12thDecember

12thDecember

12thDecember

 

June 03,2019

‘เอ็มจี’ผนึกความพร้อม สู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

             “เอ็มจี” ผนึกกําลังทุกภาคส่วน เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย ในงานสัมมนา “Evolution of Automotive” ผลักดัน “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” สู่ทางเลือกใหม่ในการยกระดับคุณภาพชีวิต

             เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนาและยกระดับการใช้ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” (EV) ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น กับงานสัมมนา “Evolution of Automotive” เพื่อนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในทุกมิติ โดย ๗ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมาร่วมสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความเป็นไปได้ และความคืบหน้าในการขับเคลื่อนประเทศไทยของอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

             นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันประชาคมโลกให้ความสําคัญกับการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกโดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพราะตระหนักถึงคุณภาพชีวิตควบคู่กับความต้องการลดภาวะมลพิษในระยะยาว เนื่องจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% จึงไม่มีไอเสีย พร้อมการทํางานของมอเตอร์ที่เงียบ จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง อีกทั้งยังเป็นพาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงลดมลภาวะฝุ่นพิษในอากาศได้เป็นอย่างดี โดยรัฐบาลในหลายประเทศต่างเริ่มมีมาตรการส่งเสริมรถยนต์ พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจัง ซึ่งในปีที่ผ่านมาทั่วโลกมียอดจําหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าสูงถึงกว่า ๑.๒๖ ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น ๗๔% จากปี ค.ศ.๒๐๑๗ นอกจากนี้ยังมีการประมาณการว่าในปี ค.ศ.๒๐๒๐ จะมีรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกว่า ๒๐ ล้านคัน

             “สําหรับประเทศไทย เรากําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสําหรับขับเคลื่อนรถยนต์ จากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแบบเดิมๆ สู่รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle – HEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลักอินไฮบริ ด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle - PHEV) และกําลังก้าวสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า๑๐๐% (Electric Vehicle - EV) ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งมีนโยบายและแผนขับเคลื่อนด้านพลังงานที่จูงใจต่อภาคผู้ผลิต อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรการนําเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และยังมีมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนของ   BOI นอกจากนี้ เรายังเห็นถึงการขยายตัวของสถานีชาร์จ (EyCharger) ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อรองรับการ ขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศของตลาดรถยนต์พลังงานทาง เลือกในประเทศไทยให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

             ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวสู่ยุคแห่งพลังงานทางเลือกดังกล่าว การสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถก้าวผ่านข้อจํากัดและพร้อมที่จะยอมรับและปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆ กับวิวัฒนาการของรถยนต์จึงเป็นสิ่งจําเป็น เอ็มจี จึงจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Evolution of Automotive” เพื่อนําเสนอองค์ความรู้ที่ครบทุกมิติ มีความรอบด้านของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง โอกาส และความเป็นไปได้ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ๗ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากแวดวงทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง วิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยต่อการ พัฒนาและยกระดับการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ นายศรีรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, นายเจนกฤษณ์ พนายางเบา รองผู้อํานวยการสายงานกิจการพิเศษ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทําการแทนผู้อํานวยการสถาบันยานยนต์ ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย ดร.ปราจิน เอี่ยม สําเนา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน), มร.ผู่ จินฮวน (Mr.Pu Jinhuan) หัวหน้าวิศวกร (Chief Engineer) แผนก Project Operation, PM Section - EV Platform, SAIC Motor Corporation, มร.จาง ไห่โป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จํากัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

             นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า “สําหรับเอ็มจี เข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวลากว่า ๕ ปี และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ    ภาคเอกชน รวมไปถึงลูกค้าคนไทย จนทําให้มียอดขายสะสมรวมแล้วกว่า ๕๐๐ คัน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงเดินหน้า พัฒนาและนําเสนอยนตรกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่องต่อ ไปด้วยการพัฒนารถยนต์ตาม ๔ วิสัยทัศน์หลักของ AIC Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเอ็มจีใน ประเทศไทย ประกอบด้วย การพัฒนารถยนต์ให้มีการเชื่อมต่ออัจฉริยะมากยิ่งขึ้น (Intelligence connectivity) การพัฒนารถซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electrification) การแบ่งปันรถยนต์ในการใช้งานร่วมกัน (Car Sharing) และการพัฒนารถยนต์สําหรับตลาดในระดับสากล (Globalization) โดยในส่วนของการพัฒนารถยนต์ พลังงานไฟฟ้านั้น ปัจจุบัน SAIC ได้แนะนํารถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% (BEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบปลักอินไฮบริด (PHEW) และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเชลล์เชื้อเพลิง (FCV) สู่ตลาดในประเทศจีนและทั่วโลกแล้วกว่า ๒๐ รุ่น โดยในส่วนประเทศไทย เอ็มจี มีแฟนแนะนํารถยนต์ MGAsy ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกของเอ็มจีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ๑๐๐% ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่น ในแบบฉบับรถยนต์ SUV พร้อมระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ i-SMART ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของคนรุ่นใหม่สู่ตลาดเมืองไทยอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้”

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๕ วันเสาร์ที่ ๑-วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


499 7630