23rdAugust

23rdAugust

23rdAugust

 

May 14,2019

ธปท.แถลงภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกขยายตัวต่อเนื่อง ‘แปรรูปเกษตร-พลังงาน’ลงทุนเพิ่ม

         ธปท.แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคอีสานไตรมาสแรก ปี ๒๕๖๒ พบขยายตัวต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวสูง พบอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้น คือ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และพลังงานทดแทน

 

         เมื่อเร็วๆ นี้ นายประสาท สมจิตรนึก ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออก เฉียงเหนือไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ขยายตัวดี จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวสูง จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเล็กน้อย ตามการส่งออก ที่ลดลงส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเพื่อการส่งออก ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลง จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศที่ลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัวจากไตรมาสก่อน โดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

         ทั้งนี้ พบว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเงินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรของภาครัฐ ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทน หมวดยานยนต์ขยายตัวชะลอลงในรถทุกประเภท สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวดี ทั้งบริการหมวดที่พักแรมและอาหาร สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ ๖๒.๐ สูงขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)

         ในขณะที่รายได้เกษตรกร ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน โดยผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว จากอ้อยโรงงานที่มีการเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน และผลผลิตมันสำปะหลังจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากความต้องการของต่างประเทศที่ลดลง ด้านราคาอ้อยโรงงานและยางพารายังทรงตัวในระดับต่ำ

         ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว ตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลง จากการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

         การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวเล็กน้อยจากอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลทรายขาว และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัว ตามแนวโน้มการบริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ดี การผลิตน้ำตาลทรายดิบขยายตัวต่อเนื่อง จากการเปิดหีบอ้อย ที่เร็วกว่าปีก่อน สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         ในด้านการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการนำเข้าสินค้าทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ชะลอตัวตามการส่งออก ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัว ตามการก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและพลังงานทดแทน

         ส่วนมูลค่าการค้าผ่านด่าน ขยายตัวตามการส่งออกที่กลับมาขยายตัว จากการส่งออกผลไม้ไปเวียดนามและจีนตอนใต้ ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการส่งออกแผ่นโซลาร์เซลล์ไปจีนตอนใต้ เพื่อใช้ในโครงการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งการส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปกัมพูชา ตามความนิยมของผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าไทย ขณะที่การนำเข้าชะลอตัว โดยการนำเข้าจากเวียดนามลดลงจากโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ เนื่องจากปีก่อนมีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลายรุ่น การนำเข้าจาก สปป.ลาว      ลดลงจากผลิตภัณฑ์ทองแดง ตามราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลง รวมทั้งการนำเข้าจากกัมพูชาชะลอลงจากมันเส้น เนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคใบด่าง

         ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ ๐.๗๔ ชะลอลง จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากตลาดมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัว โดยผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ตามภาคการก่อสร้างและภาคการค้า

         ในส่วนของภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวจากไตรมาสก่อน จากทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากของส่วนราชการ เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ของภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวต่อเนื่องจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ โดยสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่องจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งจากการทยอยเร่งโอนบ้านก่อนมาตรการสินเชื่อใหม่ มีผลในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากยอดส่งมอบรถต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่แล้ว ส่วนสินเชื่อธุรกิจของธนาคารพาณิชย์หดตัวน้อยลง จากสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจก่อสร้างภาครัฐที่ขยายตัวสูงขึ้น ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

         ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะต่อไปด้วยว่า มีปัจจัยสนับสนุน เนื่องจากรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น และการเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าต่อเนื่องขณะทียังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่อง ผลกระทบของภัยแล้งที่อาจรุนแรงและยาวนาน        กว่าคาด รวมทั้งความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล และแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจชะลอตัวมากกว่าที่คาด

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๑ วันเสาร์ที่ ๑๑ - วันพุธที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


468 7591