30thMay

30thMay

30thMay

 

February 20,2021

นายกอบจ.เมืองช้างแถลงนโยบาย ชู ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาสุรินทร์

แถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ชูยุทธศาสตร์ ๕ แนวทาง พร้อมตั้งรองนายกฯ ๓ คน มาช่วยงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) อ.เมือง จ.สุรินทร์ นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ เพื่อให้นายพรชัยมุ่ง เจริญพร นายก อบจ.สุรินทร์ แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตั้งรองนายก อบจ. ๓ คน ได้แก่ นางนัทธมน ศิริวัฒนวานิช, นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา และนายภุชงค์ สุภัควรางกูร 

โดยนายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ เพื่อพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยนโยบาย ๕ ข้อสำคัญ ได้แก่

๑.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๑.๑ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและสามารถนำมาใช้ เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในอนาคต ๑.๒ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างทั่วถึง

๒.นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ประกอบด้วย ๒.๑ จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐานการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งเพิ่มโอกาสช่องทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา ๒.๒ สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนประชาชน รักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาแหล่งนันทนาการและสถานพักผ่อนหย่อนใจสวนสุขภาพ

๓.นโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประกอบด้วย ๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ๓.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์โดยนำช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์มาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวร่วมกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และสนับสนุนกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษาในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

๓.๓ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสตรีคนชราผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ๓.๔ ส่งเสริมการสาธารณสุขการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์วัสดุการป้องกันโรคเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

๔.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔.๑ ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะและการบำรุงรักษาทางสะพานแหล่งน้ำและโครงการที่เป็นโครงการพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็น เครือข่ายในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นในจังหวัดและตามที่ได้มีการดำเนินการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ๔.๒ ส่งเสริมการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่และการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

๕.นโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย ๕.๑ ส่งเสริมด้านการลงทุนและการพาณิชย์ ตลอดทั้งการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายแดนและบริเวณตลาดขายชายแดนช่องจอมเพื่อให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดกลางการค้าชายแดน ๕.๒ ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคมบริเวณชายแดนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ด้วย

 

 

 ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๗ วันพุธที่ ๑๗ - วันอังคารที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

12 1,466