12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

February 27,2021

‘อำเภอภูกระโดน’ฉลุย สภา อบจ.ยืนยันจำเป็นจริง

สภา อบจ.ยกมือเห็นชอบจัดตั้ง “อำเภอภูกระโดน” หลังลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ยืนยันจำเป็น ชี้ประชาชน ๓ ตำบล อยู่ห่างไกลเดินทางลำบาก และขาดความปลอดภัย ชี้หากในสภามีแค่ ส.จ.สีคิ้ว คงเห็นชอบตั้งแต่การประชุมครั้งแรก เพราะทำหน้าที่ได้ดี

 

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา เสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.) เรื่องการจัดตั้งอำเภอภูกระโดน ในวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ สำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา โดยอำเภอภูกระโดน จะประกอบด้วย ๓ ตำบลในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว คือ ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองหญ้าขาว และตำบลดอนเมือง ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ ๓ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๓๐,๙๒๗ คน ๑๑,๔๔๓ ครัวเรือน

โดยที่ประชุมสภาฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อศึกษาการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน ๗ คน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองข้อเสนอตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ โดยคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน ได้แก่ ๑.นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ๒.นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ๓.นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ๔.นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ๕.นายทวีศิลป์ เสนามาผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ๖.นายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอาวุโสอำเภอสีคิ้ว และ ๗.นางสาวนงค์รักษ์ พวกจันทึก ปลัดอำเภอสีคิ้ว

ล่าสุด วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ทำหน้าที่ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา มีนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล และนายสมเกียรติ ตันดิลกระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ. รวมทั้งสมาชิกสภา ๔๘ คน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากอำเภอสีคิ้ว และ ๓ ตำบลที่ขอแยกไปจัดตั้งเป็นอำเภอภูกระโดน อาทิ นายอนันต์ สิทธิเสือ นายก อบต.หนองหญ้าขาว และผู้นำชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก ๓ ตำบล เข้าร่วมรับฟังญัตติ เรื่องการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน

ขอจัดตั้งอำเภอภูกระโดน

ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา แถลงญัตติว่า “ผมได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้มาขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน ประกอบด้วย ๓ ตำบลในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว คือ ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองหญ้าขาว และตำบลดอนเมือง ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่ ๓ ตำบล ๔๙ หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๓๐,๙๒๗ คน ๑๑,๔๔๓ ครัวเรือน โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ด้วยเหตุผลความจำเป็นพิเศษตามลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครองหรือความมั่นคง โดยมีเหตุผลว่า เป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีระยะทางหมู่บ้านไกลจากตัวอำเภอสีคิ้วประมาณ ๕๑-๘๐ กิโลเมตร ประชาชนเดินทางไปติดต่อราชการและขอรับบริการจากภาครัฐไม่สะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายการเดินทาง เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและลพบุรี และมีปัญหาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนปัญหายาเสพติด เนื่องจากห่างไกลสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการประชาชน อำเภอสีคิ้วจึงพิจารณาขอจัดตั้งอำเภอใหม่ด้วยเหตุผลความจำเป็นพิเศษทางดังกล่าว

สำหรับการพิจารณาการจัดตั้งอำเภอภูกระโดนผ่านการเห็นชอบตามลำดับแล้ว สภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใสให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒, สภา อบต.หนองหญ้าขาวให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสภา อบต.ดอนเมืองให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส่วนที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสีคิ้วให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ สภา อบจ.นครราชสีมา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา การจัดตั้งอำเภอภูกระโดน เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดตั้งอำเภอภูกระโดน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จังหวัดนครราชสีมาจึงขอความเห็นชอบในการจัดตั้งอำเภอใหม่ ให้สภา อบจ.พิจารณาเห็นชอบต่อไป

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดอำเภอไว้ว่า ๑.ได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๒.มีราษฎรไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ คน และ ๓.ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภา อบจ. และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หากการพิจารณาการตั้งอำเภอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองหรือความมั่นคง เช่น พื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีปัญหาด้านความไม่สงบเรียบร้อย เป็นพื้นที่ชายแดน และเป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริ ฯลฯ ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม.พิจารณาจัดตั้งเป็นกรณีไป

