18thJanuary

18thJanuary

18thJanuary

 

September 06,2019

‘พาณิชย์สัญจรโคราช’ เชื่อมโยงภูมิภาคสู่ตลาดโลก ดัน‘ด่านเกวียน’สู่สมาร์ทวิลเลจ

 “พาณิชย์สัญจร” บูรณาการความร่วมมือ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำทูตพาณิชย์ทั่วโลกลงสัญจรโคราช ประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด คุยผู้ประกอบการ เกษตรกร ข้าว มันสำปะหลัง เสวนาเจาะลึกการทำตลาดในต่างประเทศ ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก 

 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมพาณิชย์สัญจรเพื่อเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ตลาดโลก โดยบูรณาการความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยนำทูตพาณิชย์จากทั่วโลกลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ ๒๙–๓๐ สิงหาคม และ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม-๑ กันยายน เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง 

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม–๑ กันยายน ๒๕๖๒ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่๒๙–๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ การให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยทูตพาณิชย์ว่า สินค้าใดบ้างที่มีศักยภาพในการเข้าไปเจาะตลาดในประเทศต่างๆ รวมถึงแนวทางและวิธีการในการเจาะตลาดแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เรียนรู้ภาพรวมการตลาด แนวโน้ม และทิศทางตลาด เพื่อบุกเข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ และถือเป็นการหาช่องทางตลาดส่งออกใหม่ๆ ให้กับสินค้าของไทย 

“นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ รวมถึงให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และการมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔ สินค้า ได้แก่ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และกาแฟวังน้ำเขียว รวมทั้งการลงพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน ซึ่งเป็นชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์ปั้นให้เป็นชุมชน อี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” ซึ่งเป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทย” นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๒ วันพุธที่ ๔ - วันอังคารที่ ๑๐ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


506 7651