25thJune

25thJune

25thJune

 

February 24,2021

เลือกตั้งหอการค้าเฉียดฉิว ตัวจริงตัวแทนมาประชุม ๒๑.๗๘ %

หอการค้าโคราชเลือกตั้งกรรมการ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๑๘ คน จากทั้งหมด ๑,๐๐๑ คน คะแนนเป็นไปตามที่บล็อกไว้ “กกต.หอฯ” ยืนยันหาเสียงบล็อกโหวตไม่ผิด สมาชิกมอบอำนาจเลือกตั้งแทนได้ ยอมรับคลาดเคลื่อน แต่ให้ยึดคะแนนบนกระดานเป็นหลัก เลือกประธานใหม่ ๕ มี.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมนกยูง โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ โคราช หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีบริหาร ๒๕๖๒-๒๕๖๓ โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายชัชวาล วงศ์จร รักษาการประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และรักษาการคณะกรรมการหอการค้า อาทิ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ นายสหพล กาญจนเวนิช โดยนายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล รักษาการกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประกาศว่า มีสมาชิก ๒๑๘ คน หรือร้อยละ ๒๑.๗๘ จากทั้งหมด ๑,๐๐๑ คน เข้าร่วมประชุมและการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๒ คน แบ่งเป็นผู้สมัครเขตอำเภอเมือง ๓๖ คน มีผู้สมัครถอนตัว ๑ คน คือ หมายเลข ๔ นายเฉลิมพล บัวสรวง ทำให้มีผู้สมัครเขตอำเภอเมือง ๓๕ คน และผู้สมัครต่างอำเภอ ๑๖ คน 

กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อพัฒนา

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานว่า “หอการค้าจังหวัดฯ เป็นองค์กรนิติบุคคลของภาคเอกชนที่มีความสำคัญ และเป็นที่รู้จักในระดับต้นๆ ของจังหวัดนครราชสีมา มีพันธกิจเป็นผู้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนแด่ผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้งด้านการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจ ทั้งระดับจังหวัด และระดับชาติ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจึงมีสมาชิกที่เป็นปึกแผ่นอยู่จำนวนมาก ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ในสังคมต่างๆ มากมาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งระดับเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่เหล่าสมาชิกหอการค้าจะได้มีโอกาสพบปะกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน”

นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล สรุปว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ ที่จะต้องทราบผลในวันนี้ หลังจากมีการเลือกตั้งแล้ว ได้เข้ามาร่วมกันเพื่อสานงานต่อให้จังหวัดนครราชสีมาพัฒนาเศรษฐกิจยิ่งขึ้นไป”

เลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ

เวลา ๒๐.๐๐ น. ที่ประชุมจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่ ประจำปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ดำเนินการโดยนายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอภิชัย จงเจริญใจ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ได้แก่ นายฉัตรชัย รุ่งเจริญพงษ์ นายวิฑูร ลิ่วเกษมศานต์ และนางศุภลักษณ์ กาญจนเวนิช รวมทั้งนายโกศล สมจินดา ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 

เลือกตั้งแทนคนไม่มา

นายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่า “จะใช้เวลาในการเลือกตั้ง ๑ ชั่วโมง แบบเว้นระยะห่าง โดยต้องตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและรับหลักฐานที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน เพื่อนำไปแสดงหลักฐานรับบัตรเลือกตั้ง และเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน ๘ คูหา โดยต้องใช้เครื่องหมายกากบาทลงบนบัตรเลือกตั้ง เขตอำเภอเมือง เลือกได้ ๒๔ หมายเลข จาก ๓๕ ผู้สมัคร และเขตต่างอำเภอ เลือกได้ ๑๑ หมายเลข จาก ๑๖ ผู้สมัคร ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วม ๒๑๘ คน เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ๒๑๕ คน ส่วนอีก ๓ คน เป็นสมาชิกหอการค้าไม่ถึง ๖ เดือน โดยทุกคนจะมีกระดาษสีชมพูอยู่ในมือ สามารถนำมาแลกบัตรเลือกตั้งได้ ส่วนใครที่มี ๒ ใบก็ไม่ต้องตกใจ เพราะเป็นการมอบอำนาจจากผู้ที่เดินทางมาเลือกตั้งไม่ได้ จึงมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการเลือกตั้งแทน”  

