21stSeptember

21stSeptember

21stSeptember

 

June 03,2019

มาหลอกให้รักไม่พอ มาหลอกให้รออีกอีห่า

        วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. มูลนิธิพุทธบารมี ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒, จังหวัดนครราชสีมา, ตำรวจภูธรภาค ๓, เทศบาลนครนครราชสีมา, คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา, ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช จัดพิธีโบราณเพื่อรำลึกวันอัฏฐมีบูชาในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๖๒” ณ มณฑลพิธี เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช โดยมีพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ รองประธานมูลนิธิพุทธบารมี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

        วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วัน ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันประกอบพิธีบูชาและเวียนเทียนตามประเพณี

        ภายในมณฑลพิธี เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์โคราช ได้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมปฏิบัติบูชาที่ลานธรรมในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี โดยการเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ๙ พระองค์จาก ๔ ประเทศ (อินเดีย,ศรีลังกา, เมียนมา และไทย) ๓ รอบ ด้วยดอกบัวที่จิตอาสาชาวโคราชมาร่วมใจกันพับเรียบร้อยแล้ว ๑,๒๙๙ ดอก พร้อมโคมลอยน้ำอีก ๙๙๙ โคมเทียน นั่งสมาธิ ๙ นาที ถวายผ้าไตร และสวดมนต์บทพิเศษ “ศราทธพรตคาถา” เป็นบทถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (การสวดมนต์บทนี้นิยมสวดเพื่อปฏิบัติบูชากันที่ภาคเหนือของประเทศไทยและมักถูกลืมเลือน) ดังนั้น จึงเป็นความสำคัญตามพิธีโบราณที่จัดพิธีสวดมนต์บทนี้ขึ้นในงาน นอกจากนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมศรัทธาถวายพระบรมสารีริกธาตุจากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ จำนวน ๑๔๐ รูป

        ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้ลอยเทียนลอยน้ำ ในอ่างน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เมตร จำนวน ๓ อ่างน้ำ  และกระถางโคมเทียนอีก ๒ กระถาง โดยอ่างน้ำทั้ง ๓ หมายถึงการบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกบัวเป็นดอกบูชา คือ ศีล-สมาธิ-ปัญญา ส่วนกระถางโคมเทียนอีก ๒ กระถางหมายถึง การจุดเทียนบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็นคู่กัน เทียน ๙๙๙ เล่ม หมายถึง ชีวิตที่โชติช่วงชัชวาล ด้วยแสงธรรม ส่องทางให้พุทธศาสนิกชนได้พบพระรัตนตรัย

        โดยทั้ง ๒ กระถางที่บรรจุเทียนลอยน้ำและ ๔ อ่างน้ำที่บรรจุดอกบัวลอยน้ำ เสมือนเป็นศีล ๕ อันเป็นธรรมนูญชีวิตของพุทธศาสนิกให้ได้พบสุขด้วยศีล ๕ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้ มูลนิธิพุทธบารมีจึงได้รื้อฟื้นวันอัฏฐมีบูชาซึ่งเป็นพิธีโบราณเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงบทธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้ง

 

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๕ วันเสาร์ที่ ๑-วันพุธที่ ๕ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

472 7597