24thJune

24thJune

24thJune

 

May 28,2021

กกต.รับรอง‘นายกฯประเสริฐ’ คาด‘อุทัย’เก้าอี้ประธาน พร้อมเปิดสภาแถลงนโยบาย

กกต.ประกาศรับรองครบทีมทั้ง “นายกเทศมนตรี” และ “ส.ท.” ทั้ง ๔ เขตของเทศบาลนครโคราช หลังเตะถ่วงกว่า ๖๐ วัน ปลัดเทศบาลฯ เผยเสนอผู้ว่าฯ กำหนดวันเปิดสภานัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาฯ ส่วนการแถลงนโยบายของนายกฯ ควรเป็นคนละวัน จับตาการแต่งตั้งคณะผู้บริหารยุค “โคราชชาติพัฒนา” คุมเทศบาล และปัญหาที่รอแก้ไขมากมายในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด ๙๐ เทศบาล (ยกเว้นอำเภอพระทองคำที่ไม่มีเทศบาล) ในส่วนการเลือกตั้งของเทศบาลนครนครราชสีมานั้น กลุ่มโคราชชาติพัฒนา ซึ่งนายประเสริฐ บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงสมัครนายกเทศมนตรี ชนะการเลือกตั้ง ได้ ๒๓,๕๕๐ คะแนน พร้อมผู้สมัคร ส.ท.ทั้ง ๔ เขต ๒๔ คนได้รับเลือกตั้งทั้งหมด เป็นการชนะเลือกตั้งแบบยกทีม จากนั้นวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีกระแสข่าวว่า ในที่ประชุมครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔ ของ กกต. มีมติประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ท. จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ปัตตานี ลำพูน มหาสารคาม และในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในที่ประชุมครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔ ของ กกต.มีมติรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และส.ท.เพิ่มเติมอีก ๒๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ สุราษฎร์ธานี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ สมุทรปราการ พัทลุง ราชบุรี นครปฐม อุทัยธานี ยะลา พิจิตร นครราชสีมา พะเยา ชัยนาท ชัยภูมิ นครสวรรค์ ชลบุรี บุรีรัมย์ เลย กำแพงเพชร สกลนคร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

นายประเสริฐ บุญชัยสุข

ประกาศรับรองชุดแรก

ต่อมาในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ มีเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ๒๓ จังหวัด ระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอีก จำนวน ๒๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสระบุรี จังหวัดแพร่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง”

จากนั้นวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าว “กกต.สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ และนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ในส่วนนี้ มี “เทศบาลตำบลหัวทะเล” และ “เทศบาลเมืองบัวใหญ่” ที่ กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ โดยเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองฯ ให้ออกเสียงลงคะแนนนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ส่วนเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในส่วนของนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ กำหนดให้ลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ระบุว่า “ในกรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง หากยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย”

กกต.ปล่อยส.ท.นครฯ แค่ ๓ เขต

ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแแพร่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา มี “นายกเทศมนตรี” และ “สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)” ที่กกต.ประกาศรับรองแล้วหลายราย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครนครราชสีมานั้น กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพียง ส.ท.ในเขตเลือกตั้งที่ ๑, ๓, ๔ เท่านั้น โดยยังไม่ประกาศรับรองนายประเสริฐ บุญชัยสุข ผู้ชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และส.ท.ในเขตเลือกตั้งที่ ๒ 

สำหรับ ส.ท.เทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ง ๓ เขตที่ กกต.ประกาศรับรองแล้ว ได้แก่ เขต ๑ ประกอบด้วย น.ส.มสารัศม์ อื้อศรีวงศ์, นายอุทัย มิ่งขวัญ, นายณัฏฐ์ชยกร สุวัฒนะพงศ์เชฏ, นายตะวัน ชาญนุกูล, นายมติ อังศุพันธ์ และนางวชิราภรณ์ รัตนพงษ์วณิช เขต ๒ ประกอบด้วย น.ส.ณภัทรพร อินทรานุปกรณ์, นายเกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์, นายสมพร พิชิตการ, นายกายสิทธิ์ สุคนธรัตน์, นายปรีดา สุวัฒโนดม และน.ส.จุรีรัตน์ บุตตะโยธี เขต ๔ ประกอบด้วย น.ส.มารยาท พิมพ์ปรุ, น.ส.ดวงทิพย์ ปานรักษา, นายทศพร สกุลภิญโญ, นายชัยโรจน์ ศุภโชคเจริญวงศ์, นายภูริพล ชินกุลกิจนิวัฒน์ และนายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์