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน ๓๕ คน เรียงตามหมายเลข ดังนี้ ๑.นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช บริษัท เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด ๒.นายภูดิท สุวรรณสิทธิ์ MG GOOD CAR ๓.นายอิทธิพล ถนัดกุลกิจ หจก.เคราการช่าง ๔.นายเฉลิมพล บัวสรวง แชมป์ สปอร์ต (ถอนตัว) ๕.นายภูมิพัฒน์ ขจรภพ หจก.นกออกเซอร์วิส ๖.นายพุทธิพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ บริษัท ซิกเนเจอร์โกลบอลไลน์ จำกัด ๗.นายจิรพิสิษฐ์ รุจน์เจริญ Otaru café/Airplane Park ๘.นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด

๙.นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ร้านสปริ๊นท์การ์เม้น ๑๐.นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช หจก.กิจรุ่งเรืองอลูมินั่ม ๑๑.นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด ๑๒.นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ๑๓.ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ บริษัท เดวา ๑๖๘ จำกัด ๑๔.ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑๕.นายธนพันธ์ ศิริธนชัย บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด ๑๖.นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ บริษัท นครชัย ๒๑ จำกัด ๑๗.นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ๑๘.นายปริญ กัญจนาทิพย์ บริษัท เชิดชัยออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๑๙.นางสาวเกรซ ไตรบัญญัติกุล บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ๒๐.นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์ บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด

.นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ร้านด๊ะดาดสเต็กจิ้มก๊ะแจ่ว ๒๒.นายวีรศักดิ์ บุญเพลิง สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ๒๓.นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ หจก.เจโอมาร์เก็ตติ้ง ๒๔.นายวงศกร นิมมิต บริษัท ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จำกัด ๒๕.นายก่อเกียรติ บินอารี บริษัท มายด์ บูสเตอร์ จำกัด ๒๖.ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก บริษัท โคราช เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ๒๗.นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ หจก.ยงประเสริฐ ๒๕๕๙ ๒๘.นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล บริษัท เค พับบลิค จำกัด ๒๙.นายสหพล กาญจนเวนิช บริษัท ๖๘๘๙ ADVERTISING AND ENTERTAINMENT จำกัด ๓๐.นายโชคชัย พิชัยวรกุล ร้านมดส้มโคราช ๓๑.นายไพจิตร มานะศิลป์ บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด ๓๒.นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ บริษัท บีทูบีมีเดีย จำกัด ๓๓.นางสุภัตรา สุวรรณโชติ บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด ๓๔.นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ บริษัท ชาญ-สุ คอนสตรัคชั่น จำกัด ๓๕.นางอังคณารัตน์ บุญพุ่มพวง ร้านธณารัตน์ เฮลท์ฟู้ด และ ๓๖.นายศักดิ์ชัย จามรสุริยา บริษัท ซ.อะไหล่อีเลคทริค จำกัด ซึ่งในจำนวน ๓๕ คนนี้ ต้องเลือกตั้งไม่เกิน ๒๔ คน