ศึกษาอำเภอภูกระโดน

จากนั้น นายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาการจัดตั้งอำเภอภูกระโดน กล่าวรายงานผลการศึกษาว่า “สืบเนื่องจากญัตติขอจัดตั้งอำเภอภูกระโดนเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ แต่ด้วยสภา อบจ. มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน โดยลงพื้นที่ตรวจสอบในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การลงพื้นที่ครั้งนี้ นัดหมายรวมตัวกันที่โรงเรียนหนองน้ำใส ซึ่งพูดคุยถึงกิจกรรมและการศึกษาพื้นที่ เพื่อหาสถานที่ตั้งอำเภอ สถานที่ราชการ แหล่งน้ำ และการคมนาคม โดยเดินทางไปไกลสุดที่บ้านปางโก เป็นเขตติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด และอีกด้านติดต่อกับจังหวัดลพบุรี หากจะเดินทางจากอำเภอสีคิ้วมาบ้านปางโก จะต้องเดินทางผ่านอำเภอปากช่อง รวมระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลมาก ซึ่งในการประชุมที่โรงเรียนหนองน้ำใส ผมสอบถามผู้มาเข้าร่วมประชุมว่า มีกลุ่มรักษ์สีคิ้วหรือไม่ เนื่องจากไม่ต้องการเห็นภาพกลุ่มรักษ์สีคิ้วมาอยู่หน้า อบจ. ในการขอความเห็นชอบการจัดตั้งอำเภอภูกระโดน

พื้นที่เหมาะสม

“จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า พื้นที่ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองน้ำใส ตำบลหนองหญ้าขาว และตำบลดอนเมือง มีระยะทางห่างไกลจากอำเภอสีคิ้ว ไม่มีสถานีตำรวจ ทำให้มีปัญหาด้านความปลอดภัยและยาเสพติด หากจะมาโรงพักต้องเดินทางมาที่อำเภอสีคิ้ว สำหรับพื้นที่จัดตั้งที่ว่าการอำเภอภูกระโดน ถือว่าเหมาะสม บริเวณด้านหลังติดภูเขา ด้านหน้ามีแหล่งน้ำ ถือเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสวยงามมาก ในพื้นที่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอ จะมีที่ดินอยู่ ๙๐ ไร่ เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมสำหรับไว้ก่อสร้างโรงพยาบาล โดยสรุปการลงพื้นที่ได้ว่า ประชาชนมีความลำบากมากในการเดินทางมาติดต่อราชการระดับอำเภอ ซึ่งในฐานะคณะกรรมการฯ เห็นชอบว่า มีความเหมาะสมในการตั้งอำเภอใหม่ เป็นเจตน์จำนงที่จะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ๓ ตำบลดังกล่าว ให้ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัย” ส.อบจ.อำเภอบ้านเหลื่อม กล่าว

เปิดอภิปราย

นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๓ อภิปรายว่า “ผมมีข้อมูลเสริมหากมีการจัดตั้งอำเภอใหม่ คือ ๑.ไฟฟ้า จำเป็นต้องมีทุกอำเภอ ๒.กระทรวงมหาดไทย ต้องมีสำนักงานที่ดินประจำอำเภอ ไม่จำเป็นต้องมีทุกอำเภอ ๓.เรื่องประปา จำเป็นต้องมีไว้เพื่อความสะดวกของประชาชน ๔.เรื่องศาล อัยการ การบังคับคดี และราชทัณฑ์ เฉพาะอำเภอใหม่จำเป็นต้องมี ๕.สถานีตำรวจ ซึ่งบางพื้นที่มีมากถึง ๒ แห่ง เช่น อำเภอนางรอง ๖.การศึกษา จะต้องมีสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ ๗.การสาธารณสุข จะต้องมีโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องทราบไว้ หากอำเภอภูกระโดนผ่านการเห็นชอบ”

ส.จ.สีคิ้วทำหน้าที่ได้ดี

นางสาวจุฑาสัณห์ ตั้งตรีวีระกุล ส.อบจ.อำเภอบัวลาย อภิปรายว่า “ญัตตินี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการแก้ไขแผนที่ประเทศไทย ซึ่งเคยได้ฟังบรรยายมาว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการแก้ไขแผนที่ประเทศอยู่ตลอดเวลา โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน มีการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และจากที่รับฟังรายงานจากนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ เมื่อสักครู่ จึงขอสนับสนุนการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน ถ้าสภาฯ แห่งนี้มี ส.อบจ. ๒ คน คือ นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ และนายเลิศชัย ธนประศาสน์ ซึ่งเป็น ส.อบจ.อำเภอสีคิ้วทั้งคู่ คิดว่าญัตตินี้คงผ่านการเห็นชอบตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว เพราะทั้งสองคน ทำหน้าที่การเป็น ส.อบจ.อำเภอสีคิ้วได้เป็นอย่างดี เพราะมาเล่าเรื่องราวและขอความเห็นชอบในการจัดตั้งอำเภอภูกระโดน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน แต่สภาแห่งนี้มี ส.อบจ. อีก ๓๑ อำเภอ จำนวน ๔๖ คน จึงขอเวลาในการศึกษาพื้นที่จริง และรับฟังปัญหาของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว จึงเป็นความสง่างามของการจัดตั้งอำเภอใหม่ เพราะเมื่อทุกคนจะต้องยกมือผ่าน จะได้มีเหตุผลที่จะบอกประชาชนทั่วประเทศว่า ทำไมจึงยกมือรับรอง เพราะคาดว่า หากอำเภอภูกระโดนจัดตั้งได้ คงจะมีอีกหลายอำเภอเกิดขึ้นอีก”

