21stApril

21stApril

21stApril

 

March 20,2021

เปิดเวทีสาธารณะแก้มลพิษ “อุดรธานีอากาศดียั่งยืน”

เปิดเวทีสมัชชานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM2.5 และกลิ่นจากโรงงานยางพารา ให้ทุกภาคส่วนพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน

 

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.๒๕๖๔ “อุดรธานี อากาศดีอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.ธัชไท กีระติพงศ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาพัฒน์ฯ ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ๘ นายณรงค์ พลละเอียด อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และประธานร่วมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด.อุดรธานี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีและประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วย “อุดรธานี อากาศดีอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ อุดรธานี 

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหามลภาวะทางอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี จึงได้มีการประชุมหารือส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้ ๑.คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานอนุกรรมการ ๒.คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะจากกลิ่น โดยมีนางนิสิต ศักยพันธ์ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ

  โดยผลจากการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และประเด็นมลภาวะจากกลิ่น โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อยกร่างนโยบายสาธารณะ รวม ๕ ครั้ง และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวในระดับพื้นที่ เพื่อปรับแก้ไขปรับปรุงร่างนโยบายสาธารณะ ๕ เวที รวมผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาร่างนโยบายสาธารณะกว่า ๓๐๐ คน สำหรับเวทีสมัชชาฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณา ปรับปรุงแก้ไข และหาฉันทามติต่อร่างนโยบายสาธารณะที่คณะอนุกรรมการได้จัดทำขึ้น ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการนำร่างนโยบายสาธารณะแปลงไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วน

  นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า มลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนล้วนได้รับผลกระทบแทบทั้งสิ้น แม้ว่าที่ผ่านมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เป็นวาระแห่งชาติ ในปี ๒๕๖๒ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติที่ระบุ ให้ส่วนราชการตั้งแต่ระดับกระทรวง จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ แต่ในข้อเท็จจริงกลับพบว่าคุณภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร และมักจะทวีความรุนแรงในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมของทุกปี 

  โดยการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ จะอาศัยการดำเนินงานของภาครัฐเพียงลำพังไม่ได้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งต้องปรึกษาหารือให้เกิดทางออกซึ่งเป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย จึงเป็นที่มาของการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ ได้ปรึกษาหารือ และร่วมกันพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขึ้นมา ซึ่งแตกต่างจากนโยบายภาครัฐที่เน้นการสั่งการจากบนลงล่าง ที่บางครั้งก็ประสบปัญหาในการปฏิบัติ เนื่องจากความไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาด้วยนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นทั้งเครื่องมือและกระบวนการที่มาเติมเต็มช่องว่างของนโยบายสาธารณะข้างต้น ให้ทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ ได้ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติ เกิดฉันทมติที่ทุกภาคส่วนยินยอมพร้อมใจดำเนินการด้วยความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและส่วนรวม

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๐ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

993 1395