เขตต่างอำเภอมีผู้สมัครจำนวน ๑๖ คน เรียงตามหมายเลข ดังนี้ ๑.ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ บริษัท เดอะเปียโนรีสอรืท จำกัด ๒.นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ ๓.นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล บริษัท ตรงพานิชอโกรโปรดักส์ จำกัด ๔.นายสถาพร คูประทุมศิริ บริษัท ยงสวัสดิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ๕.นายวิชัย ฉัตรวงศ์วาน หจก.รวมเกษตรอุตสาหกรรม ๖.นายธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ บริษัท โซลมอเตอร์สปอร์ต จำกัด ๗.นายเจษฎา ยินดี โรงแรม น้อง-หนึ่ง โมเดิร์นวิว ๘.นายกฤษณภัทร มหาปิติ บ้านขนมคุณภัทรา ๙.นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล บ้านดิน วังน้ำเขียว ๑๐.นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ บริษัท เอส.แอล.โอเอ แอนด์ เทเลคอม จำกัด ๑๑.นายมานะ เส็งศิริ ส.มานะซีเมนต์บล๊อก ๑๒.นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร หจก.สยาม เค สหขนส่ง ๑๓.นางวันวิสาห์ พิทักษ์สกุลถาวร หจก.สยาม เค สหขนส่ง ๑๔.นางกชนิภา ชยเกษมทรัพย์ บริษัท ไอโอที คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๕.นายสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ บริษัท SME โค๊ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด และ ๑๖.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด ในจำนวนนี้เลือกตั้งได้ไม่เกิน ๑๑ คน

ผลคะแนนหลังเลือกตั้ง

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้ใช้เวลาในการลงคะแนน ๑ ชั่วโมง จากนั้นจึงนับคะแนนและรวมคะแนน ปรากฏว่า ผู้ได้รับเลือกตั้ง ๒๔ คนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เรียงตามคะแนน ดังนี้ อันดับ ๑ หมายเลข ๑๔ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ๑๖๘ คะแนน อันดับ ๒ หมายเลข ๑๖ นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ ๑๖๓ คะแนน อันดับ ๓ หมายเลข ๑๑ นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ๑๕๗ คะแนน อันดับ ๔ หมายเลข ๒๔ นายวงศกร นิมมิต ๑๕๕ คะแนน อันดับ ๕ หมายเลข ๓๒ นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ ๑๕๔ คะแนน อันดับ ๖ หมายเลข ๑๐ นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช ๑๕๓ คะแนน อันดับ ๗ หมายเลข ๙ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ๑๕๓ คะแนน อันดับ ๘ หมายเลข ๓๑ นายไพจิตร มานะศิลป์ ๑๕๓ คะแนน อันดับ ๙ หมายเลข ๒๐ นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์ ๑๕๐ คะแนน อันดับ ๑๐ หมายเลข ๒๘ นายจีรวัฒน์ ศิริกุล ๑๔๔ คะแนน อันดับ ๑๑ หมายเลข ๒๖ ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก ๑๔๓ คะแนน อันดับ ๑๒ หมายเลข ๒๕ นายก่อเกียรติ บินอารี ๑๔๐ คะแนน อันดับ ๑๓ หมายเลข ๑๘ นายปริญ กัญจนาทิพย์ ๑๓๘ คะแนน อันดับ ๑๔ หมายเลข ๒๓ นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ ๑๓๕ คะแนน อันดับ ๑๕ หมายเลข ๑๙ นางสาวเกรซ ไตรบัญญัติกุล ๑๒๙ คะแนน อันดับ ๑๖ หมายเลข ๒๑ นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ๑๒๗ คะแนน อันดับ ๑๗ หมายเลข ๑๓ ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ ๑๒๔ คะแนน อันดับ ๑๘ หมายเลข ๒๒ นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง ๑๒๓ คะแนน อันดับ ๑๙ หมายเลข ๒๗ นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ ๑๒๓ คะแนน อันดับ ๒๐ หมายเลข ๒๙ นายสหพล กาญจนเวนิช ๑๑๘ คะแนน อันดับ ๒๑ หมายเลข ๑๗ นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ๑๑๓ คะแนน อันดับ ๒๒ หมายเลข๑๕ นายธนพันธ์ ศิริธนชัย ๑๐๘ คะแนน อันดับ ๒๓ หมายเลข ๑ นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช ๑๐๓ คะแนน และ อันดับ ๒๔ หมายเลข ๑๒ นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง ๑๐๓ คะแนน

