25thMay

25thMay

25thMay

 

December 19,2020

เช็ครายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ.โคราช

เช็ครายชื่อผู้สมัคร นายก อบจ. และ ส.อบจ.นครราชสีมา ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

จังหวัดนครราชสีมามีผู้สมัครนายก อบจ. 5 คน ได้แก่

 • เบอร์ 1 ดร.สาธิต ปิติวรา จากคณะก้าวหน้าโคราช
 • เบอร์ 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล จากกลุ่มโคราชโฉมใหม่
 • เบอร์ 3 นพ.สำเริง แหยงกระโทก จากกลุ่มรักษ์โคราช
 • เบอร์ 4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์
 • เบอร์ 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์

มีผู้สมัคร ส.อบจ.ทั้ง 48 เขตเลือกตั้ง 172 คน โดยเรียงลำดับตามหมายเลขผู้สมัคร

อำเภอเมืองนครราชสีมา

เขต 1 

 1. นายธนากร ประพฤทธิพงษ์
 2. นายฉัตร สุภัทรวณิชย์
 3. นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม
 4. น.ส.พคินทร์ สุปัญญเดชา

เขต 2

 1. นายนันทวัฒน์ กมลวัทน์
 2. นายอดุลย์ อยู่ยืน
 3. น.ส.สุธิตา สาสิม
 4. น.ส.อาภัสสร ฮาดเศษ
 5. นางศิรินภา ศรีนัมมัง
 6. นายปัญญา สงทะเล
 7. น.ส.จิรัฐิพรรณษ์ วงศ์จร
 8. นายธนากร วีระกุลเดชทวี

เขต 3

 1. นายภานุนันท์ รัศมี
 2. นางกรกนก บุญปัญญา
 3. นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ
 4. นายนพคุณ วิกัยโกศล 

เขต 4

 1. น.ส.สุพิชา แนวจำปา
 2. นายกฤษฏวัฒน์ อินทรักษา
 3. นายประพจน์ ธรรมประทีป
 4. นายธีรวุฒิ รื่นรวย

เขต 5

 1. นายณัฐพล ชวนกระโทก
 2. น.ส.อริศรา ฤทธิแผลง
 3. น.ส.รัชฎา ใจกล้า

เขต 6

 1. นายอิทธิเดช ดีหนองโดน
 2. นายธีรวีร์ มิตรสูงเนิน
 3. นายทักษิณ เขื่อนโคกสูง

เขต 7

 1. น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนชินกร
 2. นายอโณทัย พินิจไชย
 3. นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์
 4. นายปิยเมษฐ ปราณีตพลกรัง

เขต 8

 1. นายวีรศักดิ์ สุขสนิท
 2. นายสรรชัย กาญจนวัฒนา
 3. นายภาสชัย โรจน์นิรันดร์

อำเภอปากช่อง

เขต 1

 1. นายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย 
 2. นายกิตติศักดิ์ ศิลปะเปียซื่อ

เขต 2

 1. นายสุวรรณ เกษมทะเล 
 2. น.ส.นงนุช เลิศด้วยลาภ
 3. น.ส.วาสนา สอนทองคำ
 4. นายสมยศ คุณเวียง
 5. นายนที ขาวละออ 

เขต 3

 1. นายประสงค์ จงกลนี
 2. นายสมพงษ์ เลิศด้วยลาภ 
 3. นายสุรเศรษฐ์ กิจศิริกูล 
 4. นายสมเกียรติ เลิศด้วยลาภ
 5. นายสนธยา ชะวาลา 

เขต 4

 1. (ถูกตัดสิทธิ์)
 2. นายนิพิฐพงษ์ วิเศษรัตน์
 3. น.ส.วรรณภา อินทร์ศร 
 4. นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ 

อำเภอสีคิ้ว

เขต 1

 1. นายศิริพงษ์ มกรพงศ์
 2. นายอินทร์ เหมจันทึก

เขต 2

 1. นายสุกฤษณ์ วัชรมาลีกุล
 2. นายวรพจน์ บุ่นจันทึก
 3. นายเลิศชัย ธนประศาสน์
 4. น.ส.อินทิรา พิมพ์อุบล
 5. นางกัลยา สื่อสวัสดิ์วณิชย์

อำเภอปักธงชัย

เขต 1

 1. นายภานุ ยนต์สุข
 2. นายธนกฤต จิตตเสถียร
 3. นายทรงกรช พันธ์เกษม

เขต 2

 1. นายวิภพ วงศ์ปรึกษา
 2. นายพรเทพ ศิริโรจนกุล
 3. นายชัยชาญ กล่ำพรมราช
 4. นายพรหมพิริยะ จิตตเสถียร

อำเภอครบุรี

เขต 1 

 1. นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์
 2. นายสุกิต เลียบกระโทก
 3. น.ส.จันทิมา หยุดกระโทก
 4. นายสมชัย รุ่นกระโทก

เขต 2

 1. นายคำผอง ตรีราษ
 2. นางอุไรวรรณ นิยมการ
 3. น.ส.พนอจิต ยิ้มกระโทก
 4. นางนิธิกานต์ ด่านใหม่
 5. นายหัตถชัย ชัชวาล 
 6. นายสุขชีพ ชีระชลสุข

อำเภอโนนสูง

เขต 1

 1. นายสถาพร โชติกลาง
 2. นายธนวัฒน์ ผาสุขมูล
 3. นายสิทธิชัย พุฒกลาง
 4. นายกฤติพงศ์ ถวิลสุวรรณวัง

