4thJuly

4thJuly

4thJuly

 

November 29,2019

‘รพ.มหาราชนครราชสีมา’ย้ายสถานที่บริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแจ้งว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขอแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) จากเดิมอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ไปยัง ชั้น 5 อาคารเอ็มพาร์ค (MPARK) หลังอาคารผู้ป่วยนอกฯ ติดลำตะคอง ยกเว้นเฉพาะห้องตรวจตา ยังคงให้บริการรักษาที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร. 044-232100 – 1 หรือผู้ประสานงานคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โทร. 044-232214 และ 085-4792649 ทุกวันเวลาราชการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเปิดบริการ “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic: SMC)” ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ลดความแออัด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพและต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง แต่ไม่สามารถมารับบริการในเวลาราชการปกติให้สามารถใช้บริการช่วงนอกเวลาราชการ เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น กลุ่มผู้รับบริการได้แก่ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ชำระเงินสด ผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาได้ตามระเบียบราชการ ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์ 300 บาท สำหรับผู้ที่ชำระเงินสด จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง


542 7771