เขตต่างอำเภอ ๑๑ คน ผลคะแนนมีดังนี้ อันดับ ๑ หมายเลข ๑ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ๑๖๖ คะแนน อันดับ ๒ หมายเลข ๙ นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล ๑๕๙ คะแนน อันดับ ๓ หมายเลข ๕ นายวิรัช ฉัตรวงศ์วาน ๑๕๘ คะแนน อันดับ ๔ หมายเลข ๒ นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ๑๕๕ คะแนน อันดับ ๕ หมายเลข ๖ นายธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ ๑๕๓ คะแนน อันดับ ๖ หมายเลข ๗ นายเจษฎา ยินดี ๑๕๒ คะแนน อันดับ ๗ หมายเลข ๘ นายกฤษณภัทร มหาปิติ ๑๔๕ คะแนน อันดับ ๘ หมายเลข ๔ นายสถาพร คูประทุมศิริ ๑๔๕ คะแนน อันดับ ๙ หมายเลข ๑๐ นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ ๑๓๕ คะแนน อันดับ ๑๐ หมายเลข ๓ นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล ๑๒๙ คะแนน และ อันดับ ๑๑ หมายเลข ๑๑ นายมานะ เส็งศิริ ๑๐๙ คะแนน

ผลคะแนนไม่ตรงประกาศ

จากนั้น ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีการเผยแพร่ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยมีลายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกำกับไว้ด้วย ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ผลคะแนนที่นับหลังจากปิดหีบเลือกตั้งนั้น ไม่ตรงกับผลคะแนนที่มีการเผยแพร่ออกมา ดังนี้ เขตอำเภอเมืองนครราชสีมาทั้ง ๒๔ คน ประกอบด้วย อันดับ ๑ หมายเลข ๑๔ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล ๑๖๘ คะแนน อันดับ ๒ หมายเลข ๑๖ นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ ๑๖๔ คะแนน อันดับ ๓ หมายเลข ๑๑ นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ๑๕๖ คะแนน อันดับ ๔ หมายเลข ๒๔ นายวงศกร นิมมิต ๑๕๕ คะแนน อันดับ ๕ หมายเลข ๓๒ นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ ๑๕๔ คะแนน อันดับ ๖ หมายเลข ๑๐ นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช ๑๕๔ คะแนน อันดับ ๗ หมายเลข ๙ นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ๑๕๒ คะแนน อันดับ ๘ หมายเลข ๓๑ นายไพจิตร มานะศิลป์ ๑๕๐ คะแนน อันดับ ๙ หมายเลข ๒๐ นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์ ๑๕๐ คะแนน อันดับ ๑๐ หมายเลข ๒๘ นายจีรวัฒน์ ศิริกุล ๑๔๘ คะแนน อันดับ ๑๑ หมายเลข ๒๖ ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก ๑๔๓ คะแนน อันดับ ๑๒ หมายเลข ๒๕ นายก่อเกียรติ บินอารี ๑๓๙ คะแนน อันดับ ๑๓ หมายเลข ๑๘ นายปริญ กัญจนาทิพย์ ๑๓๗ คะแนน อันดับ ๑๔ หมายเลข ๒๓ นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ ๑๓๖ คะแนน อันดับ ๑๕ หมายเลข ๑๙ นางสาวเกรซ ไตรบัญญัติกุล ๑๒๙ คะแนน อันดับ ๑๖ หมายเลข ๒๑ นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ๑๒๘ คะแนน อันดับ ๑๗ หมายเลข ๒๒ นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง ๑๒๕ คะแนน อันดับ ๑๘ หมายเลข ๑๓ ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ ๑๒๔ คะแนน อันดับ ๑๙ หมายเลข ๒๗ นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ ๑๒๓ คะแนน อันดับ ๒๐ หมายเลข ๒๙ นายสหพล กาญจนเวนิช ๑๑๘ คะแนน อันดับ ๒๑ หมายเลข ๑๗ นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ ๑๑๓ คะแนน อันดับ ๒๒ หมายเลข ๑๕ นายธนพันธ์ ศิริธนชัย ๑๐๙ คะแนน อันดับ ๒๓ หมายเลข ๑ นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช ๑๐๓ คะแนน และ อันดับ ๒๔ หมายเลข ๑๒ นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง ๑๐๓ คะแนน

