคะแนนใหม่ของทั้ง ๒ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การนับคะแนนใหม่ดังกล่าวนี้เป็นไปตามระเบียบของ กกต.ในทุกขั้นตอน
 
         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กกต.ขอนแก่น และ กกต.ขอนแก่น เขต ๓ ได้จัดสถานที่ภายในหอประชุม โดยทำการจัดหน่วยนับคะแนนกลางออกเป็น ๒ หน่วย คือฝั่งซ้ายและขวาของหอประชุม ขณะที่บริเวณตรงกลางคั่นกลางระหว่างหน่วยเป็นกองอำนวยการ บัญชาการและเก็บบัตรเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้งของทั้ง ๒ หน่วย โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ในฐานะ ประธาน กกต.ขอนแก่น เขต ๓, พ.ต.อ.สุวัฒน์ สมจิตร ผกก.สภ.บ้านไผ่ ในฐานะ กกต.เขต ๓ และนายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น คอยกำกับขั้นตอนของการนับคะแนนใหม่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างรัดกุม รอบคอบ และตามลำดับขั้นตอนที่ กกต.กำหนดไว้
 
         เมื่อถึงเวลาที่กำหนดคือในเวลา ๑๐.๐๐ น. นายศุภชัย ลีเขาสูง ประธาน กกต.ขอนแก่น เขต ๓ ได้มีคำสั่งให้เริ่มทำการนับคะแนนใหม่ ตามคำสั่งของ กกต.กลาง โดยเจ้าหน้าที่นับคะแนนจากทั้ง ๒ หน่วยเลือกตั้งได้มาทำการเบิกบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนในวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ กกต.ขอนแก่น ได้ส่งมอบให้กับ กกต.ขอนแก่น เขต ๓ ไว้จากศูนย์อำนวยกลาง บริเวณกลางหอประชุม เพื่อนำกลับไปประจำหน่วยนับคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้ทำการนับบัตรเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง โดยหน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ต.บัวใหญ่มีบัตรเลือกตั้งทั้งหมด ๓๒๔ ใบ และ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕  ต.ม่วงหวาน มีทั้งหมด ๖๒๔ ใบ ท่ามกลางการร่วมสังเกตการณ์จากผู้สมัครและผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งทันทีที่การนับบัตรเลือกตั้งแล้วเสร็จและตรงตามจำนวนที่แจ้งไว้ กกต.เขต ๓ จึงมีคำสั่งให้มีการเริ่มขั้นตอนของการนับคะแนนทันที
 
         นายอภินันทน์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยการการนับคะแนนใหม่ดังกล่าวทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อปฏิบัติของ กกต.อย่างเข้มงวด โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการนับคะแนนประมาณ ๑.๓๐ ชม. และใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่างๆ อีกประมาณ  ๑ ชม. เมื่อ กกต.เขต ๓ ได้ทำการสรุปเอกสารขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบของ กกต.เรียบร้อยแล้ว จะมีการส่งรายงานคะแนนและรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในภาพรวมทั้งหมดของการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ส่งให้กับ กกต.ขอนแก่น เพื่อที่ กกต.ขอนแก่น จะสรุปรายงานส่งให้กับ กกต.กลาง ได้รับทราบต่อไป”
 
         ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา ในเขตเลือกตั้งที่ ๓ นั้น กกต.ขอนแก่นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการมาแล้ว โดยที่นายจตุพร เจริญเชื้อ จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ คือ ๓๔,๖๗๖ คะแนน และลำดับที่ ๒ คือนายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ได้ ๒๙,๒๗๔ คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๑๑๔,๒๓๐ คน
 
         ทางด้าน นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กกต. เปิดเผยว่า การนับคะแนนใหม่ทั้ง ๒ หน่วยเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของการนับคะแนนตามที่ กกต.กำหนด โดยสรุปการนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้นั้นหน่วยเลือกตั้งที่  ๑ ต.บัวใหญ่ มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด ๓๒๔ คน มีบัตรเลือกตั้ง ๓๒๔ ใบ ซึ่งจาก การนับคะแนนดังกล่าวนี้ พบว่าบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาลงคะแนนนั้นตรงกันคือ ๓๒๔ คน ๓๒๔ ใบ แต่การนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้นั้น พบว่ามีบัตรดี ๓๐๔ ใบ, บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ๒ ใบ และบัตรเสีย ๑๗ ใบ ซึ่งเมื่อเทียบกับการนับคะแนนในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา พบว่าจำนวนที่ลดลงนั้นคือบัตรเสีย ที่การนับคะแนนในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงคะแนนในใบนับคะแนนว่าบัตรเสียมี ๑๘ ใบ แต่การนับคะแนนใหม่นี้มี ๑๗ ใบ จึงเชื่อได้ว่า เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่นับคะแนนที่มีการกาคะแนนในช่องบัตรเสียเกินกว่าจำนวนผู้มาเลือกตั้ง
 
         “สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ๕ ต.ม่วงหวานนั้น มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๖๒๔ คน มีบัตรเลือกตั้ง ๖๒๔ บัตร ซึ่งการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้มีการนับจำนวนบัตรที่ตรงกัน และเมื่อมีการนับคะแนนแล้วนั้น พบว่ามีบัตรดี ๕๘๗ ใบ,บัตรเสีย ๔ ใบ และ บัตรเสีย ๓๓ ใบ และจากการตรวจสอบพบว่า ความผิดพลาดเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่กาคะแนนในช่องผู้สมัครหมายเลข ๓ นายกิตติ คำแก่นคูณ จากพรรคพลังประชารัฐ เกินไป ๑ คะแนน กล่าวคือในการนับคะแนนเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมนั้น ผู้สมัครหมายเลข ๓ ได้คะแนนรวม ๑๗๗ คะแนน แต่การนับคะแนนในครั้งนี้ได้ ๑๗๖ คะแนน และเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จ ผู้สมัครหรือผู้แทนจากพรรคการเมืองไม่มีการโต้แย้งใดๆ อีกทั้งเมื่อมีการนับรวมคะแนนในการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ทั้งจำนวนบัตร จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และจำนวนคะแนนที่นับนั้นพบว่าตรงกันทั้งหมด จึงมีคำสั่งให้ กกต.เขต ๓ ทำการรับรองผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทันที”
 
         นายฉัตรไชย กล่าวต่ออีกว่า “เมื่อ กกต.ขอนแก่น เขต ๓ ได้มีการรับรองและรายงานผลการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้มายัง กกต.ขอนแก่น จากนั้น กกต.ขอนแก่น ก็จะมีการสรุปรายงานเหตุการณ์และผลการนับคะแนนใหม่ดังกล่าวนี้ตามคำสั่งของ กกต. ส่งให้กับ กกต.กลางได้รับทราบ เพื่อที่จะนำคะแนนทั้งหมดไปรวมกับคะแนนรวมของเขตเลือกตั้งที่ ๓ ขอนแก่น ในขณะที่การประกาศรับรองผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นจะประกาศรับรองในภาพรวมทั้งประเทศ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ในขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีคะแนนเกินมาหน่วยละ ๑ คะแนนนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง กาคะแนนผิด ในช่องตารางรายงานการนับคะแนนของทั้ง ๒ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว”
 
 
 
ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

593 899