20thJanuary

20thJanuary

20thJanuary

 

April 26,2019

“วิสาขบูชาพุทธบารมี”ปีที่ ๑๒ สานต่อความสำเร็จทำบุญบนห้าง

        มูลนิธิพุทธบารมี จัดต่อเนื่องปีที่ ๑๒ “วิสาขบูชาพุทธบารมีฯ” งานบุญยาวนานที่สุดในโลก ๓๒ วัน ร่วมสักการะสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ พร้อมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรม รับฟังธรรมบรรยายจากพระนักเทศน์ชื่อดัง 

 

        เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงาน เเถลงข่าวการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓, นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี และนายปรีชา ลิ้มอั่ว ที่ปรึกษาบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐษนะเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี  พร้อมด้วยประชาชนที่ร่วมงานคับคั่ง

        ‘วิสาขบูชา พุทธบารมี’ เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิพุทธบารมีร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒, จังหวัดนครราชสีมา ตํารวจภูธรภาค ๓, เทศบาลนครนครราชสีมา, คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยในงานปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๒ พฤษภาคม- ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวม ๓๒ วัน ถือเป็นงานบุญยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดในโลก ณ มณฑลพิธี เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช โดยในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นพิธีเปิดงาน และต้อนรับคณะทูตตัวแทนจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน ญี่ปุ่น และสปป.ลาว ร่วมในพิธีเปิดพร้อมทั้ง จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “วันสําคัญในพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา”

        พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ กล่าวว่า “กองทัพภาคที่ ๒ มีความยินดีร่วมสนับสนุนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง ดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกำลังพลทุกนาย พร้อมทั้งหน่วยงานทหารในจังหวัดนครราชสีมาทุกหน่วย จะร่วมกิจกรรมบุญในงานดังกล่าว จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศไทยร่วมสืบสานงานบุญ วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ ๑๒ เพื่อความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ค้ำจุนงานพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป”

        ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “งานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นมาเป็นปีที่ ๑๒ แล้วถือเป็นงานบุญที่จัดยาวนานที่สุดของประเทศไทย เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครราชสีมา และถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอีกด้วย”

        นายปรีชา ลิ้มอั่ว ที่ปรึกษาบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “งานนี้จะมีการต้อนรับตัวแทนคณะทูตจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา ภูฎาน ญี่ปุ่น และสปป.ลาว ร่วมพิธีเปิดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อเรื่อง “วันสําคัญในพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา” รวมทั้งภายในงานพุทธศาสนิกชนจะได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ คือ อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา และประเทศไทย”

        ทั้งนี้ มีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างทานบารมีกับกิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ร่วมหล่อพระพุทธรูปปาง ปฐมเทศนาขนาดหน้าตัก ๒๔ นิ้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมวลสาร ศักดิ์สิทธิ์, ปิดทองพระพุทธบาท ๔ รอย (จําลอง) ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ ๕ วัดเพื่อความสิริมงคล ร่วมสร้างพระพุทธรูปด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง, ทอดผ้าป่ามหากุศล, ถวายภัตตาหากุศล, ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์, ตักบาตรหนังสือธรรมะ และในช่วง ๑๔.๐๐ น. ทุกวัน ร่วมสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิเจริญ สติและเดินจงกรม โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพสุขใจฟังธรรมบรรยายทุกวันโดยพระธรรมวิทยากรชื่อดัง อาทิ พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ), พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) และพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล 

        นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันท่องพระสูตร โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๖ ตัวแทนจากโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๓๒ อำเภอเพื่อให้เยาวชนศึกษาและเข้าใจพระสูตรมงคล ๓๘ ประการอันเป็นมงคลอันประเสริฐ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตรงธรรม โดยผู้ทีได้คะแนนสูงสุดแต่ละอำเภอ จะได้รับทุนการศึกษา

        ภายในงานพุทธศาสนิกชนจะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์ จาก ๔ ประเทศ (อินเดีย ศรีลังกา เมียนมา และไทย) ปูชนียะสูงค่าแก่การสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ศึกษาถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาจากนิทรรศการ “พุทธธรรม แก่นธรรม แก่นแท้” ที่ปรารถนาเพียงให้นำพระไตรปิฎกออกจากตู้มาสู่ใจ ให้สาธุชนเข้าใจน้อมนําไปปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ โดยภายใน นิทรรศการได้อัญเชิญพระไตรปิฏกจากวัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รวบรวม พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาและภาษาบาลีสันสกฤต ฉบับสยามรัฐ จํานวนทั้งสิ้น ๙๐ เล่มไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมโดยแท้จริง พร้อมจัดทําห้องฉายแสงสอนคติธรรมบนศิลาจารึก ชื่อห้อง “แสงทอง มองแสงธรรม” และจัดแสดงธรรมจักร ล้อแห่งธรรม คือจักรแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนให้ขับเคลื่อนไปในใจของชาวโลก เสาอโศก เสาหินโบราณที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เมารยะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลานธรรมนําปัญญา ให้สาธุชนได้ศึกษาถึงแก่นธรรมเพื่อน้อมนําไปปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อจําลองของพระอริยสงฆ์ จํานวน ๖ รูป ได้แก่ ๑.พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ๒.หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ ๓.พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (หลวงปู่มั่น) ๔.พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ๕.พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ๖. พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ภาพถ่ายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และพระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) มาประดิษฐานให้สาธุชนได้ศึกษาเส้นทางธรรมภายในนิทรรศการนี้ด้วย

        ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. จะมีการกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) บริเวณมณฑลพิธี ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ส่วนในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น. ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ โดยสามารถส่งข้าวมธุปายาสให้บุคคลที่คุณรักทั่วประเทศไทย โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ภายในงาน และในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒


591 874