19thJanuary

19thJanuary

19thJanuary

 

February 13,2018

‘สหกรณ์ครูกำไรพันล้าน ลุยแก้ปัญหาหนี้สินครู

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น โชว์กำไรปี ๒๕๖๐ กว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ย้ำชัดปันผลสมาชิกสูงร้อยละ ๖ พร้อมกำหนดแผนงานปีนี้ จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบของสหกรณ์

        เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น นายสายัณห์ ผาน้อย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด พร้อมด้วย นายเอกราช ช่างเหลา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแกน จำกัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น โดยมีข้าราชการครูในพื้นที่ ๒๖ อำเภอของขอนแก่นและสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมรวมกว่า ๑,๐๐๐ คน

        นายสายัณห์ ผาน้อย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาคณะทำงานทุกฝ่ายได้บริการจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สมาชิก ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำที่มั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพการทำกำไร คุณภาพของสินทรัพย์ และการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยหลักของการบริหารงานในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้วันนี้ในการประชุมสามัญประจำปี สมาชิกทุกคนจะได้รับทราบผลผลการดำเนินงานของสหกรณ์โดยภาพรวม ซึ่งยอมรับว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

        “วันนี้เรามีสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด ๑๙,๓๗๔ คน แยกเป็นสมาชิก ๑๗,๘๗๐ คน และสมาชิกสมทบ ๑,๕๐๔ คน ซึ่งผลประกอบการในปีที่ผ่านมานั้น สหกรณ์มีกำไรสุทธิรวม ๑,๐๖๖ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายของแผนธุรกิจสหกรณ์ที่ตั้งไว้อยู่ที่ ๒๓ ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๑๒๓ ล้านบาท ขณะที่ยอดรวมสินทรัพย์ของสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ๑,๐๒๔ ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น ๙๓๒ ล้านบาท หนีสินลดลง ๑๗๔ ล้านบาท และที่สำคัญประเภทหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญนั้นลดลงถึง ๖ ล้านบาท และจากการบริหารจัดการสหกรณ์ในปีที่ผ่านมานั้นสหกรณ์ของเรามีผลการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ในระดับเอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ผลการประเมินการจัดชั้นคุณภาพควบคุมภายในสหกรณ์ ประกอบด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมการควบคุม ส่วนความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ส่วนระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงส่วนระบบการติดตามและประเมินผล ซึ่งผลการประเมินทั้ง ๔ ส่วน ก็อยู่ในระดับชั้นคุณภาพที่ดีมากอีกด้วย” ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด กล่าว

        นายสายัณห์ กล่าวต่ออีกว่า คณะผู้บริหารได้กำหนดการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเฉพาะหมวดเงินปันผล ที่ได้กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๖ ตามหุ้นที่ชำระแล้ว ขณะที่ประเภทเงินคืนตามส่วนแบ่งธุรกิจ หรือเงินเฉลี่ยคืนอยู่ที่ร้อยละ ๑๗ ซึ่งถือเป็นยอดเงินปันผลที่สูงมากเมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทั้งนี้เป็นเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหาร    คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่รวมไปถึงสมาชิก ในการรักษาวินัยทางการเงินและร่วมกันบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในภาพรวมที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามในปี ๒๕๖๑ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของครูให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้สินของกลุ่มข้าราชการครู ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยจะร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ในการให้สมาชิกมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของสวัสดิการสมาชิก และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกอีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๓ ฉบับที่ ๒๔๘๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

 


401 5703