13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

February 27,2021

ยกระดับ‘สโตนเฮ้นจ์เมืองไทย’ รองรับท่องเที่ยวหลังโควิด

นายก อบจ.ร่วมใจพัฒนา “มอหินขาว” ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ สานต่อพระราชปณิธาน โครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ยกระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว หวังสร้างรายได้ให้ประเทศหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย

 

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่จิตอาสา คณะผู้บริหาร ปลัดและรองปลัด ข้าราชการ และพนักงาน ในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ กว่า ๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ นำร่องในพื้นที่มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองชัยภูมิ กว่า ๓๖ กิโลเมตร 

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่ต้องการให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อติดอันดับโลกของประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า “สโตนเฮ้นจ์เมืองไทย” และยังเป็นการช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน เป็นแนวทางในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการช่วยฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นจุดสร้างรายได้แก่จังหวัดชัยภูมิและประเทศไทย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ คลี่คลาย

นางสาวอรอาภา โลห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นลูกสาวของนายอร่าม โลห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า “ในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้เป็นจุดนำร่อง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวย งดงาม โด่งดังไปทั่วโลก ต่อจากนี้ไปมอหินขาวถือเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  ไม่ใช่เฉพาะจะมาเที่ยวได้ช่วงฤดูหนาวเท่านั้น แต่ต่อไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้เข้ามาเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิ โดยสามารถให้มิหินขาวเป็นอีกจุดที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย”

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๖๘ วันพุธที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ - วันอังคารที่ ๒ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

41 1,569