22ndApril

22ndApril

22ndApril

 

August 08,2020

๑๐๕ ล้าน’ศาลากลางหลังใหม่ หลังเก่าเล็งทำพิพิธภัณฑ์เมือง

วางศิลาฤกษ์อาคารศาลากลางหลังใหม่ งบประมาณ ๑๐๕ ล้าน คาดเสร็จกันยายน ๖๔ หวังขยายพื้นที่การทำงาน เล็งปรับหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพมหกรรมศิลปะนานาชาติ ปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๙ น. นายวิเชียร จันทร โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่ สูง ๔ ชั้น เชื่อมระหว่างอาคารหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรทั้งภายในจังหวัดและเขตนครชัยบุรินทร์เข้ามาใช้พื้นที่ ทำให้อาคารหลังเก่านั้นไม่เพียงพอที่จะรองรับบุคลากร จึงเสนอสร้างอาคารศาลากลางหลังใหม่ พร้อมทั้งปรับอาคารศาลากลางหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก (Thailand Biennale) ครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และข้อที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล ข้อที่ ๑๑ ราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและป้องกันทุจริต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนมาติดต่อราชการ และประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วน ในการบริหารราชการของจังหวัด แต่ปัจจุบันอาคารศาลากลางมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงเสนอปรับปรุงและต่อเติมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่นๆ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เสนองบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณ ๓๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ปี ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณ ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการบริการของส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา สะดวก และได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “กำหนดงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณปีผูกพันระหว่างปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จึงทำการประกวดราคาหาผู้ว่าจ้าง โดยมีราคากลาง ๑๑๓ ล้านบาท ซึ่งผู้ชนะการประมูลตั้งราคาที่ ๑๐๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท คือ บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เข้าดำเนินการการก่อสร้างแล้ว คาดว่าเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔”

“อาคารศาลากลางแห่งใหม่ เป็นอาคารทรงไทยสูง ๔ ชั้น โดยกำหนดให้ชั้นที่ ๑ ด้านซ้ายจะเป็นลานจอดรถของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการบางท่าน ส่วนด้านซ้ายจะเป็นห้องเก็บพัสดุ ชั้นที่ ๒ ด้านขวาแบ่งเป็นห้องผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, ห้องปฏิบัติงาน, ห้องส่วนราชการของสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, และห้องประชุมผู้ว่าราชการ จังหวัดฯ ส่วนด้านซ้ายจะเป็นสำนักงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทั้งบริเวณ ชั้นที่ ๓ คือสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ที่ย้ายมาจากชั้น ๒, ๓ ของอาคารเดิม เป็นสำนักงานจังหวัดฯบางส่วน และหน่วยงานประกอบบางส่วน ส่วนชั้นที่ ๔ จะเป็นห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง, สำนักงานส่วนราชการที่ย้ายจากอาคารเดิมบางส่วน” นายประสิทธิ์ กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ “โคราชคนอีสาน” ว่า “อาคารศาลากลางหลังใหม่เป็นอาคารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมเดิม สร้างเป็นอาคารแฝด เนื่องจากอาคารเดิมนั้น ปัจจุบันมีส่วนราชการเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น แต่ไม่มีพื้นที่รองรับที่เหมาะสม เช่น สำนักงบประมาณ เป็นหน่วยงานใหม่ ที่ต้องมาประจำพื้นที่ดูแลในเขต ๔ จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งไม่มีพื้นที่เพียงพอ สิ่งสำคัญ คือ ฝ่ายจัดพิธีงานศพที่ได้รับพระราชทาน เป็นหน่วยงานใหม่ ซึ่งต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งการประกอบพิธี การขอพระราชทานเพลิงศพ ที่ปัจจุบันใช้พื้นที่ห้องประชุมเล็กชั้น ๒ ทำให้ดูไม่เหมาะสม จึงขอสร้างอาคารขึ้นมาอีก ๑ หลัง แล้วจะย้ายส่วนราชการที่อยู่ชั้น ๑ และ ๒ ของอาคารหลังเดิม ขึ้นมาปฏิบัติการที่อาคารศาลากลางหลังใหม่ และปรับอาคารหลังเดิมเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง เพื่อรองรับไทยแลนด์เบียนนาเล่ ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีงานศิลปะ งานประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่มาก็สามารถเข้ามาจอดรดด้านใน เดินชมพิพิธภัณฑ์ พร้อมกับอนุสาวรีย์สุรนารี (ย่าโม) ได้”

ทั้งนี้ แนวคิดในการปรับปรุงอาคารศาลากลางเคยเกิดขึ้นหลายครั้ง เคยจะทำการย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมืองแต่ก็ถูกยกเลิกไป แล้วมาปรับปรุงในสถานที่เดิม ส่วนการออกแบบในครั้งแรก จะสร้างอาคารหลายชั้น มีพื้นที่กว้างขวาง แต่ก็ถูกพับโครงการไปเช่นกัน กระทั่งในสมัยนายธงชัย ลืออดุลย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็ทำการปรับปรุงศาลากลางหลังเดิม และปัจจุบัน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ก็มีแนวคิดในการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางหลังใหม่ โดยการสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่ม ๑ อาคาร สูง ๔ ชั้น เชื่อมต่ออาคารเดิมกับหอประชุมเปรมติณสูลานนท์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (อาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง โดยผู้รับจ้าง คือ บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๕๐ วัน ในราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทุนจดทะเบียน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่เลขที่ ๐๖๑๐ ถนนราชการรถไฟ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีคณะกรรมการ ได้แก่ นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ และนางธรทิพย์ เลิศพัฒนสุวรรณ 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๙วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


957 1375