19thJune

19thJune

19thJune

 

October 03,2020

งบ‘อบจ.’๓,๓๕๗ ล. แปรญัตติผ่านทุกวาระ

อบจ.โคราช ตั้ง ๗ สจ.เป็นกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๓๕๗ ล้านบาท กรรมการแปรญัตติผ่านทุกวาระ เห็นด้วยกับร่างเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอ ด้าน สจ.พร้อมใจยกมือเห็นชอบ ไร้ผู้ตั้งข้อสงสัย พร้อมเห็นด้วยกับวาระอื่นๆ เตรียมนำเงินช่วยเหลือประชาชน

สืบเนื่องจาก การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระสำคัญระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๔, นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม, นายบัวพันธ์ จันคำวงษ์ ส.อบจ.อำเภอประทาย, นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต ๒, นายพิชัยศักดิ์ ชัยศรี ส.อบจ.อำเภอบัวใหญ่ เขต ๑, นายพงษ์พันธุ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อำเภอพิมาย เขต ๒ และนายธนเดช พันธ์เกษม ส.อบจ.ปักธงชัย เขต ๒ ซึ่ง ส.อบจ.ทั้ง ๓๑ คน ยกมือเห็นชอบผ่านร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว 

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ. เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ. พร้อมด้วยนายวิสูตร เจริญสันธ์ นายกิตติ เชาวน์ดี และนายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ. และ ส.อบจ.จำนวน ๒๙ คน จากทั้งหมด ๓๒ คน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนายบัวพันธ์ จันคำวงษ์ ส.อบจ.โนนแดง และนายชาญชัย ศรีวิพัฒน์ ส.อบจ.เทพารักษ์ ลาป่วย

ผ่านแล้วงบปี’๖๔

การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีทั้งหมด ๑๐ ระเบียบวาระ โดยประเด็นสำคัญอยู่ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว โดยนายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๔ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มอบหมายให้ นายธนเดช พันธ์เกษม เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเป็นผู้แถลง ว่า “เมื่อครั้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบข้อบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ประธานมีมติหลักการหนึ่ง ด้านข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทำหน้าที่นำเสนอในระเบียนร่างข้อบัญญัติ ระยะเวลานำเสนอแปรญัตติบัญญัติระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ อาคารมิราเคิล ออฟไลฟ์ ชั้น ๓ อบจ.นครราชสีมา โดยคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติมี ๗ คน ดังนี้ นายประพจน์ ธรรมประทีป ๒.นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี ๓.นายเลิศชัย ธนประศาสน ๔.นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ๕.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิร ๖.นายบัวพันธ์ จันคำวงษ์ และ ๗.นายธนเดช พันธ์เกษม”

“คณะกรรมการแปรบัญญัติดำเนินการพิจารณาแล้ว จึงเสนอผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้ ๑.คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมี นายประพจน์ ธรรมประทีป เป็นประธานกรรมการ และนายธนเดช พันธ์เกษม เป็นเลขนุการ ๒.นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายก อบจ.เข้าร่วมประชุมนี้ ๓.ในระยะพิจารณาดังกล่าวไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ ผลปรากฏการพิจารณา ดังนี้ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขร่างเดิม มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขการแปรญัตติ ผู้ยื่นแปรญัตติได้รับการชี้แจงจากฝ่ายบริหารแล้วไม่มีประเด็นสงสัย จึงเห็นด้วยกับร่างเดิมที่ฝ่ายบริหารเสนอ” ดร.ธนเดช กล่าว

จากนั้น นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ. อ.โนนสูง เขต ๒ ลุกขึ้นอภิปรายว่า “ขอยินดีกับชาวโคราชทั้ง ๓๒ อำเภอ ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้วาระข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นจำนวนเงินกว่า ๓,๓๕๗ ล้านบาท ด้านสภาใหญ่อนุมัติและสภาเล็กแห่งนี้ก็จะได้ใช้งบประมาณดำเนินการแก้ไขให้พี่น้องประชาชนต่อไป”

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายเวลาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ (กันเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเสนอญัตติ ว่า “ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประการเพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ออกไปอีก ๑ ปี เหตุผลเมื่อได้รับคำร้องจากหน่วยราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณต่อไป ได้เป็นการบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปอีก ๑ ปี ดังนี้ หมวด ๑.ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๖๗ โครงการ เป็นเงิน ๗๙,๐๗๕,๐๔๐ บาท ๒.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๕,๘๖๒,๗๑๐ บาท รวม ๑๙๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘๔,๙๓๖,๖๕๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการ ที่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ วรรคที่ได้จ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานฐานะการเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกระยะเวลา ๑ ปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงินตามวรรค ๑ แล้ว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก ๑ ปี ต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะผลิตภัณฑ์คุณภาพเสื่อม หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก ๑ ปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติเรื่องการเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน แล้วไม่เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงินตามวรรค ๑ หรือระยะขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรค ๒ แล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนี้เป็นเงินสะสม” นายวิสูตร กล่าว

กรณีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง

วาระที่ ๖ ญัตติ เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเสนอญัตติ ว่า “ด้วยได้รับคำร้องจากสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาว่า มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการเบิกจ่าย จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ชี้แจง จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการซ่อมถนนและแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแก หมู่ที่ ๓ ตำบลวังหิน เชื่อมตลาดนาดูน ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา งบประมาณ ๙๙๙,๐๐๐ บาท ๒.โครงการซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต อบจ.นม.๐๗๒๐๗ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ถึงบ้านคลองกลาง อำเภอโชคชัย งบประมาณ ๗๘๖,๖๐๐ บาท ๓.ลำโพงคอมพิวเตอร์แบบคอลัมน์ งบประมาณ ๑๔,๖๐๐ บาท ๔.โครงการซ่อมถนนลาดยางและแอสฟัลต์คอนกรีต อบจ.นม.๐๑๒๐๓ บ้านตะคองถึงบ้านหนองม่วง อำเภอเมือง งบประมาณ ๒ ล้านบาท ๕.โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต อบจ.นม.๐๑๒๐๙ บ้านพะเนาถึงบ้านโตนด อำเภอเมือง งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท และ ๖.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต อบจ.นม.๓๒๒๐๒ บ้านโนนหมันถึงบ้านมะดัน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ ๔ ล้านบาท”

อนุมัติทุกวาระผ่านฉลุย

ระเบียบวาระที่ ๗ นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไปอีก ๑ ปี ดังนี้ ๑.หมวดค่าครุภัณฑ์จำนวน ๓๙ โครงการ เป็นเงิน ๔๖,๖๕๙,๘๙๐ บาท และ ๒.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๔๙,๔๒๒,๙๓๙ บาท รวม ๑๑๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๖,๐๘๒,๘๒๙ บาท

ระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โอนตั้งรายการใหม่ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารเสนอญัตติ ว่า “ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลมัดจำเงินต่อสภาการท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี ดังนี้ ๑.หมวดค่าครุภัณฑ์จำนวน ๙๙ โครงการ เป็นเงิน ๔๕,๓๐๐,๑๕๐ บาท ๒.หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๒๘ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๗,๔๙๒,๙๐๐ บาท รวม ๔๒๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๗๙๓,๐๕๐ บาท”

ระเบียบวาระที่ ๙ ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เสนอญัตติ ว่า “ด้วยสำนักการช่างได้รายงานให้ทราบว่าการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในอบจ.นครราชสีมา มีคุณลักษณะของการซ่อมบำรุงคลาดเคลื่อนไป กล่าวคือ ๑.ลักษณะเป็นค่าซ่อมบ้านประกอบกับมีปริมาณงานที่สูงมาก อบจ.นครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การซ่อมบ้านก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้มากกว่าจึงขอโอนงบค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อตั้งในรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๒๘ โครงการ ๒.อบจ.นครราชสีมา ได้ย้ายสำนักงานไปปฏิบัติงานที่วัดสุทธจินดา มีเหตุให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงต้องหาครุภัณฑ์สำนักงานเพิ่ม จำนวน ๑๕ โครงการ ๓.การพิจารณาสาธารณะระหว่างตำบล จำนวน ๑๔ โครงการ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณนี้ รายการโอนงบ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๙๒,๐๗๐,๘๖๐ บาทถ้วน ๑.สำนักการช่าง จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๕๖,๔๙๓,๐๑๐ บาทถ้วน ๒.สำนักการคลัง จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๕,๗๐๐ บาทถ้วน ๓.สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๒,๖๕๐ บาทถ้วน รายการโอนเพิ่มตั้งรายการใหม่ จำนวน  ๑๕๗ โครงการ เป็นเงิน ๕๒,๐๗๐,๘๖๐ บาทถ้วน ๑.สำนักการช่าง จำนวน ๑๔๕ โครงการ เป็นเงิน ๕๖,๔๘๗,๕๑๐ บาทถ้วน ๒.สำนักการคลัง จำนวน ๘๐ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๕,๖๐๐ บาทถ้วน ของแถมด้านงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาทถ้วน ๔.สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒๓๒,๑๕๐ บาทถ้วน รายละเอียดโครงการปรากฏตามบัญชีโอนเงิน โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”

ทั้งนี้ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๑๐ วาระ โดยระเบียบวาระที่มีการขอญัตตินั้น ส.อบจ.ยกมือเห็นชอบผ่านทุกระเบียบวาระ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๗ วันพุธที่  ๓๐ เดือนกันยายน - วันอังคารที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 


26 1,535