เขตต่างอำเภอ ทั้ง ๑๑ คน ประกอบด้วย อันดับ ๑ หมายเลข ๑ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ๑๖๖ คะแนน อันดับ ๒ หมายเลข ๙ นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล ๑๖๐ คะแนน อันดับ ๓ หมายเลข ๕ นายวิรัช ฉัตรวงศ์วาน ๑๕๘ คะแนน อันดับ ๔หมายเลข ๒ นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ๑๕๕ คะแนน อันดับ ๕ หมายเลข ๖ นายธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ ๑๕๕ คะแนน อันดับ ๖ หมายเลข ๗ นายเจษฎา ยินดี ๑๕๓ คะแนน อันดับ ๗ หมายเลข ๘ นายกฤษณภัทร มหาปิติ ๑๔๖ คะแนน อันดับ ๘ หมายเลข ๔ นายสถาพร คูประทุมศิริ ๑๔๕ คะแนน อันดับ ๙ หมายเลข ๑๐ นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ ๑๓๕ คะแนน อันดับ ๑๐ หมายเลข ๓ นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล ๑๓๐ คะแนน และ อันดับ ๑๑ หมายเลข ๑๑ นายมานะ เส็งศิริ ๑๑๐ คะแนน

มอบอำนาจได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ให้สัมภาษณ์กับ ‘โคราชคนอีสาน’ ว่า “การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งการมอบอำนาจ หนึ่งคนรับมอบอำนาจได้หนึ่งคนเท่านั้น ส่วนที่มีคนบอกว่ารับมอบได้ ๒ คนนั้น ไม่มีแน่นอน ผมประกาศในที่ประชุมแล้ว ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีปัญหาอะไร เหมือนกับทุกครั้งที่ผมเคยเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง”

หาเสียงบล็อกโหวตไม่ผิด

ต่อข้อถามว่า การหาเสียงบล็อกโหวตให้เลือกคนนั้นคนนี้สามารถทำได้หรือไม่ นายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า “สามารถทำได้ จะหาเสียงอย่างไรก็ทำได้ ไม่มีปัญหา แต่ห้ามหาเสียงในพื้นที่ห้องที่ใช้เลือกตั้งเพราะไม่เหมาะสม บางคนจะแจกเสื้อกัน ก็แจกไป เพราะไม่มีกฎระเบียบห้ามไว้ ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ ทำอย่างไรให้การเลือกตั้งเรียบร้อยที่สุด มีความเป็นธรรม แต่ในกระบวนการก่อนการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร เราไม่ห้าม เพราะถ้าทำแล้วไม่เกิดผลกระทบหรือผลเสียต่อการเลือกตั้งก็ทำได้ เขาจะใช้วิธีการจูงใจอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขา สามารถทำได้เต็มที่ เพราะองค์กรนี้ไม่ใช่การเมือง แต่เป็นการอาสาเข้ามาทำงาน จึงต้องการเห็นบรรยากาศการเลือกตั้งที่มีสมาชิกมาใช้สิทธิจำนวนมาก ซึ่งครั้งนี้มีคนมาเข้าประชุม ๒๑๘ คน ใช้สิทธิได้ ๒๑๕ คน สำหรับ ๓ คนที่ไม่มีสิทธิ เพราะอายุสมาชิกยังไม่ถึง ๖ เดือน แต่ก็ถือว่า มีผู้มาเลือกตั้งเยอะกว่าทุกครั้ง ส่วนสมาชิกอีกกว่า ๗๐๐ คน ไม่มาก็บอกไม่ได้ว่า เป็นเพราะอะไร เขาอาจจะมีธุระ และช่วงนี้ยังเป็นช่วงโควิดระบาดด้วย แต่คงจะเดาใจไม่ได้ว่า ทำไมสมาชิกถึงไม่มาใช้สิทธิ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาใช้สิทธิประมาณนี้ ครั้งนี้ถือว่า มามากพอสมควร ก็เหมือนกับการเลือกตั้งทางการเมือง มีคนมาใช้สิทธิร้อยละ ๖๐-๗๐ ส่วนอีกร้อยละ ๓๐ ไปไหนก็ไม่ทราบได้”