ส.จ.ยกมือเห็นชอบ

จากนั้น นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ให้สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบญัตติ เรื่องการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน ผลปรากฏว่า มีผู้เห็นชอบจำนวน ๔๓ คน และงดออกเสียง ๕ คน แบ่งเป็น ผู้ทำหน้าที่ประธานและรองประธานสภา ๓ คน ไม่อยู่ในห้องประชุม ๑ คน และยกมืองดออกเสียง ๑ คน คือ นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อำเภอสีดา

ประวัติศาสตร์ต้องจารึก

นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต ๒ อภิปรายว่า “ในนามเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดดั้งอำเภอภูกระโดน และตัวแทนประชาชนจาก ๓ ตำบล ขอขอบคุณประธานสภาฯ และประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งลงพื้นที่และได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนหนองน้ำใส มีผู้นำชุมชนหลายคน คอยต้อนรับคณะกรรมการฯ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังว่า อำเภอใหม่นี้จะเกิดขึ้นในยุคของ อบจ.โคราชโฉมใหม่ ซึ่งปรากฏตามที่ทุกคนอภิปรายว่า การที่สภามีความเห็นชอบในการจัดตั้งอำเภอใหม่ เป็นหน้าเป็นตาของสภา ไม่เฉพาะ ส.อบจ.สีคิ้ว แต่เป็นของทุกคนทั้ง ๓๒ อำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหาร ที่มองเห็นความสำคัญของประชาชนเป็นหลัก ผมเชื่อว่า ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกว่า สภาแห่งนี้ได้อนุมัติเห็นชอบในการจัดตั้งอำเภอใหม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชน”

นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ส.อบจ.อำเภอสูงเนิน กล่าวท้ายสุดว่า “ผมในฐานะตัวแทนสภา อบจ.ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดนครราชสีมา ที่วันนี้สภาได้เห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน”

ขอบคุณสภา อบจ.

ภายหลังการประชุม นายอนันต์ สิทธิเสือ นายก อบต.หนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว ให้สัมภาษณ์ “โคราชคนอีสาน” ว่า “วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสำเร็จของชาวภูกระโดน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดยประธานสภา และนายก อบจ. ได้เห็นชอบการจัดตั้งอำเภอใหม่ อำเภอภูกระโดน ต้องขอขอบคุณนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดความสำเร็จ โดยเฉพาะประชาชนในเขต ๓ ตำบล หวังว่า หลังจากนี้ ครม.จะเห็นชอบ และเร่งให้ตั้งอำเภอภูกระโดนโดยเร็ว เพราะประชาชน ๓ ตำบลนั้น ลำบากอย่างมาก ต้องเดินทางเข้าอำเภอสีคิ้วกว่า ๘๐ กิโลเมตร บางคนที่มีอาการเจ็บไข้ก็ต้องเดินทางไปที่อำเภอ บางคนก็อาจจะเสียชีวิตระหว่างเดินทาง โดยการตั้งอำเภอใหม่นี้ ถือว่าเป็นผลดี ไม่มีผลเสีย ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกกระจายมาสู่ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน และงบประมาณต่างๆ จะได้ไม่ต้องไปแย่งงบประมาณกับอำเภอสีคิ้ว ซึ่งมี อบต. ๑๑ แห่ง และ ๓ เทศบาล หากจะมีการคัดค้านก็คงทำได้ยาก เพราะประชาชน ๓ ตำบล มีความเห็นตรงกัน โดยผ่านการทำประชาคมระดับหมู่บ้าน หลังจากนี้ก็ต้องดำเนินการต่อไปอีก จะใช้เวลานานหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย”

ทั้งนี้ สถานที่ก่อตั้งศูนย์ราชการอำเภอภูกระโดนเป็นที่ราชพัสดุ ตั้งอยู่ที่บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเนื้อที่ ๑๐๘ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา และอยู่ห่างจากอำเภอสีคิ้ว ๓๗ กิโลเมตร ซึ่งอำเภอภูกระโดนมีพื้นที่รวม ๓ ตำบล จำนวน ๒๓๓,๑๒๕ ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ๑๖๔,๙๓๓ ไร่ มีประชากร ๓๐,๙๒๗ คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๐ มีวัด ๔๗ แห่ง โรงเรียน ๑๗ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓ แห่ง

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๘ วันพุธที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ ๒ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

45 1,626