25thJune

25thJune

25thJune

 

October 31,2020

มทร.ให้นศ.แต่งกายตามเพศสภาพ หวังเรียนมีความสุขมีประสิทธิภาพ

ออกระเบียบมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาทุกวิทยาเขตของ “มทร.อีสาน” แต่งกายตามเพศสภาพ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) นครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมนายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา  และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพบปะนักศึกษาที่อยู่ในช่วงเวลาพักกลางวัน หลังจาก มทร.อีสาน ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีการสอบถามความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องอิสระของการแต่งกายแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานแต่งกายอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง กล่าวว่า มทร.อีสาน ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การจำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ เหตุเพราะบุคคลนั้นเป็นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เพื่อให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนสากล จึงมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันให้มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน ได้แก่ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่า ที่ผ่านมานักศึกษา มทร.อีสาน ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไม่น้อยไปกว่าชาย-หญิงปกติ รวมทั้งยังได้สร้างผลงาน และชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ท้องถิ่น และประเทศชาติมาแล้วจำนวนมาก

ทางด้านนายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นักศึกษา มทร.อีสาน สามารถแต่กายตามเพศสภาพที่ปรากฏมาศึกษาเล่าเรียนได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ตามสภาพสังคมปัจจุบัน และตามกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศ แต่ยังไม่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ซัดเจนรองรับ จึงมีการหารือร่วมกันระหว่าง ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะในสังกัด เพื่อพิจารณาจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย ที่มีความชัดเจน เหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยอธิการบดีได้ลงนามประกาศ และมีผลบังคับใช้แล้ว อันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การแต่งกาย การปฏิบัติตน อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาทุกเพศใช้ชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกแต่งกายตามเพศสภาพตามที่ต้องการได้ แต่ต้องเป็นการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา รวมทั้งบัณฑิตของ มทร.อีสาน สามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่แสดงออกนั้น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ด้วย

นายนภัสชญาฐ์ กอคานกลาง (น้องแจมมี่) อายุ ๒๐ ปี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เปิดเผยว่า หากมีอิสระในสิทธิ์ของตนเอง เช่นสามารถแต่งกายได้โดยไม่ตรงเพศกำเนิด ไม่ต้องฝืนจิตใจ ช่วยเป็นแรงจูงใจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออกมีความทัดเทียมเสมอภาคกับเพศชายหญิง

ในขณะที่นายปริญญา สอนสำแดง อายุ ๒๓ ปี บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจ ออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างความมั่นใจให้นักศึกษารุ่นน้อง มีอิสระในการแต่งกายมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในการเรียนการสอน สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๑ วันพุธที่ ๒๘ เดือนตุลาคม - วันอังคารที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓


991 1,508