รับรองครบทั้งนายกฯ และส.ท.

ล่าสุดในช่วงบ่ายวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ “ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม” โดยมีรายละเอียดว่า “ตามข่าวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เฉพาะผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น วันนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งครบทั้ง ๗๖ จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรี ตําบลหนองขาหย่าง อําเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่า คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา ๑๑๒ ประกอบมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งจะได้มีการดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจักได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป”

จากการเผยแพร่ข่าวของ กกต.ครั้งนี้ รวมถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเทศบาลนครนครราชสีมา ในส่วนที่ยังค้างอยู่ ได้แก่ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี และส.ท.เขต ๒ ทั้ง ๖ คน ประกอบด้วย นางนันทนา แดงใหม่, นายกิตติบดี ปราบภัย, นางสุรพร หนองหารพิทักษ์, นายวรชิต แพงไพรี, นายลภัสวัฒน์ แสนสระน้อย และนายสุพจน์ ไทยสมัคร

เตรียมเปิดสภานัดแรก

วันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครฯ  เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือเรื่องการเปิดประชุมสภาเทศบาลฯ นัดแรก เนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ ที่ผ่านการประกาศรับรองแล้ว ๓ เขตถือว่าสามารถเปิดประชุมได้ โดยตามกฎหมายให้สามารถเปิดประชุมสภาฯ ภายใน ๑๕ วัน ขณะนี้จึงรอเพียงว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จะกำหนดประชุมวันใด ซึ่งการประชุมนัดแรกนี้จะมีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ส่วนการแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีไม่ควรเป็นวันเดียวกัน

จับตาคณะผู้บริหาร

สำหรับการบริหารเทศบาลนครนครราชสีมาในสมัยการบริหารของทีมโคราชชาติพัฒนา ภายใต้การนำของนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก เนื่องจากนายประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เคยผ่านสนามการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติมาแล้ว กอปรกับในสมัยนี้นับว่า ต้องเข้ามาบริหารเทศบาลฯ ในช่วงที่มีหลายปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข อาทิ ปัญหาน้ำท่วม พื้นผิวถนนขรุขระที่เกิดจากการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าทีมโคราชชาติพัฒนาจะแต่งตั้งผู้ใดมาร่วมทีมบริหารในตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี แต่ในส่วนของประธานสภาเทศบาลฯ มีข่าวว่าได้วางตัวนายอุทัย มิ่งขวัญ อดีตรองนายก อบจ.นครราชสีมา ไว้แล้ว 

นโยบาย ๕ ข้อ ‘โคราชเมืองหลวงอีสาน’

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ทีมโคราชชาติพัฒนาได้นำเสนอนโยบาย ๕ ข้อ ที่จะผลักดันให้ “โคราชเป็นเมืองหลวงของภาคอีสาน” โดยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา และพัฒนาเมือง เติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลนครให้สูงขึ้น ด้วยการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เทศบาลนครนครราชสีมา และภาคเอกชนในเขตเทศบาลนคร และชุมชนต่างๆ เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนเทศบาลนครนครราชสีมาไปสู่เป้าหมาย โดยยึดชาวโคราชเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประกอบด้วย ๑.เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable Livability City) ๒.เมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งภาคอีสาน ๓.เมืองท่องเที่ยว ๔.เมืองกีฬา และ ๕. เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๐ วันพุธที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม - วันอังคารที่ ๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


31 1,556