ยึดผลคะแนนบนกระดาน

‘โคราชคนอีสาน’ ถามอีกว่า “ผลคะแนนที่ประกาศมาไม่ตรงกับที่นับหลังจากการเลือกตั้ง สาเหตุนี้เกิดจากอะไร” นายเลิศศักดิ์ ตอบว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะยึดผลคะแนนที่ระบุในกระดานนับคะแนนเป็นหลัก ส่วนที่มีการระบุลงไปในคอมพิวเตอร์อาจจะคลาดเคลื่อนได้ เพียงแต่เราต้องการให้เห็นว่า คะแนนใครมีเท่าไหร่ ซึ่งประเด็นนี้มีความไม่เที่ยงตรงทุกสมัย ฉะนั้นจะยึดถือผลคะแนนที่ระบุในกระดานเป็นหลัก เพราะว่าในการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้งนั้น จะมีคณะกรรมการฯ ควบคุมอยู่ มีการจดคะแนน ตรวจสอบคะแนนอยู่เสมอ ดังนั้นต้องยึดถือคะแนนบนกระดานเป็นหลัก ซึ่งการประกาศอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประกาศผลเพื่อให้คนคัดค้าน หากไม่มีใครคัดค้านก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป”

เตรียมเลือกประธานหอฯ

ทั้งนี้ นายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ เปิดเผยถึงการเลือกประธานหอการค้าฯ ว่า “จะมีขึ้นในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดฯ โดยจะมีการเชิญคณะที่ปรึกษารวมทั้งประธานกิตติมศักดิ์หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย”

อนึ่ง ‘โคราชคนอีสาน’ เคยเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งผู้สมัครแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลพร้อมเชิญชวนให้เลือกกลุ่มของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊กส่วนตัวและไลน์ โดยให้เลือกผู้สมัครเขตอำเภอเมืองหมายเลข ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ และผู้สมัครต่างอำเภอ หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ผลปรากฏว่า จากรายชื่อที่มีการเชิญชวนให้เลือก มีเพียงหมายเลข ๓๐ นายโชคชัย พิชัยวรกุล ร้านมดส้มโคราช ที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การเลือกตั้ง โดยนายโชคชัย พิชัยวรกุล ให้เหตุผลสั้นๆ กับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร”

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในจำนวนที่มากขึ้น ก็มีการเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่อต่างๆ เช่นกันโดยระบุว่า “เขตอำเภอเมือง สมัคร ๓๖ คน เลือกตั้งให้ได้จำนวน ๒๔ คน เขตต่างอำเภอ สมัคร ๑๖ คน เลือกตั้งให้ได้จำนวน ๑๑ คน เราขอโอกาสเข้ามาเพื่อทำงานให้สมาชิกหอการค้า และสร้างอนาคตใหม่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โปรดเลือกคนรุ่นใหม่ เขตอำเภอเมือง เลือกเบอร์ ๑, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖ คนรุ่นใหม่เขตต่างอำเภอเลือกเบอร์ ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๔, ๑๕,๑๖ เท่านั้น ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันปรับปรุงซ่อมบ้านที่เรารักกันแล้วทุกท่าน...ขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาทำงานช่วยหอการค้าโคราชเรา....ด้วยความเคารพรัก...คนรักหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา”


33 1,544