19thJune

19thJune

19thJune

 

December 11,2020

‘หมอหนู’ชูนโยบาย ๓ หมอ

รุกนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน สร้างความเข้าใจให้บุคลากร พร้อมผลักดันการดำเนินงาน เปิดฉากที่บุรีรัมย์ ให้ได้รับการรักษาใกล้บ้าน ไร้รอยต่อ 

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานคนบุรีรัมย์ทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานผลักดันดูแลสุขภาพชาวบุรีรัมย์ ด้วยหมอประจำตัว ๓ คน และจัดทำข้อมูลทำเนียบโครงสร้างทีม โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมประชุมกว่า ๕๐๐ คน ที่ห้องประชุม ชั้น ๙ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ คือ การที่ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว ๓ คน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศ ให้คนไทยได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และเป็นการต่อยอดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาทุกโรค ทุกที่ ซึ่งในวันนี้ได้มาชี้แจงนโยบายและเตรียมความพร้อมให้กับหมอทั้ง ๓ ที่จะประสานความร่วมมือในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้แก่ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการปฐมภูมิ ทำหน้าที่ให้บริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ และหมอเวชปฏิบัติครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เชื่อมประสาน เสริมความรู้ทักษะให้แก่หมอคนที่ ๑ และ ๒ ให้มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น โดยการทำงานจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษา ตามลำดับความรุนแรงของโรค มีการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างกัน และระบบส่งต่อรักษาอย่างไร้รอยต่อ 

“ปัจจุบันบุรีรัมย์มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๒๗,๘๓๔ คน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๑,๑๒๑ คน และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน ๕๘ คน ซึ่งจะทำงานร่วมกันดูแลประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ๑.๖ ล้านคน โดยตั้งเป้าไว้ว่า ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องมีหมอประจำตัวครบ ๓ คน” นายอนุทิน กล่าว

รมว.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า “ประเทศไทยมีระบบสุขภาพปฐมภูมิที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกทำให้ประเทศได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ น้อยที่สุดในโลก การนำระบบสุขภาพปฐมภูมิมาพัฒนาดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยนโยบาย ๓ หมอ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์สุขภาพของคนไทย ให้ได้รับการรักษาดูแล รักษา ส่งเสริมสุขภาพ ที่สะดวกรวดเร็ว เดินทางไปโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น ทำให้ประชาชนมีความสุข บุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างมีความสุข”

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๖ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

28 1,505