1stJune

1stJune

1stJune

 

September 04,2019

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางยุภา วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเหล่ากาชาดจังหวัด  เหล่ากาชาดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี  ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง บ้านม่วงเฒ่า บ้านนาตาลเหนือ อำเภอเขมราฐ  อำเภอกุดข้าวปุ้น สะพานท่าบ่อแบง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 800 ครัวเรือน

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 อำเภอ 229 หมู่บ้าน 2,806 ครัวเรือน แบ่งเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัย 196 หลัง พื้นที่ทางการเกษตร 21,121 ไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน ระดับ 3 “คาจิกิ” ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง จนเกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี


536 7695