15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

October 23,2020

อบจ.อุดรฯพัฒนากัญชา เพื่อประโยชน์การแพทย์

“อบจ.อุดรธานี” จับมือ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมทำโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา-กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาสินค้าโอทอป หวังพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมชั้น ๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.นครราชสีมา) นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และโครงการพัฒนาสินค้าโอทอป โดยจับมือลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยฯ, รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายขจิต ชัยนิคม นางเทียบจุฑา ขาวขำ นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.อุดรธานี, นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี, นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายก อบจ., นายปณพล ภูมิวัตร ประธานสันนิบาตเทศบาลฯ, นายไพโรจน์ หาสอดส่อง กำนันตำบลสามพร้าว, นายธีระพงษ์ สิมสีพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองลีหู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจครั้งนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายรัฐบาล เรามองเห็นประสิทธิภาพของกัญชาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ เป็นแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนโบราณดังนั้น อบจ.จึงมีความคิดว่า อุดรธานีจะต้องเป็นจังหวัดแรกที่นำประชาชนเข้าสู่กระบวนการของกัญชาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตั้งคลินิกเพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูให้ประชาชน จึงได้มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ทางด้านวิชาการ เพื่อการคิดค้นผลิตสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชา กัญชง คุณภาพดี สูตรตำรับยา วิธีการบำบัดฟื้นฟูรักษาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้เป็นยารักษาโรค และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพพี่น้องประชาชนในอนาคต

“เบื้องต้นใช้งบก่อสร้างโรงเรือน ประมาณ ๔ ล้านบาท ๔ โรงเรือน โดย ๑ โรงเรือนจะมีพื้นที่ประมาณ ๕×๙ เมตร โดยจะสร้างบริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ศึกษาอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน จัดหาพันธุ์มาปลูก ใช้เวลาประมาณ ๔ เดือนก็ได้ผลผลิต ทำข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการวิจัยและต่อยอดทางการแพทย์ได้ เราไม่ได้ขายต้นกัญชา แต่จะผลิตเป็นยา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” นายก อบจ.อุดรธานี กล่าว

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย กล่าวว่า เรากำลังร่วมกันจะทำสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนไทยที่มีค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ คือกัญชา มาทำให้ถูกต้องในทางการแพทย์ ถูกกฎหมายเป็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งประชาชนไม่สามารถปลูกได้ แต่เปิดช่องทางให้ศึกษาวิจัย และประชาชนก็สามารถร่วมในนามวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯ พร้อมทุกด้าน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการปลูก การครอบครอง การดูแล อยู่ภายใต้กฎหมาย ป.ป.ส. ท้องถิ่นจะเป็นสถานที่ให้

ทั้งนี้ ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันลงนาม หากจะขยายหรือยุติความร่วมมือหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายทำเป็นลายลักษณ์อักษร  และความร่วมมือนี้ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จล่วงหน้า ๑๘๐ วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง นอกจากนี้ ยังมีดสนลงนามความร่วมมือทางวิชาการ อบรม ศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๐ วันพุธที่ ๒๑ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

5 1,511