เขต 2

 1. นายสมพร จินตนามณีรัตน์
 2. นายพงษ์สุระ จินตนามณีรัตน์
 3. นายวิสิฐ พินจอหอ

อำเภอด่านขุนทด

เขต 1

 1. นายเจษฎา พิทยาภรณ์
 2. นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด
 3. นางวรรณศิริ ศิริพูล
 4. นายวุฒิ์ธิระ ครุฑขุนทด
 5. นายจำลอง บุญเอก

เขต 2

 1. นายอภิรักษ์ ด่านกุล
 2. นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์
 3. นายสมาน เกาสันเทียะ
 4. นายอาชวิน ครุฑขุนทด

อำเภอประทาย 

 1. นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ 
 2. นายบัวพันธ์ จันทร์คําวงษ์
 3. นายไพฑูรย์ ลอบไธสง
 4. นายกฤษณ์ ทองนาเมือง

อำเภอพิมาย

เขต 1

 1. นายสาทิช บวชสันเทียะ
 2. นายจาตุรงค์ ถนอมกลาง
 3. นายวิศุทธ์ วิเศษจินดาวัฒน์
 4. นายสมบูรณ์ นิยมไร่

เขต 2

 1. นายปิยทัศน์ พรพินิจพงศ์
 2. นายกมลพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา
 3. นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร

อำเภอชุมพวง 

 1. นางนารดา อึ้งสวัสดิ์
 2. นายอภิชา จงจิระ
 3. นายประทวน วัชรประทีป

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 1. นายชาคริต ทิศกลาง

อำเภอแก้งสนามนาง 

 1. นางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์
 2. นายอุทิศ โคขามลา
 3. นางศศิธิดา อตะศิลา

อำเภอขามทะเลสอ 

 1. นายไพบูลย์ แก้วไพฑูรย์
 2. นางสุพัตรา มากเมือง
 3. นายเชิด ศรีสันเทียะ

อำเภอขามสะแกแสง 

 1. นายบุญธรรม เขตอริยกุล
 2. นายชวาล พัฒนกําชัย

อำเภอคง 

 1. นายไกรวัจน์ จุลศิริวัฒนกุล
 2. นายนพวิทย์ ควรขุนทด
 3. นายสมศรี รถเพชร
 4. ร.ต.สายชล โฉมกลาง

อำเภอจักราช 

 1. นายชัยยุทธ วรรตนิกุล
 2. นายวิสูตร เจริญสันธิ์

อำเภอโชคชัย

 1. นายสมชาย ทมตะขบ
 2. นายซ้าย ผลกระโทก
 3. นายประดิษฐ์ ทองจุ่น

อำเภอเทพารักษ์ 

 1. นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์
 2. นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ 
 3. นายสมพงษ์ เทียบขุนทด

อำเภอโนนแดง

 1. นางพีระดา บูรณะบัญญัติ
 2. นายประกาศิต ประภาภูวมาศ
 3. นางปรานอม ขอผลกลาง

อำเภอโนนไทย

 1. นายแชน ธัญญานนท์
 2. นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์
 3. นายสุชิน ยกสันเทียะ

อำเภอบัวลาย

 1. นายอัมพร ม่วงฉะ
 2. น.ส.จุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล
 3. นายเวโรจน์โชติศิวะพลบุญชู
 4. นายเวียง ชิดนอก
 5. นายสราวุธ สุรรักษ์ดิสัย

อำเภอบัวใหญ่ 

 1. นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
 2. นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์
 3. นายพิเชษฐ์ ปิติเสรีวงศ์

อำเภอบ้านเหลื่อม 

 1. นายณัฐพัชร์ โพธิ์ธีรภัทร
 2. นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ
 3. นายประภาส นิลสง่า 
 4. ร.ต.บรรหาญ การนอก

 อำเภอพระทองคํา 

 1. นายสมิทธ ปลั่งกลาง
 2. นายไพฑูรย์ เพ็ญจันทร์
 3. นายบัณฑิต ชูชื่น

 อำเภอเมืองยาง

 1. นายประเวทย์ ชุมสงฆ์
 2. นายยุ่น นารถจันทึก 
 3. นายสิริพรชัย ฐิติเจริญวงศ์

 อำเภอลําทะเมนชัย 

 1. น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข
 2. นายก้องภพ วงศ์เกียรติขจร
 3. นายจิรณพนธ์ วัธนเศรษฐี

 อำเภอวังน้ำเขียว 

 1. นายเศกสิทธิ์ ไตยเวียง
 2. นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล

 อำเภอสีดา 

 1. นายศิริพิพัฒน์ ประจิต
 2. นายบุญเลียง อดทน
 3. นายวัชรินทร์ ศรีวิชา
 4. นายภานุมาศ แก้วนอก
 5. นายนำชัยมีชัยทูลถวาย อ่วยนอกรักชาติ

 อำเภอสูงเนิน

 1. นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์
 2. นายณัฐพงษ์ วงศ์สว่างวานิช
 3. นายสัมนา ฉัตรบูรณจรัส
 4. นายสมนึก ศรีสันเทียะ

 อำเภอเสิงสาง

 1. นางจินตนา จันเมนชัย
 2. นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์

 อำเภอหนองบุญมาก

 1. นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์
 2. นายชูชาติ ประสาทไทย
 3. นายศุภชัย ไพบูลย์วงศ์

 อำเภอห้วยแถลง

 1. นางอนงค์ ธนสุนทรสุทธิ์
 2. นายสมศักดิ์ ไตรศักดิ์ 
 3. น.ส.กวินตรา อินทร์บำรุง

 


973 1,660