21stJanuary

21stJanuary

21stJanuary

 

April 29,2019

เปิดศูนย์วิจัยพัฒนารถไฟเร็วสูง รองรับคมนาคมขนส่งระบบราง ลดภาษี ๕๐% จูงใจนักลงทุน

          มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เดินหน้าพัฒนาบุคลากรรองรับกลุ่มธุรกิจขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ผวจ.ปรยยาหอม ลดภาษีเงินได้ ๕๐% ให้นักลงทุนไทย-เทศ ในระบบขนส่งมวลชนครอบคลุมทั้งพื้นที่

 

          เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตะกุล                ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัย พัฒนา ทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสถาบันเทคโนโล ยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจในด้านขนส่งมวลชนระบบราง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรสายอาชีวะหรือที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมฝึกปฏิบัติสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำหรับพัฒนาให้เป็นแรงงานขั้นสูงให้ตรงกับความต้องการของรัฐบาล เพื่อรองรับด้านการซ่อมบำรุงในอนาคตต่อไป พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวัฒนา สมานจิตร บริษัท PSD principal Engineer, กิจกรรมร่วมค้า IRTV, โครงการพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส ๒ และนายดิสพล ผดุงกุล นายกสมคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) ร่วมเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ หัวข้อ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีความเร็วสูงของประเทศ ไทย และแนวทางการพัฒนาและเตรียมกำลังพลภาคการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐” 

          นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบขนส่งทางราง เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะด้วนโยบายในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในระยะนี้ และได้ดำเนินโครงการในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายส่วนต่อโครงการรถไฟทางคู่เชื่อมต่อนครราชสีมา-ขอนแก่น การขยายโครงข่ายรถไฟเชื่อมต่อขอนแก่น-นครพนม โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย และการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ในเขตจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่บุคลากรเฉพาะทางจะต้องได้รับการศึกษาและฝึกทักษะวิชาชีพ ซึ่งในวันนี้ขอนแก่นจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับกับการพัฒนาเมืองในเรื่องของการคมนาคมขนส่งทางรางแล้วอย่างเต็มรูปแบบ

          “เป็นข่าวดีที่ภาครัฐของไทย ได้ให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนที่จะมาลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าในเขต จ.ขอนแก่น โดยจะลดภาษีเงินได้ส่วนบุคคลลงถึง ๕๐% ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่นักลงทุนจากทั่วโลกนั้นมีการประสานและติดต่อสอบถามมาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้มีหลายประเทศได้เข้ามาศึกษาโครงการก่อส้รางระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี สวีเดน จีน และญี่ปุ่น”

          ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางแห่งนี้ จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนทาวรางทั้งระบบ โดยเฉพาะกับการศึกษาออกแบบโครงข่ายรถราง เส้นทางรอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น, การพัฒนาระบบเบาะที่นั่งจากยางพารา, การทำโพลิเมอร์คอนกรีตสำหรับงานผิวทางคอนกรีต, การจัดสร้างชุดจำลองการเคลื่อนตัวของรถในระบบขนส่งทางราง และที่สำคัญคือศูนย์วิจัยฯ นี้จะมีการสร้างรถไฟฟ้าต้นแบบที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยอีกด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๖๘ วันศุกร์ที่ ๒๖ - วันอังคารที่ ๓๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

594 899