13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

January 16,2021

เปิดทรัพย์สิน‘ระนองรักษ์’ หลังพ้นเก้าอี้‘นายก อบจ.’ ยากจนกว่าช่วงเป็นรัฐมนตรี

“ระนองรักษ์” ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. หลังพ้นเก้าอี้ นายก อบจ.นครราชสีมา พบมีทรัพย์สินเพียง ๔ ล้านกว่าบาท และมีรายได้เพียง ๑๒ ล้าน ส่วนหนี้แค่ ๑.๗ แสนบาท เทียบกับช่วงเป็นรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินถึง ๒๓ ล้าน 

 

ตามที่ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ (นก) สุวรรณฉวี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (นายก อบจ.นครราชสีมา) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และมีการแถลงนโยบายต่อสภา อบจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีการปฏิวัตินำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในชื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งในภายหลังมีคำสั่งไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงส่งผลให้บรรดาผู้บริหารและสมาชิกสภา อปท.อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา ๗-๘ ปี และเพิ่งจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น โดยเริ่มจาก อบจ.ที่มีการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในส่วนของ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์นั้น ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งอีก

ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะทำการประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ ราย คือ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยเปิดเผยระหว่างวันที่ ‪๗ มกราคม ๒๕๖๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.‬ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งนั้น‬

สำหรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ฯ ปรากฏว่า มีรายได้รวม ๑๒,๗๗๔,๔๔๕.๖๐ บาท รายจ่ายรวม ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท มีทรัพย์สินรวม ๔,๓๕๕,๘๔๙.๕๑ บาท และมีหนี้สินรวม ๑๗๘,๘๗๖.๗๔ บาท โดยรายได้นั้นมาจากเงินเดือน (บำนาญ) ๒๖๐,๐๘๕.๖๐ บาท, เงินเดือนและค่าตอบแทน ๑,๐๑๔,๓๖๐ บาท, รายได้จากการขายที่ดิน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท และการขายโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนรายจ่าย ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปโภคบริโภค 

ในขณะที่ทรัพย์สินนั้น แยกเป็นเงินสด ๕๐๐,๐๐๐ บาท, เงินฝาก ๑,๗๐๘,๔๙๙.๕๑ บาท (ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา ๒๒๓,๑๒๙.๕๖ บาท, สาขารัฐสภา ๑๒๑,๒๗๗.๘๙ บาท, สาขาบัวใหญ่ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท, ธนาคารออมสิน สาขาถนนจอมพล ๖๕๕.๑๗ บาท, ธอส.สาขานครราชสีมา ๓,๐๓๙.๒๑ บาท, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (๒ บัญชี) สาขามิตรภาพ-แยกปักธงชัย ๕,๙๖๒.๑๘ บาท และ ๔๔,๓๖๔.๐๖ บาท, ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเสือป่า ๔,๙๔๒.๖๘ บาท, สาขาถนนจอมพล (๒ บัญชี) ๑,๐๐๐ บาท และ ๒,๒๗๕.๓๓ บาท และธนาคารยูโอบี สาขานครราชสีมา ๑,๘๕๓.๔๓ บาท) 

นอกจากนี้ ยังมีที่ดิน ๓ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลพุดซา ๒ แปลง โดยได้มาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙ ทั้งสองแปลง แปลงแรก  ๘๙ ตารางวา มูลค่า ๑๑๑,๒๕๐ บาท แปลงที่สอง ๕๑ ตารางวา มูลค่า ๑๖๖,๑๐๐ บาท และที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (เดิมขึ้นกับอำเภอจักราช) จำนวน ๙ ไร่ ๕๘ ตารางวา มูลค่า ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของที่อยู่อาศัยนั้นระบุว่า พักอาศัยอยู่ที่บ้านของน้องชาย (นายราชพร หงษ์ภักดี) ที่ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา 

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี แจ้งว่าครอบครองยานพาหนะ ๒ คัน ได้แก่ รถยนต์ TOYOTA Hilux ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท และรถยนต์ HONDA Freed ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังระบุว่า มีเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน ๕ รายการได้แก่ ๑.ธนาคารกรุงเทพ ยอดหนี้ ๐.๕๙ บาท ๒.ธนาคากรุงเทพ ๐.๑๐ บาท ๓.ธนาคารกสิกรไทย -๐.๐๒ บาท ๔.ธนาคารกสิกรไทย -๐.๘๑ บาท และ ๕.ธนาคารกรุงไทย ๑๗๘,๘๗๖.๘๘ บาท โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ๔,๑๗๖,๙๗๒.๗๗ บาท 

อนึ่ง ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๙ เป็นบุตรีนายเลิศ หงษ์ภักดี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง กับนางตรูจิตต์ หงษ์ภักดี มีพี่น้อง ๔ คน ได้แก่ นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี, นายกิ่งเพชร หงษ์ภักดี, ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี และพ.ต.อ.ราชพร หงษ์ภักดี สำหรับชีวิตครอบครัวสมรสกับว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตนายอำเภอ และภายหลังเข้าสู่วงการเมือง ลงสมัครส.ส. เคยนั่งเก้าอี้ รมช.พาณิชย์ และต่อมาส่งภริยาลงสนามการเมือง และได้เป็นส.ส. รวมทั้งนั่งเก้าอี้ รมว.กระทรวงไอซีที และรมช.การคลัง จากนั้นลงสมัครนายก อบจ.นครราชสีมา และได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดยว่าที่ร.ต.ไพโรจน์เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๕๐ น. ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ขณะอายุ ๖๑ ปี ซึ่งทั้งคู่มีบุตรร่วมกัน ๓ คน ได้แก่ นายพลพีร์ อดีต ส.ส., นายพีรพร และนายณัฐวัชร์ 

อนึ่ง ในส่วนของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ที่ยื่นต่อป.ป.ช.เมื่อคราวเข้ารับตำแหน่ง รมว.กระทรวงไอซีทีนั้น มีทรัพย์สินรวม ๒๓,๔๔๑,๘๗๙.๙๘ บาท มีหนี้สิน ๑๓๙,๘๖๒,๔๔๐.๖๐ บาท โดยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ๙๐,๒๘๘,๗๙๘ บาท

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๒ วันพุธที่ ๑๓ - วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

41 1,568